Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Czarne Stawy
 • 2006-05-13
 • 133,7600
 • leśny
 • fitocenotyczny
 • zbiorowisk leśnych
 • leśny i borowy
 • borów nizinnych
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 11 kwietnia 2006 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody "Czarne Stawy"Dziennik Urzędowy Województwa DolnośląskiegoDz. Urz. z 2006 r. Nr 87, poz. 1472

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie rezerwatu przyrody „Czarne Stawy”Dz. Urz. Województwa DolnośląskiegoDz. Urz. z 2015 r. poz. 1859

Położenie formy ochrony przyrody

 • dolnośląskie
 • polkowicki
 • Chocianów (miejsko-wiejska)
 • Przebieg granicy rezerwatu określa mapa, stanowiąca załącznik Nr 2 do zarządzenia w sprawie rezerwatu przyrody "Czarne Stawy", oraz tabela zawierająca przebieg granicy rezerwatu w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granic według układu współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992, stanowiąca załącznik Nr 3 do zarządzenia.

Ochrona

 • Celem ochrony jest zachowanie ze względów przyrodniczych, naukowych, dydaktycznych, krajobrazowych i turystycznych fragmentów borów bagiennych oraz roślinności torfowiskowej wraz z całym szeregiem gatunków roślin i zwierząt chronionych, rzadkich i zagrożonych wyginięciem.
 • Nie

Nie


Nie

Zarządzanie

Regionalny Konserwator Przyrody we Wrocławiu