Informacje

Uprzejmie informujemy, że właśnie został uruchomiony nowy system centralny rejestr form ochrony przyrody.

Trwa rozsyłanie materiałów informacyjno-promocyjnych do wszystkich gmin w Polsce oraz sejmików wojewódzkich. Materiały zawierają informacje o rozporządzeniu w sprawie centralnego rejestru form ochrony przyrody, instrukcję obsługi nowego systemu, informacje o Geoserwisie oraz ankietę.

Ankieta jest również dostępna pod adresem: http://crfop.gdos.gov.pl/ankieta.doc lub http://crfop.gdos.gov.pl/ankieta.pdf

Prosimy o wypełnienie ankiety i przesłanie jej do Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska na adres:

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa
tel. (22) 57-92-165

lub w formie elektronicznej na: crfop@gdos.gov.pl

Organ, który utworzył, ustanowił, wyznaczył formę ochrony przyrody ma obowiązek przesłania w terminie 30 dni od dnia jej utworzenia lub ustanowienia, kopii aktu prawnego o utworzeniu lub ustanowieniu formy ochrony przyrody (podstawa prawna wpisu do rejestru: art. 113 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, z późn. zm.)
Ważne! Za datę utworzenia/ustanowienia/wyznaczenia formy ochrony przyrody uznaje się datę wejścia w życie aktu o utworzeniu/ustanowieniu/wyznaczeniu (nie datę podjęcia uchwały).

Zachęcamy do korzystania z Geoserwisu GDOŚ (http://geoserwis.gdos.gov.pl), który jest częścią Centralnego Rejestru Form Ochrony Przyrody. Geoserwis GDOŚ jest nowoczesną platformą internetową, która poprzez wykorzystanie szeregu zintegrowanych usług sieciowych pozwala na wyszukiwanie i przeglądanie danych przestrzennych.