Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Czarnówko
 • 2014-04-08
 • 32,1500
 • leśny
 • fitocenotyczny
 • zbiorowisk leśnych
 • leśny i borowy
 • borów nizinnych
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Nr 15 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie uznania obszaru za rezerwat przyrody "Czarnówko"Dz. Urz. Województwa Warmińsko-MazurskiegoDz. Urz. z 2014 r. poz. 12802014-03-24

Położenie formy ochrony przyrody

 • warmińsko-mazurskie
 • gołdapski
 • Gołdap (miejsko-wiejska)
 • W skład rezerwatu wchodzi obszar lasów, oznaczony w Planie Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Gołdap na lata 2005-2014, jako oddziały leśne: 152 c, h, 153 b, g, i, j, k, l, m, n obręb leśny Gołdap, a także linie podziału powierzchniowego i rowy znajdujące się w granicach ww. wydzieleń.

Ochrona

 • Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie fragmentu borealnej świerczyny bagiennej Sphagno girgensohnii-Piceetum, boru sosnowego bagiennego Vaccinio uliginosi-Pinetum i torfowiska wysokiego Sphagnetum magellanici ze stanowiskami rzadkich i zagrożonych gatunków roślin, takich jak: manna litewska Glyceria lithuanica, turzyca skąpokwiatowa Carex pauciflora, turzyca szczupła Carex disperma, turzyca życicowa Carex loliacea, fiołek torfowy Viola epipsila, listera sercowata Listera cordata, widłak wroniec Huperzia selago.
 • Nie

Nie


Nie

Zarządzanie

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie