Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Uroczysko Wrzosy
 • 2000-03-29
 • 575,1100
 • leśny
 • fitocenotyczny
 • zbiorowisk leśnych
 • leśny i borowy
 • lasów nizinnych
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 2 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 8 matca 2000 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrodyDz.Urz. Województwa DolnośląskiegoDz. Urz. z 2000 r. Nr 10, poz. 149

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Nr 1 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 15 lipca 2010 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Uroczysko Wrzosy"Dz.Urz. Województwa DolnośląskiegoDz. Urz. z 2010 r. Nr 134, poz. 2061
2 Zarządzenie Nr 15 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 10 lutego 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie uznania za rezerwat przyrody "Uroczysko Wrzosy"Dz.Urz. Województwa Dolnośląskiego Dz. Urz. z 2011 r. Nr 38, poz. 471

Położenie formy ochrony przyrody

 • dolnośląskie
 • wołowski
 • Wołów (miejsko-wiejska)
 • Przebieg granicy rezerwatu określa mapa stanowiąca załącznik Nr 2 do zarządzenia w sprawie rezerwatu przyrody "Uroczysko Wrzosy".

Położenie otuliny

 • 397,3500
 • Przebieg granicy otuliny rezerwatu określa mapa stanowiąca załącznik Nr 2 do zarządzenia w sprawie rezerwatu przyrody "Uroczysko Wrzosy".

Ochrona

 • Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie ze względów przyrodniczych, naukowych, dydaktycznych i krajobrazowych unikalnych fragmentów lasów Obniżenia Wołowa, zwłaszcza naturalnych zespołów olsu porzeczkowego i łęgu olszowo- -jesionowego z szeregiem chronionych i rzadkich gatunków roślin, drzew pomnikowych, a także zachowanie lęgowisk bogatej awifauny leśnej i wodno-błotnej oraz ostoi zwierząt.
 • Nie

Tak

Plan ochrony
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu Nr 16 z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Uroczysko Wrzosy"Dz. Urz. Województwa Dolnośląskiego Dz. Urz. z 2012 r. poz. 3923
2 Zarządzenie Nr 13 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 28 maja 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu ochrony dl rezerwatu przyrody "Uroczysko Wrzosy"Dz. Urz. Województwa DolnośląskiegoDz. Urz. z 2013 r. poz. 3388

Nie

 • 575,1100

Zarządzanie

Regionalny Konserwator Przyrody we Wrocławiu