Park krajobrazowy

Dane podstawowe

  • Park Krajobrazowy im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego
  • 1992-12-01
  • 17323,2100

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 1/92 Wojewody Leszczyńskiego i Wojewody Poznańskiego z dnia 1 grudnia 1992 r. w sprawie utworzenia Parku Krajobrazowego im. gen. Dezyderego Chłapowskiego Dz. Urz. Województwa PoznańskiegoDz. Urz. Woj. Poznańskiego z 1992 r. Nr 16, poz. 142

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24 marca 1999 r. w sprawie wykazu aktów prawa miejscowego obowiązujących na terenie województwa wielkopolskiegoDziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Dz.Urz. Woj.Wielkopolskiego Nr 14, poz. 246 z dnia 31 marca 1999 r.
2 rozporzadzenie Nr 166/06 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 31 lipca 2006 r. w sprawie Parku Krajobrazowego im. gen. Dezyderego Chłapowskiego (wyrokiem WSA w Poznaniu IV SA/Po 1299/11 stwierdzono nieważność aktu) Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Dz. U. Woj. Wielkopolskiego Nr 132, poz. 3216 z 2006 r.
3 Uchwała Nr XLIV/858/14 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie utworzenia Parku Krajobrazowego im. gen. Dezyderego ChłapowskiegoDz. Urz. Województwa WielkopolskiegoDz. Urz. z 2014 r. poz. 32582014-05-23
4 Uchwała nr XLVIII/1087/18 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Parku Krajobrazowego im. gen. Dezyderego ChłapowskiegoDz. Urz. Województwa WielkopolskiegoDz. Urz. z 2018 r. poz. 61032018-08-27

Położenie formy ochrony przyrody

  • wielkopolskie
  • kościański, śremski
  • Śrem (miejsko-wiejska), Krzywiń (miejsko-wiejska), Kościan (wiejska), Czempiń (miejsko-wiejska)
  • Przebieg granicy Parku określa mapa, stanowiąca załącznik nr 1 do uchwały oraz wykaz współrzędnych punktów załamania granicy Parku, stanowiący załącznik nr 2 do uchwały

Ochrona

  • Do szczególnych celów ochrony na terenie Parku należy: 1. zachowanie historycznej sieci zadrzewień śródpolnych o dużych wartościach przyrodniczych, krajobrazowych, naukowo-dydaktycznych i kulturowych; 2. zachowanie i popularyzacja zrównoważonego krajobrazu rolniczego; 3. zachowanie populacji rzadkich i chronionych gatunków grzybów, roślin i zwierząt oraz ich siedlisk.
  • Nie

Nie

Zarządzanie

konieczność zmiany przepisów wskazujących sprawującego nadzór