Zespół przyrodniczo-krajobrazowy

Dane podstawowe

  • Park Słowiański
  • 2007-05-31
  • 85,7400
  • Walory przyrodnicze reprezentatywne dla zalesionej strefy nadrzecznej z dawnymi rozlewiskami i starymi korytami rzecznymi

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Uchwała Nr XI/70/07 Rady Miejskiej W Szprotawie z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie: uznania obszaru za zespół przyrodniczo-krajobrazowy "Park Słowiański" Dziennik Urzędowy Województwa LubuskiegoDz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2007 r. Nr 73, poz. 10262007-07-16

Położenie formy ochrony przyrody

  • lubuskie
  • żagański
  • Szprotawa (miejsko-wiejska)
  • Brak danych

Ochrona

  • Zachowanie krajobrazu pradoliny Bobru o wyjątkowych wartościach przyrodniczo - widokowych, zachowanie naturalnych i zbliżonych do naturalnych zbiorowisk roślinnych pradoliny oraz stworzenie warunków dla restytucji zbiorowisk przekształconych lub zniszczonych, a także dla restytucji fauny, zachowanie struktury i dynamiki środowiska przyrodniczego dla potrzeb naukowych, dydaktycznych i ogólno-poznawczych.
  • Nie

Zarządzanie

Konieczność zmiany przepisów wskazujących sprawującego nadzór