Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Dolina Eliaszówki
 • 1989-04-15
 • 109,5700
 • krajobrazowy
 • krajobrazów
 • krajobrazów naturalnych
 • leśny i borowy
 • lasów wyżynnych
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych z dnia 3 marca 1989 r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrodyMonitor PolskiM. P. z 1989 r. Nr 9, poz. 77

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Obwieszczenie Nr 14/01 Wojewody Małopolskiego z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrody utworzonych do dnia 31 grudnia 1998 roku na obszarze województwa małopolskiegoDziennik Urzędowy Województwa MałopolskiegoDz. Urz. z 2001 r. Nr 173, poz. 2611

Położenie formy ochrony przyrody

 • małopolskie
 • krakowski
 • Krzeszowice (miejsko-wiejska)

Ochrona

 • Zachowanie zespołów buczyny karpackiej i ciepłolubnej, grądu oraz łęgu olszowo-jesionowego, jak też skał wapiennych o urozmaiconych formach.
 • Nie

Nie


Nie

Zarządzanie

Konieczność zmiany przepisów wskazujacych sprawującego nadzór