O systemie

ZAGADNIENIA PRAWNE

Niniejszy system teleinformatyczny prowadzony jest na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r., poz.142) przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Zgodnie z art. 113 ust. 4 tejże ustawy organ, który utworzył lub ustanowił formę ochrony przyrody (..) przesyła Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska, w terminie 30 dni od dnia jej utworzenia lub ustanowienia, kopię aktu o utworzeniu lub ustanowieniu danej formy ochrony (...) a także, w tym samym terminie, dokonuje wpisu tych informacji do centralnego rejestru form ochrony przyrody. Aktualność danych wpisanych do rejestru zależy więc, w zasadniczym stopniu, od realizacji ustawowego obowiązku przez właściwe organy, tj.:

  • Rady gmin w zakresie pomników przyrody, stanowisk dokumentacyjnych, zespołów przyrodniczo-krajobrazowych i użytków ekologicznych;
  • Sejmiki wojewódzkie w zakresie parków krajobrazowych i obszarów ochronionego krajobrazu;
  • Regionalnych dyrektorów ochrony środowiska w zakresie rezerwatów przyrody;
  • Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w zakresie obszarów Natura 2000;
  • Dyrektora parku narodowego w zakresie parków narodowych;

W związku z powyższym należy podkreślić fakt, iż mimo że dane prezentowane na stronach crfop.gdos.gov.pl i geoserwis.gdos.gov.pl pochodzą z aktów prawnych dotyczących form ochrony przyrody oraz są uzyskiwane na podstawie tych aktów, to nie stanowią jednak prawnego ustalenia lokalizacji i przebiegu granicy form ochrony przyrody. Dlatego w celu dokonywania czynności prawnych oraz stosowania prawa należy posługiwać się bezpośrednio zapisami aktów prawnych o ustanowieniu (lub innych aktów prawnych dotyczących) formy ochrony przyrody, a w przypadku niejasności należy skontaktować się bezpośrednio z organem w którego kompetencjach dana forma się znajduje.

DANE PRZESTRZENNE

Oprócz danych opisowych (tekstowych) prezentowanych na niniejszej witrynie Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska prowadzi także pod adresem geoserwis.gdos.gov.pl interaktywny portal mapowy, który jest integralną częścią centralnego rejestru form ochrony przyrody. Prezentowane są tam lokalizacje i przebiegi granic wszystkich form ochrony przyrody obowiązujących w Polsce na tle różnorakich materiałów kartograficznych takich jak mapy topograficzne, zobrazowania lotnicze i satelitarne, granice administracyjne czy granice odniesienia działek rolnych LPIS. Zachęcamy do zapoznania się z serwisem i przeglądania dostępnych tam danych przestrzennych. W przypadku potrzeby pobrania kopii danych, proszę skorzystać ze specjalnej podstrony witryny Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska http://www.gdos.gov.pl/dane-i-metadane

ROZWIĄZANIA TECHNOLOGICZNE

System zbudowany jest w oparciu o oprogramowanie autorskie wykonane na zlecenie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, głównie w oparciu o rozwiązania otwarte i bezpłatne (Open Source) wykorzystując m.in. następujące produkty/rozwiązania: Linux, Tomcat, Java, JavaScript, PostgreSQL, PostGIS, Geoserver, ExtJS, OpenLayers, Nginx.

KONTAKT

W przypadku pytań lub wątpliwości zachęcamy, by w pierwszej kolejności zapoznać się z materiałami pomocy i najczęściej zadawanymi pytaniami.
Zespół ds. Informacji Przestrzennej
Departament Zarządzania Zasobami Przyrody
tel.: 22 369-21-65
faks: 22 369-21-97
e-mail: crfop@gdos.gov.pl