Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Jezioro Modła
 • 1982-11-01
 • 194,8000
 • faunistyczny
 • faunistyczny
 • ptaków
 • wodny
 • jezior mezotroficznych i eutroficznych oraz stawów
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 12 października1982 roku w sprawie uznania za rezerwaty przyrodyMonitor PolskiM.P. z 1982 r. Nr 25, poz. 234

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 10 sierpnia 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie rezerwatu przyrody "Jezioro Modła"Dz. Urz. Województwa PomorskiegoDz. Urz. z 2015 r. poz. 26412015-08-18
2 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 4 sierpnia 2014 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Jezioro Modła"Dziennik Urzędowy Województwa PomorskiegoDz. Urz. Województwa Pomorskiego z dnia 25 sierpnia 2014 r. Poz.2867
3 Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego z dnia 10 października 2001 r. w sprawie wykazu rezerwatów przyrody województwa pomorskiego ustanowionych przed dniem 31 grudnia 1998 r. Dziennik Urzędowy Województwa PomorskiegoDz. Urz. z 2001 r. Nr 79, poz. 976

Położenie formy ochrony przyrody

 • pomorskie
 • słupski
 • Ustka (wiejska)
 • 1. W skład rezerwatu wchodzą grunty Skarbu Państwa w zarządzie trwałym Marszałka Województwa Pomorskiego i Agencji Nieruchomości Rolnych obejmujące działki: 338 obrębu Lędowo (Nr 0009) i fragment działki 23/6 obrębu Zaleskie (Nr 0025). 2. Wykaz gruntów wchodzących w skład rezerwatu zawiera załącznik nr 1 do zarządzenia. 3. Przebieg granicy rezerwatu oraz jego otuliny przedstawiono na mapie ewidencyjnej gminy Ustka stanowiącej załącznik nr 2 do zarządzenia. 4. Wykaz współrzędnych punktów załamania granicy rezerwatu wykonanych w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992 przedstawia załącznik nr 3 do zarządzenia.

Położenie otuliny

 • 569,7100
 • W skład otuliny wchodzą grunty obrębów:Duninowo PGR, Lędowo, Zalesin, Zaleskie oraz Zaleskie PGR.

Ochrona

 • Celem ochrony w rezerwacie jest zachowanie ekosystemu jeziora eutroficznego wraz z charakterystycznymi dla niego biotopami, biocenozami i procesami, w szczególności populacji i siedlisk gatunków ptaków wodno-błotnych.
 • Nie

Tak

Plan ochrony
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Jezioro Modła” Dz. Urz. Województwa PomorskiegoDz. Urz. z 2016 r. poz. 10832016-03-15

Nie

 • 194,8000

Zarządzanie

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku.