Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Dolina Chłapowska
 • 2000-08-26
 • 24,8300
 • nie określono w akcie prawnym
 • nie określono w akcie prawnym
 • nie określono w akcie prawnym
 • nie określono w akcie prawnym
 • nie określono w akcie prawnym
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Nr 150/2000 Wojewody Pomorskiego z dnia 4 sierpnia 2000 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody "Dolina Chłapowska"Dziennik Urzędowy Województwa PomorskiegoDz. Urz. z 2000 r. Nr 79, poz. 479

Położenie formy ochrony przyrody

 • pomorskie
 • pucki
 • Władysławowo (miejsko-wiejska)
 • Północna granica rezerwatu biegnie od wylotu ścieżki, przebiegającej przez działkę nr 6/2 (schodzącej w dół do morza), wzdłuż podnóża klifu w kierunku wschodnim. Dociera do ścieżki skręcającej na południe i biegnąc nią dalej w tym kierunku przecina działki nr 131 i 132. Dochodzi do południowej granicy działki nr 132 i kieruje się nią na zachód do granicy z działką nr 133. Następnie wschodnią i południową granicą tej działki biegnie na południe i południowy-zachód, do granicy z działką nr 23. Granicą tą kieruje się przez około 50 m na południowy-wschód, a następnie na zachód i południe granicą pastwiska. Dochodzi do drogi publicznej (wyłącznej z rezerwatu) i prowadzi dalej na południe wschodnią i północną granicą działki nr 242/8. Następnie dochodzi do drogi gospodarczej, której zachodnią krawędzią biegnie na południe, omijając po drodze działkę nr 242/12. Dochodzi do południowej granicy działki nr 243 i biegnie nią na wschód przez około 20 m, do ścieżki na działce 242/28. Ścieżką tą biegnie na południe, zachód i znów na południe, schodzi w dół do wylotu Doliny Chłapowskiej, przecinając ją równolegle do ulicy Władysławowskiej i dalej prowadzi na zachodnie zbocze doliny, dochodząc w ten sposób do granicy działki nr 239. Następnie biegnie ścieżką na północ, wzdłuż wschodniej granicy tej działki i dalej jej północną granicą oraz północną granicą kolejnej działki nr 238/11, biegnie na zachód do granicy między rolą a pastwiskiem na działce nr 242/8. Zachodnią granicą pastwiska biegnie na północ i zachód dochodząc do granicy działki nr 235/8. Przecina ją, biegnie dalej ścieżką na zachód (ok. 50 m) i dociera do wschodniej granicy działki nr 41/29, a następnie kieruje się ku północy tą granicą, a potem ścieżką przecinającą działki nr 40 i 39. Dochodzi ponownie do drogi publicznej (wyłączonej z rezerwatu) i jej północną krawędzią dochodzi do zachodniej granicy działki nr 21/4, a następnie granicą tą biegnąc w kierunku północnym dociera do działki nr 16/2. Północną granicą działki nr 16/2 biegnie na wschód do zachodniej granicy działki nr 21 /4. Granicą tą biegnie dalej na północ do działki nr 22 i dalej granicą tej działki na północ i wschód, do ścieżki przecinającej działkę nr 6/2, a następnie ścieżką tą w kierunku morza, do północnej granicy rezerwatu.

Położenie otuliny

 • 47,8200
 • Granica otuliny rezerwatu przyrody "Dolina Chłapowska" biegnie od drogi publicznej na północ zachodnią granicą działki nr 21 /3, przecina działkę nr 6/1 i dalej biegnie zachodnimi granicami działek nr 10, 11, 6/1, do ścieżki schodzącej do morza poprzez działkę nr 6/1. Następnie biegnie brzegiem morza na wschód, do ścieżki przecinającej działki nr 131 i 132, a potem ścieżką tą do wschodniej granicy działki nr 144. Wschodnią granicą tej działki oraz działki nr 143 dochodzi ponownie od drogi publicznej, której północną krawędzią, biegnąc na zachód, dociera do południowej granicy działki nr 135. Przekracza drogę i kieruje się na południe wschodnimi granicami działek nr 242/9 i 242/28, do ścieżki przebiegającą przez tę ostatnią działkę. Ścieżką tą dochodzi do południowej granicy działki nr 242/28. Granicą tą oraz południowymi granicami działek nr 242/4, 239, 238/11, 237/4, 236/6 i 235/8 biegnie na zachód, do zachodniej granicy działki nr 235/8. Skręca wzdłuż niej na północ i dochodzi do południowej granicy działki nr 41/1. Dalej południowymi granicami działek nr 41/1, 41/39, 42/20, 41/42 i 41/30 biegnie na zachód. Dociera do zachodniej granicy tej ostatniej i skręca ku północy zachodnimi granicami działek nr 41/30, 41/21, 41/22 i 41/23, do południowej granicy działki nr 40. Granicą tą biegnie na zachód do drogi, której wschodnim skrajem dociera do drogi publicznej. Przekracza ją i dociera do zachodniej granicy działki nr 21/3.

Ochrona

 • Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie krajobrazu nadmorskiej doliny erozyjnej w strefie krawędziowej Kępy Swarzewskiej wraz z charakterystyczną roślinnością.
 • Nie

Nie


Nie

Zarządzanie

Dyrektor Nadmorskiego Parku Krajobrazowego we Władysławowie