Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Gałęźna Góra
 • 1990-08-29
 • 34,0900
 • leśny
 • biocenotyczny i fizjocenotyczny
 • biocenoz naturalnych i półnaturalnych
 • leśny i borowy
 • lasów nizinnych
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie rezerwatu przyrody „Gałęźna Góra” Dz. Urz. Województwa PomorskiegoDz. Urz. z 2018 r. poz. 31372018-08-02
2 Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 25 czerwca 1990 r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrodyMonitor PolskiM. P. z 1990 r. Nr 31, poz. 248

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego z dnia 10 października 2001 r. w sprawie wykazu rezerwatów przyrody województwa pomorskiego ustanowionych przed dniem 31 grudnia 1998 r.Dziennik Urzędowy Województwa PomorskiegoDz. Urz. z 2001 r. Nr 79, poz. 976
2 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie wyznaczenia szlaku udostępnionego dla ruchu pieszego w rezerwacie przyrody „Gałęźna Góra”

Położenie formy ochrony przyrody

 • pomorskie
 • wejherowski
 • Wejherowo (wiejska)

Ochrona

 • Celem ochrony przyrody w rezerwacie jest zachowanie naturalnych zbiorowisk leśnych, rzadkich i chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów oraz pozostałości wczesnośredniowiecznego grodziska i cmentarzyska kurhanowego.
 • Nie

Tak

Plan ochrony
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 1 czerwca 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Gałęźna Góra” Dz. Urz. Województwa PomorskiegoDz. Urz. z 2016 r. poz. 20392016-06-02
2 Zarządzenie Nr 19/2012 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 30 lipca 2012 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Gałęźna Góra"Dziennik Urzędowy Województwa PomorskiegoDz. Urz. z 2012 r. poz. 33152012-10-22

Nie

 • 34,0900

Zarządzanie

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku