Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Las nad Jeziorem Mądrzechowskim
 • 1998-12-29
 • 25,0000
 • leśny
 • biocenotyczny i fizjocenotyczny
 • biocenoz naturalnych i półnaturalnych
 • leśny i borowy
 • lasów nizinnych
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie rezerwatu przyrody „Las nad Jeziorem Mądrzechowskim” Dz. Urz. Województwa PomorskiegoDz. Urz. z 2015 r. poz. 38812015-12-09
2 Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 21 grudnia 1998 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody Dziennik UstawDz. U. z 1998 r. Nr 161, poz. 1092

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Nr 73/08 Wojewody Pomorskiego z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie wyznaczenia szlaku udostępnionego dla ruchu pieszego w rezerwacie przyrody "Las nad Jeziorem Mądrzechowskim" Dz. Urz. Województwa Pomorskiego Dz. Urz. z 2008 r. Nr 39, poz. 1165
2 Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego z dnia 10 października 2001 r. w sprawie wykazu rezerwatów przyrody województwa pomorskiego ustanowionych przed dniem 31 grudnia 1998 r. Dz. Urz. Województwa Pomorskiego Dz. Urz. z 2001 r. Nr 79, poz. 976

Położenie formy ochrony przyrody

 • pomorskie
 • bytowski
 • Bytów (miejsko-wiejska)

Ochrona

 • Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych, dydaktycznych i krajobrazowych zbiorowisk grądowych i łęgowych o cechach naturalnych, porastających zbocza i zagłębienia licznych jarów i wąwozów.
 • Nie

Nie


Tak

Zadania ochronne
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody „Las nad Jeziorem Mądrzechowskim”
 • 25,0000

Zarządzanie

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku