Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Góra Miłek
 • 1994-03-24
 • 141,3500
 • leśny
 • fitocenotyczny
 • zbiorowisk leśnych
 • leśny i borowy
 • lasów górskich i podgórskich
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 26 stycznia 1994 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrodyMonitor PolskiM. P. z 1994 r. Nr 16, poz. 115

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 18 maja 2001 r. zmieniające zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 26 stycznia 1994 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody (M.P. Nr 16, poz. 115)Dziennik Urzędowy Województwa DolnośląskiegoDz. Urz. z 2001 r. Nr 53, poz. 573
2 Zarządzenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrody utworzonych do dnia 31 grudnia 1998 r. na terenie województwa dolnośląskiegoDziennik Urzędowy Województwa DolnośląskiegoDz. Urz. z 2001 r. Nr 172, poz. 3104
3 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 17 kwietnia 2014 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Góra Miłek"Dz. Urz. Województwa DolnośląskiegoDz. Urz. z 2014 r. poz. 2022

Położenie formy ochrony przyrody

 • dolnośląskie
 • złotoryjski
 • Wojcieszów (miejska)
 • Przebieg granicy rezerwatu określa mapa, stanowiąca załącznik nr 2 do zarządzenia w sprawie rezerwatu przyrody "Góra Miłek", oraz tabela zawierająca przebieg granicy rezerwatu w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granic rezerwatu według układu współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992, stanowiąca załącznik nr 3 do zarządzenia.

Ochrona

 • Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych charakterystycznego dla Sudetów fragmentu regla dolnego na podłożu wapiennym wraz z występującymi tu naturalnymi zespołami roślinnymi i bogatą fauną bezkręgowców.
 • Nie

Nie


Tak

Zadania ochronne
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Nr 8.2017 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 24 marca 2017 r., w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody „Góra Miłek"BIP Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu2017-03-272022-03-24
 • 141,3500

Zarządzanie

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu