Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Leśne Źródła
 • 1998-12-31
 • 20,8500
 • leśny
 • biocenotyczny i fizjocenotyczny
 • biocenoz naturalnych i półnaturalnych
 • różnych ekosystemów
 • lasów i wód
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 23 grudnia 1998 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody Dziennik UstawDz. U. z 1998 r. Nr 166, poz. 12221998-12-31

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 5 lutego 2002 r. w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrody znajdujących się na terenie województwa zachodniopomorskiego Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego Dz. Urz. z 2002 r. Nr 8, poz. 1622002-03-08
2 Rozporządzenie Nr 24/2002 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 30 sierpnia 2002 r. w sprawie określenia zakazów obowiązujących na terenie rezerwatów przyrody położonych na obszarze województwa zachodniopomorskiegoDz. Urz. Województwa ZachodniopomorskiegoDz. Urz. z 2002 r. Nr 62, poz. 13732002-09-06
3 Rozporzadzenie Nr 13/2004 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 5 maja 2004 r. zmieniające zarządzenia w sprawie uznania za rezerwat przyrody Dziennik Urzędowy Województwa ZachodniopomorskiegoDz. Urz. z 2004 r. Nr 31, poz. 5472004-05-07
4 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 27 października 2015 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Leśne Źródła" Dz. Urz. Województwa ZachodniopomorskiegoDz. Urz. z 2015 r. poz. 42892015-11-05

Położenie formy ochrony przyrody

 • zachodniopomorskie
 • wałecki
 • Tuczno (miejsko-wiejska)
 • Rezerwat zlokalizowany na terenie gminy Tuczno, w powiecie wałeckim, w województwie zachodniopomorskim. Granice rezerwatu istniejącego pokrywają się z granicami wydzieleń leśnych 309a, b, c, d, f, ~d, 310a, b, c, d, ~c, 311a,b, ~g, ~h. Granica północna biegnie brzegiem jeziora Tuczno, po linii wodnej, na zapleczu szuwarów. Trudność rozpoznania granic w terenie na tym odcinku wynika z obecności bujnie rozwijających się zbiorowisk szuwarów i łęgów. Z tego względu jest ona nieczytelna od strony jeziora. Od strony lądowej granicę rezerwatu wyznacza utwardzona droga o szer. 6 m, prowadząca z Tuczna do pola biwakowego nad jeziorem. Na tym odcinku granica rezerwatu jest oznakowana. Przecina ona oddziały leśne 309, 310 i 311 Nadleśnictwa Tuczno. Odcinek zachodni przebiega po granicy pomiędzy wydzieleniami leśnymi 311 i 311 b. Granicę wschodnią tworzy linia oddziałowa pomiędzy oddziałami 309 i 308. Linia ta biegnie początkowo wzdłuż ogrodzenia szkółki leśnej i na tym odcinku jest jednoznacznie wyznaczona. Następnie prowadzi w dół zbocza do brzegu jeziora Tuczno.

Ochrona

 • Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych licznych źródeł w obrębie naturalnego ekosystemu leśnego.
 • Nie

Tak

Plan ochrony
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 66/2007 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 29 października 2007 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Leśne Źródła" Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego Dz. Urz. z 2007 r. Nr 108, poz. 1867 2007-11-082026-11-21
2 Rozporządzenie Nr 48/2008 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 14 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenia w sprawie ustanowienia planów ochrony dla rezerwatów przyrodyDz. Urz. Województwa ZachodniopomorskiegoDz. Urz. z 2008 r. Nr 96, poz. 20792008-11-262026-11-21

Nie

 • 10,4200
 • 10,4300
 • 0,0000

Zarządzanie

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie