Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Parów Węgry
 • 1968-11-22
 • 23,1200
 • leśny
 • nie określono w akcie prawnym
 • nie określono w akcie prawnym
 • nie określono w akcie prawnym
 • nie określono w akcie prawnym
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 5 października 1968 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody Monitor PolskiM.P. z 1968 r. Nr 43, poz. 302

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego z dnia 10 października 2001 r. w sprawie wykazu rezerwatów przyrody województwa pomorskiego ustanowionych przed dniem 31 grudnia 1998 r. Dz. Urz. Województwa Pomorskiego Dz. Urz. z 2001 r. Nr 79, poz. 976

Położenie formy ochrony przyrody

 • pomorskie
 • sztumski
 • Sztum (miejsko-wiejska)

Ochrona

 • Celem ochrony przyrody w rezerwacie jest zabezpieczenie rozwoju wszystkich sk³adników ekosystemów rezerwatu prowadz¹cego do odtworzenia ich naturalnej struktury wiekowej, warstwowej i gatunkowej oraz do ukszta³towania siê naturalnego, przestrzennego uk³adu zbiorowisk, odpowiadaj¹cego zmiennoeci warunków siedliskowych w obrêbie rezerwatu.
 • Nie

Tak

Plan ochrony
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 93/06 Wojewody Pomorskiego z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Parów Węgry" Dz. Urz. Województwa PomorskiegoDz. Urz. z 2007 r. Nr 6, poz. 1922007-01-11

Nie

 • 23,1200

Zarządzanie

Konieczność zmiany przepisów wskazujacych sprawującego nadzór