Zespół przyrodniczo-krajobrazowy

Dane podstawowe

  • Dolina Grabi
  • 1998-09-24
  • 4007,0000
  • Brak danych

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Wojewody Sieradzkiego z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie wyznaczenia obszarów chronionego krajobrazu oraz uznania za zespoły przyrodniczo-krajobrazoweDziennik Urzędowy Województwa SieradzkiegoDz.Urz. Nr. 20, poz. 115 z 1998 r.1998-09-09

Położenie formy ochrony przyrody

  • łódzkie
  • łaski, pabianicki
  • Sędziejowice (wiejska), Dobroń (wiejska), Widawa (wiejska), Łask (miejsko-wiejska)
  • Od granicy z województwem piotrkowskim w rejonie miejscowości Zimna Woda, granica Zespołu Przyrodniczo Krajobrazowego biegnie drogą polną wzdłuż łąk nad Grabią do wsi Morgi, dale j przez Talar do Ldzania. Tam skręca na północny-zachód w drogę gruntową do Baryczy. Następnie drogą przez las w kierunku Kolumny, do punktu wysokościowego 173,8 gdzie skręca na zachód i południową granicą oddziałów 144 i 145 dociera do drogi biegnącej na północ. .Przed granicą lasu skręca w drogę na wschód, którą dociera do drogi Barycz - Kolumna. Kierując się nią na północ dociera do granicy administracyjnej Kolumny, gdzie skręca w kierunku wschodnim. Następnie, biegnąc wzdłuż południowej i wschodniej granicy adm, Kolumny, dociera do linii kolejowej Sieradz - Łódź. Idąc południowym skrajem torowiska dociera. do miejsca gdzie granica adm. skręca na północ. Wzdłuż tej granicy dociera do skraju lasu; gdzie skręca na zachód i granicą polno - leśną dochodzi do drogi Poleszyn -Kolumna, Którą wraca do torów Ko lej owych. Po przekroczeniu torów w rejonie stacji Kolejowej Kolumna, skręca na zachód, a na wysokości mostu Kolejowego - na południe. Skrajnymi uliczkami Kolumny dociera do stawu, gdzie skręca na zachód wzdłuż granicy lasu do granicy oddziału i 34. Wzdłuż południowo-wschodniej granicy oddziałów 134 i 135 oraz południowo-zachodniej granicy oddz. 135 i dalej prosto wzdłuż drogi leśnej przecinającej oddz. 137 dociera do drogi biegnącej wzdłuż torów kolejowych, Którą podąża do Wiewiórczyna. Po minięciu mostu Kolejowego skręca w ulicę biegnącą na południowy-zachód, którą dociera do drogi Łask- Zduńska Wola. Potem biegnie drogą do granicy kompleksu leśnego za Orchowem. Granicą polno - leśną biegnie na północ do torów kolejowych i wzdłuż torów na zachód do drogi do Mikołajówka. Biegnąc tą drogą na południe przecina drogę krajową nr 14 i dociera do granicy lasu; Dalej idzie wzdłuż północnej i zachodniej granicy lasu, potem drogą gruntową pomiędzy miejscowościami Okup Mały i Okup Fabryczny dociera do Bilewa. Następnie drogą do Marzenina, który omija od strony wschodniej wzdłuż rowów melioracyjnych. Potem drogami gruntowymi wzdłuż Grabi, przez Przymiłów do wsi Grabia. Omijając zabudowania od strony południowej dociera do drogi prowadzącej do Krzywdy, w którą skręca, udając się na południe. Mija Krzywdę i biegnie dalej do punktu wysokościowego 156,5, gdzie skręca na zachód, do drogi do miejscowości Podule. W Podulach skręca drogą na wschód, mija las i skręca na południe granicą polno - leśną, którą dociera do granicy między oddz. 152 i 163. Granicą tą dociera do oddz, 157, którego granicą północną i wschodnią dociera do drogi w kierunku Grabicy, Drogą tą idzie około 200 m, by skręcić na południe. Potem wzdłuż wschodniej granicy oddz. 170 dociera do drogi do Grabna. W Grabnie skręca w drogę na wschód, mija zabudowania i skręca w drogę gruntową na południe do Łęgu Widawskiego. Następnie wzdłuż krawędzi koryta Grabi dociera do jej ujścia do Widawki i otaczając je wraca wschodnią krawędzią koryta do granicy gminy. Wzdłuż tej granicy oraz rowów melioracyjnych i skraju lasu dociera do drogi, którą podąża do Zamościa. Dalej drogami polnymi zmierza w kierunku północnym przez Grabicę do Kozub. Potem, również drogami polnymi oraz aktualną granicą rolno - leśną, do wsi Brody, gdzie skręca na zachód, a następnie w drogę polną na północ, którą dochodzi do drogi Grabia - Sędziejowice. Drogą tą podąża w kierunku Sędziejowic, by następnie skręcić w drogę leśną przez Emilianów do Lichawy, gdzie dociera do drogi do Pruszkowa.. Przed wsią skręca w lewo w drogę obok Gospodarstwa Rybackiego, by przed Kolonią Marzeńską powrócić do głównej drogi/ którą ponownie opuszcza na wysokości Marzenina, kierując się drogą prowadzącą na północny-wschód przez łąki i lasy nad Grabią do kolonii Zieleńcice. Tam skręca na wschód i drogami polnymi zmierza w kierunku rzeki Końskiej . Potem drogą po Iną wzdłuż rzeki do Sięganowa. Następnie skręca w drogę Łopatki - Rossosza w kierunku południowo - zachodnim, a przy moście na bezimiennym cieku ponownie w drogę polną na południe do granicy gminy Sędziejowice. Potem granicą gminy na wschód i północ oraz drogami polnymi na północ wzdłuż Sońskiej do Łopatek i po ominięciu wsi dalej na północ do kompleksu leśnego uroczyska Zieleńcice I, gdzie, skręca w drogę gruntową na wschód, a potem na północ. Po minięciu lasu skręca na północny-wschód w drogę do Łasku. Idąc wzdłuż drogi omija zwartą zabudowę miasta, skręca w drogę do Szadku, potem wzdłuż rzeczki Pisi do linii kolejowej i dalej drogą polną wzdłuż bezimiennego dopływu Grabi do drogi nr 14 . Drogą tą zmierza w kierunku Kolumny, by przed mostem na Grabi skręcić na południowy-wschód w drogę gruntową przez Tumidaj do Baryczy, Potem przez wieś do młyna i dalej drogami gruntowymi na południ owy-wschód, częściowo wzdłuż kompleksu leśnego ur. Ostrów I oraz ur. Talar, następnie przecina drogę Talar - Rokitnica i kieruje się na południowy-wschód drogą gruntową równoległą do rzeki Grabi przez przysiółek Huby do miejscowości Jamborek i do granicy województwa. Południową granicę Zespołu Przyrodniczo Krajobrazowego "Dolina Grabi" stanowi granica adm. z woj. piotrkowskim.

Ochrona

  • Brak danych
  • Nie

Zarządzanie

Konieczność zmiany przepisów wskazujących sprawującego nadzór