Park narodowy

Dane podstawowe

 • Wielkopolski Park Narodowy
 • 1957-04-01
 • 7619,8200
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 kwietnia 1957 r. w sprawie utworzenia Wielkopolskiego Parku Narodowego Dziennik UstawDz.U. z 1957 r. Nr 24, poz. 1141957-05-08

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 października 1996 r. w sprawie Wielkopolskiego Parku NarodowegoDziennik UstawDz.U. z 1996 r. Nr 130, poz. 613 1996-11-12
2 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie nadania statutu Wielkopolskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w JeziorachDziennik UstawDz.U. z 2013 r. poz. 3162013-03-07

Położenie formy ochrony przyrody

 • wielkopolskie
 • poznański
 • Luboń (miejska), Mosina (miejsko-wiejska), Dopiewo (wiejska), Puszczykowo (miejska), Komorniki (wiejska), Stęszew (miejsko-wiejska)
 • W skład Parku wchodzą następujące obszary: 1) kompleks główny - określony linią graniczną, która biegnie od punktu granicznego nr 2601 w kierunku północno-zachodnim zachodnią granicą działek nr 188L, 185L, 172L (arkusz 4, obręb Dębienko, gmina Stęszew), wschodnią granicą drogi Stęszew-Wypalanki, północno-zachodnią granicą działek nr 171L/3, 170L/3, 169L/3, 586, 585/1, 585/2, 585/3, 584, 583, 582 (arkusz 3, obręb Konarzewo, gmina Dopiewo), zachodnią granicą działek nr 532, 514/3 i 514/2, zachodnią i północną granicą działki nr 166L/2, zachodnią granicą drogi Dębienko-Chomęcice do narożnika działki nr 242/2, załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie północną granicą działek nr 242/2, 242/1, załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie północną i wschodnią granicą jeziora Chomęcickiego (arkusz 2, obręb Chomęcice, gmina Komorniki) do punktu granicznego nr 2700, następnie w kierunku południowym do punktu granicznego nr 2704, południową granicą działki nr 192 do punktu granicznego nr 2719 (arkusz 1 i 2, obręb Rosnówko, gmina Komorniki), załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie zachodnią granicą działek nr 107/2, 106/2, załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie północną granicą działki nr 111, przecina drogę krajową nr 5, załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie północno-wschodnią granicą działek nr 113, 99, 114/1, 114/2, 124/1, 289/1 (arkusz 2, obręb Trzebaw, gmina Stęszew), załamuje się w kierunku północnym i biegnie północną granicą działki nr 301, dochodząc do granicy jeziora Małego, dalej w kierunku północnym zachodnią granicą jeziora Małego do torów kolejowych Poznań-Wolsztyn, następnie wschodnią granicą torów kolejowych do północno-zachodniego narożnika działki nr 36/9, załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie północną granicą działek nr 36/9 i 36/3, zachodnią granicą działki nr 38, północną granicą działki nr 41, zachodnią granicą działek nr 96L i 95L, przecina działkę nr 20 (droga zakładowa), załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie zachodnią i północną granicą działki nr 19/2 (arkusze 2 i 1, obręb Rosnowo-Szreniawa, gmina Komorniki), południową granicą torów kolejowych Poznań-Wolsztyn (arkusz 3, obręb Komorniki, gmina Komorniki, arkusze 2 i 6, obręb Wiry, gmina Komorniki) dochodzi do rzeki Wirynki, załamuje się w kierunku południowym i biegnie zachodnią granicą rzeki Wirynki (arkusz 3, obręb Wiry, gmina Komorniki, arkusz 1, obręb Łęczyca, gmina Komorniki), południową granicą działki nr 23, przecina w linii prostej działkę nr 1 i biegnie wschodnią i południową granicą działki nr 25, wschodnią granicą działki nr 36, północną granicą działki nr 46, południową granicą działek nr 50 i 53, północną granicą działki nr 48L/2 (arkusze 1 i 2, obręb Łęczyca, gmina Komorniki) dochodzi do granicy z obrębem Puszczykowo Stare (miasto Puszczykowo), następnie biegnie wschodnią granicą działek nr 48L/1, 53L, załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie południową granicą działki nr 54L, zachodnią granicą działki nr 71/2, południową granicą działki nr 50L, południowo-wschodnią granicą działki nr 51L, południową i wschodnią granicą działki nr 52L, wschodnią granicą działki nr 55L, wschodnią i południową granicą działki nr 58L, wschodnią granicą działek nr 59L, 61L, 64L (arkusze 1, 2 i 19, obręb Puszczykowo Stare, miasto Puszczykowo), załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie północną granicą działek nr 68L i 67L/1 (arkusz 1, obręb Jeziory, gmina Mosina), załamuje się w kierunku północnym i biegnie zachodnią granicą działki nr 63L/4, przecina działkę nr 752 i biegnie północną granicą działki nr 688/2, zachodnią, północną i wschodnią granicą działki nr 63L/3 (arkusze 18, 15 i 12, obręb Puszczykowo Stare, miasto Puszczykowo) załamuje się w kierunku wschodnim, przecina drogę krajową nr 430 i biegnie północną granicą działki nr 63L/7, załamuje się w kierunku południowym i biegnie wschodnią granicą działek nr 63L/7, 66L, 71L/3 (arkusze 9, 14 i 16, obręb Puszczykowo, miasto Puszczykowo), wschodnią granicą działek nr 71L/1, 5, wschodnią i południową granicą działki nr 76L, południową granicą działki nr 6 (arkusz 1, obręb Jeziory, gmina Mosina), wschodnią granicą działki nr 91AL/1, wschodnią i południową granicą działki nr 91BL/1, załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie zachodnią granicą działki nr 91BL/2, południową granicą działki nr 231, zachodnią granicą działki nr 235, północną granicą działki nr 178 do południowo-zachodniego narożnika działki nr 177/2, następnie załamuje się w kierunku południowym i biegnie północną i wschodnią granicą działki nr 91L, południową granicą działek nr 91L i 91DL, wschodnią granicą działki nr 36/1, południową granicą działki nr 91DL (arkusze 40 i 1 do 7, obręb Mosina, miasto Mosina), południowo-wschodnią granicą działek nr 40/1, 40/2, 38 i 39, załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie południową granicą działek od nr 39 do nr 33, 28 i 24, załamuje się w kierunku północnym i biegnie zachodnią granicą działki nr 24, załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie południową granicą działki nr 22, załamuje się w kierunku południowym i biegnie wschodnią granicą działek nr 297 i 61, południową granicą działki nr 61, załamuje się w kierunku południowym i biegnie wschodnią granicą działki nr 58, załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie południową granicą działek nr 58, 57, 56/1 i 53 do punktu granicznego nr 2187, załamuje się w kierunku południowym i biegnie wschodnią granicą działki nr 64/2 (arkusz 1, obręb Krosinko, gmina Mosina), załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie północną granicą drogi krajowej nr 431 do granicy z obrębem Dymaczewo Stare, gmina Mosina (arkusz 1, obręb Krosinko, gmina Mosina) i dalej wschodnią granicą działki nr 335 do punktu granicznego nr 2201 (arkusz 1, obręb Dymaczewo Stare, gmina Mosina), południowo-zachodnią granicą działek nr 164L, 165L i 158L, wschodnią i południową granicą działki nr 165L/2, południową i zachodnią granicą działki nr 159L, zachodnią granicą działki nr 154AL do punktu granicznego nr 2255 (arkusz 2, obręb Dymaczewo Stare, gmina Mosina), załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie południową granicą działek nr 145L, 146L, 147L do punktu granicznego nr 2270 (arkusz 4, obręb Trzebaw, gmina Stęszew), załamuje się w kierunku południowym i biegnie wschodnią granicą działki nr 155L do punktu granicznego nr 2284, załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie południową granicą działki nr 155L do punktu granicznego nr 2285 (arkusz 1, obręb Dymaczewo Stare, gmina Mosina), następnie wschodnią, południową i zachodnią granicą jeziora Dymaczewskiego do południowo-wschodniego narożnika działki nr 171, dalej południową i zachodnią granicą działki nr 171, przecina drogę wojewódzką nr 643 i biegnie północną granicą działek od nr 87 do nr 85 do granicy z jeziorem Witobelskim (arkusz 1, obręb Dymaczewo Nowe, arkusz 1, obręb Łódź, gmina Stęszew), następnie w kierunku południowym południową, zachodnią i północną granicą jeziora Witobelskiego do punktu granicznego nr 2999, dalej w kierunku zachodnim zachodnią granicą działek nr 249, 245 i 244, załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie północną granicą działek nr 244, 250 (ulica Mosińska), 246/4, 246/1, 247/1, 265 do punktu granicznego nr 3059 (arkusz 3, obręb Witobel, gmina Stęszew), następnie wschodnią granicą działki nr 1795, po punktach granicznych nr 3060, 3061 i 3063, zachodnią granicą działki nr 191L do punktu granicznego nr 3074, zachodnią i południową granicą działki nr 190AL, po punktach granicznych nr 3076, 3079, 3080 i 3081, załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie północną granicą działki nr 190AL do punktu granicznego nr 3120 (arkusz 14, obręb Stęszew, gmina Stęszew), załamuje się w kierunku północnym i biegnie zachodnią granicą działek nr 190L, 332/1, 189L/2 do punktu granicznego nr 3140 (arkusz 1, obręb Trzebaw, gmina Stęszew), przecina drogę krajową nr 5 i dochodzi do punktu granicznego nr 2601 - o powierzchni 6.624,64 ha, 2) kompleks Wiry - Puszczykowo - określony linią graniczną, która biegnie w kierunku wschodnim od północnego narożnika działki nr 536 (arkusz 4, obręb Wiry, gmina Komorniki) północną granicą działek nr 536, 3/1L, 2L, 1L do północno-wschodniego narożnika działki nr 1L, następnie w kierunku południowym zachodnią granicą rzeki Warty (arkusze 4 i 5, obręb Wiry, gmina Komorniki, arkusz 1, obręb Wiórek, gmina Mosina, arkusz 19, obręb Puszczykowo, miasto Puszczykowo) do południowo-wschodniego narożnika działki nr 19L, załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie południową granicą działek nr 19L, 2126, 20L, 2112, 21L/1, 2145, 21L/2 i 22L/3, załamuje się w kierunku północnym i biegnie zachodnią granicą działek nr 22L/3, 2145, 22L/2, przecina działkę nr 721/1 i biegnie zachodnią granicą działek nr 22L/1, 17L/1, 13L, 2110 i 11L/1, północną granicą działki nr 2110, wschodnią granicą działki nr 10 do granicy z obrębem Łęczyca, gmina Komorniki (arkusze 19, 6 i 1, obręb Puszczykowo, miasto Puszczykowo), załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie wschodnią granicą drogi krajowej nr 430 do granicy z obrębem Lasek (arkusz 1, obręb Łęczyca, gmina Komorniki, arkusz 5, obręb Wiry, gmina Komorniki), załamuje się w kierunku wschodnim, przecina tory kolejowe Wrocław - Poznań i dochodzi do północnego narożnika działki nr 536 - o powierzchni 630,22 ha, 3) kompleks Krąplewo - Trzcielin - określony linią graniczną, która biegnie od południowo-zachodniego narożnika działki nr 126L w kierunku północno-wschodnim, zachodnią i północną granicą działki nr 126L, północną i zachodnią granicą działek nr 125L, 124L, 83 i 291 (arkusz 2, obręb Krąplewo, gmina Stęszew), załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie zachodnią granicą działek nr 119L, 1201, 1211, załamuje się w kierunku południowo-wschodnim, biegnie wschodnią granicą działek nr 121L, 120L, 119L, 118L/2, 119/17 i 118L/1, załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie południową granicą działek nr 118L/1, 125/11, 125/6, 125/7, 119/16, 118L/3 i 119L (arkusze 2 i 3, obręb Trzcielin, gmina Dopiewo) załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie południową granicą działki nr 291, wschodnią granicą działki nr 124L, północną i wschodnią granicą działki nr 123L, wschodnią granicą działki nr 122L, załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie południową granicą działek nr 122L, 85/2, 90, 122L i 125L, wschodnią i południową granicą działki nr 126L (arkusz 2, obręb Krąplewo, gmina Stęszew), dochodząc do punktu początkowego - o powierzchni 338,64 ha, 4) działki nr 117L/2, 117L/3, 117L/4 i 117L/5 (arkusz 1, obręb Krąplewo, gmina Stęszew) - o powierzchni 18,87 ha, 5) działki nr 17L/4, 22L/4, 557/3, 17L/3, 63L/5 i 63L/6 (arkusze 5, 6 i 7, obręb Puszczykowo, miasto Puszczykowo) - o powierzchni 5,87 ha, 6) działki nr 63L/1, 63L/2 i 63L/8 (arkusze 7 i 12, obręb Puszczykowo Stare, miasto Puszczykowo) - o powierzchni 1,58 ha. W zarząd Parku nie przechodzą nieruchomości Skarbu Państwa będące w dniu wejścia w życie rozporządzenia w zarządzie: 1) Dyrekcji Okręgowej Dróg Publicznych w Poznaniu (zajęte pod drogi publiczne) - o powierzchni 40,99 ha, 2) Wojewódzkiego Zarządu Inwestycji Rolniczych w Poznaniu działka nr 232 (arkusz 1, obręb Łęczyca, gmina Komorniki), działki nr 630 i 637 (arkusz 4, obręb Wiry, gmina Komorniki), działka nr 271 (arkusz 1, obręb Witobel, gmina Stęszew), działki nr 83, 89, 97, 333, 339, 209/1, 329, 206, 204 i 216 (arkusz 1), działki nr 91, 118, 119, 121 i 123 (arkusz 2), działki nr 295, 304 i 308 (arkusz 3, obręb Trzebaw, gmina Stęszew) - o powierzchni 6,91 ha, 3) Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa - Oddział Terenowy w Poznaniu działki nr 82/2, 82/4, 86/2, 119/4, 119/10, 119/13, 119/14, 119/15, 119/16 i 119/17 (arkusz 2, obręb Trzcielin, gmina Dopiewo), działki nr 713/10, 715/2, 717/18, 719/4, 737/25, 740/2, 739, 743/51, 743/55 i 759 (arkusz 2, obręb Wiry, gmina Komorniki), działka nr 290 (arkusz 2, obręb Rosnówko, gmina Komorniki), działki nr 36/9, 39/3, 39/4 i 42 (arkusz 2, obręb Rosnowo-Szreniawa, gmina Komorniki), działki nr 60/2 i 75/2 (arkusz 1, obręb Łódź), działki nr 245, 249, 268, 269 i 270 (arkusz 3), działka nr 277 (arkusz 4, obręb Witobel), działka nr 1 (arkusz 1), działki nr 90/2, 92/1, 92/3, 94, 96, 114/2, 116, 120, 122, 291, 340 (arkusz 2), działki nr 293, 296, 299/1, 303/1, 303/2, 303/3, 303/4, 303/5, 303/6, 303/7, 303/8, 303/9, 303/10, 303/11, 303/12, 303/14, 303/15, 303/16, 305/1, 305/2, 305/3, 307/3, 307/4, 307/5, 307/6, 307/7, 309/1, 309/2 (arkusz 3), działki nr 264/4, 266/2, 266/5 (arkusz 5, obręb Trzebaw, gmina Stęszew) - o powierzchni 930,95 ha, 4) Wielkopolskiego Okręgowego Zakładu Gazownictwa w Poznaniu działka nr 117L/5 (arkusz 1, obręb Krąplewo, gmina Stęszew) - o powierzchni 0,51 ha, 5) Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Sanatorium Przeciwgruźlicze "Staszicówka" działki nr 30 i 31 (arkusz 1, obręb Krosinko, gmina Mosina) - o powierzchni 41,49 ha, 6) Nadleśnictwa Konstantynowo działki nr 12L/2 i 12L/3 (arkusz 19, obręb Puszczykowo, miasto Puszczykowo) - o powierzchni 3,08 ha.

Położenie otuliny

 • 15003,0000
 • W skład otuliny wchodzi obszar określony linią graniczną, która biegnie od punktu przecięcia drogi krajowej nr 431 z torami kolejowymi linii Grodzisk Wielkopolski - Poznań w miejscowości Stęszew, w kierunku północno-zachodnim, ulicami Kórnicką, Kościańską i Błonie, następnie drogą krajową nr 306 do wsi Zamysłowo, dalej drogą gminną z Zamysłowa do Rybojedzka do drogi wojewódzkiej nr 650, załamuje się w kierunku północnym i biegnie drogą wojewódzką nr 650 przez wieś Tomice do północnej granicy zabudowy wsi Tomice, załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie południową granicą lasów Nadleśnictwa Konstantynowo do zetknięcia z drogą gminną biegnącą ze wsi Żarnowiec do wsi Lisówki, załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie do wsi Lisówki, drogą wojewódzką nr 212 do wsi Trzcielin, załamuje się w kierunku południowym i biegnie drogą gminną do przecięcia się z linią energetyczną Rybojedzko - Konarzewo, następnie wzdłuż linii energetycznej w kierunku wschodnim do przecięcia się z drogą wojewódzką nr 202, drogą wojewódzką nr 202 w kierunku południowo-wschodnim, za wsią Joanka, załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie wzdłuż linii energetycznej do przecięcia się z linią energetyczną Konarzewo - Chomęcice, załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie wzdłuż linii energetycznej Konarzewo - Chomęcice do drogi wojewódzkiej nr 648, następnie biegnie drogą wojewódzką nr 648 do skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 648 i 212 we wsi Rosnowo, dalej wzdłuż linii energetycznej i rowu do zetknięcia z drogą wojewódzką nr 648, drogą wojewódzką nr 648 do południowej granicy zabudowań wsi Komorniki, załamuje się na wschód i prowadzi północną granicą działki nr 1059/3 (obręb Komorniki, gmina Komorniki) do drogi krajowej nr 5, drogą krajową nr 5 w kierunku północno-wschodnim do rzeki Wirynki, załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie wzdłuż rzeki Wirynki do mostu kolejowego w Wirach, dalej w kierunku wschodnim wzdłuż toru kolejowego ulicą Dworcową w Wirach do drogi krajowej nr 430, załamuje się w kierunku północnym drogą krajową nr 430 do granicy miasta Lubonia, przecina tory kolejowe Leszno - Poznań i biegnie w kierunku wschodnim granicą między miastem Luboń a obrębem Wiry do przecięcia z linią energetyczną, następnie biegnie w kierunku północnym i wschodnim wzdłuż linii energetycznej do przecięcia z linią energetyczną biegnącą przez wieś Czapury, załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie wzdłuż linii energetycznej do drogi Poznań - Rogalinek, następnie drogą Poznań - Rogalinek w kierunku południowym, aż do drogi gminnej na skraju wsi Wiórek, i dalej drogą gminną w kierunku południowo-zachodnim do wschodniego brzegu rzeki Warty (262,8 km), następnie biegnie wschodnim brzegiem rzeki w kierunku południowym do ujścia Kanału Mosińskiego, załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie Kanałem Mosińskim do zetknięcia z drogą gminną Bieczyny - Będlewo, załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie drogą gminną Bieczyny - Będlewo do drogi wojewódzkiej nr 309, następnie drogą wojewódzką nr 309 w kierunku północno-zachodnim do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 643, następnie w kierunku północnym drogą wojewódzką nr 643 do rozwidlenia dróg z Będlewa do Łodzi i Witobla, następnie drogą gminną Będlewo - Witobel w kierunku północno-zachodnim do drogi krajowej nr 431, dalej drogą krajową nr 431 w kierunku północno-zachodnim do przecięcia z torami kolejowymi linii Grodzisk Wielkopolski - Poznań, dochodząc do punktu początkowego.

Ochrona

Nie


Nie


Tak

Zadania ochronne
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Nr 57 Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2013 r. w sprawie zadań ochronnych dla Wielkopolskiego Parku NarodowegoDz.Urz. Ministra ŚrodowiskaDz. Urz. z 2013 r. poz. 672013-12-122015-12-31
2 ZARZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 8 stycznia 2018 r. w sprawie zadań ochronnych dla Wielkopolskiego Parku NarodowegoDz. Urz. Ministra ŚrodowiskaDz. Urz. z 2018 r. poz. 72018-01-082019-12-31

 • 260,0000
 • 4789,0000
 • 2548,0000

Zarządzanie

Dyrektor Wielkopolskiego Parku Narodowego