Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Torfowisko pod Zieleńcem
 • 1954-02-26
 • 231,8800
 • torfowiskowy
 • fitocenotyczny
 • zbiorowisk nieleśnych
 • torfowiskowy (bagienny)
 • torfowisk wysokich
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Leśnictwa z dnia 15 lutego 1954 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrodyMonitor PolskiM.P. z 1954 r. Nr A-22, poz. 358

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrody utworzonych do dnia 31 grudnia 1998 r. na terenie województwa dolnośląskiego Dz.Urz. Województwa Dolnośląskiego Dz. Urz. z 2001 r. Nr 172, poz. 3104
2 Rozporządzenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 9 lipca 2003 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody "Torfowisko pod Zieleńcem"Dz.Urz. Województwa Dolnośląskiego Dz. Urz. z 2003 r. Nr 108, poz. 2009
3 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie rezerwatu przyrody „Torfowisko pod Zieleńcem”Dz. Urz. Województwa DolnośląskiegoDz. Urz. z 2015 r. poz. 18642015-04-21

Położenie formy ochrony przyrody

 • dolnośląskie
 • kłodzki
 • Szczytna (miejsko-wiejska)
 • Przebieg granicy rezerwatu określa mapa, stanowiąca załącznik nr 2 do zarządzenia w sprawie rezerwatu przyrody "Torfowiska pod Zieleńcem", oraz tabela za-wierająca przebieg granicy rezerwatu w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granic według układu współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992, stanowiąca załącznik nr 3 do zarządzenia.

Ochrona

 • Celem ochrony jest zachowanie ze względów przyrodniczych, naukowych, dydaktycznych i krajobrazowych zbiorowiska górskiego torfowiska wysokiego (Pino mugo-Sphagnetum) z udziałem kosodrzewiny z bogatą i charakterystyczną dla rodzaju zespołu roślinnością oraz stanowiskiem sosny błotnej (Pinus x rhaetica).
 • Nie

Nie


Tak

Zadania ochronne
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Nr 25 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 8 września 2015 r.BIP Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu2015-09-102020-09-10
 • 231,8800

Zarządzanie

Regionalny Konserwator Przyrody we Wrocławiu