Park krajobrazowy

Dane podstawowe

  • Ciśniańsko-Wetliński Park Krajobrazowy
  • 1992-03-27
  • 51461,0000

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 17 Wojewody Krośnieńskiego z dnia 27 marca 1992 r. w sprawie utworzenia Ciśniańsko-Wetlińskiego Parku KrajobrazowegoDziennik Urzędowy Woj. Krośnieńskiego Dz. Urz. Woj. Krośnieńskiego Nr 7, poz. 51, z 1992 r.

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 24 Wojewody Krośnieńskiego z dnia 24 maja 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia Ciśniańsko-Wetlińskiego Parku Krajobrazowego Dz. Urz. Woj. KrośnieńskiegoDz. Urz. Woj. Krośnieńskiego Nr 21, poz. 108 z 1996 r.
2 ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY PODKARPACKIEGO z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Wojewody Krośnieńskiego w sprawie utworzenia Ciśniańsko-Wetlińskiego Parku Krajobrazowego Dz. Urz. Województwa PodkarpackiegoDz. Urz. z 2003 r. Nr 185, poz. 30462003-12-31
3 ROZPORZĄDZENIE Nr 64/05 WOJEWODY PODKARPACKIEGO z dnia 16 czerwca 2005 r. w sprawie Ciśniańsko-Wetlińskiego Parku KrajobrazowegoDz. Urz. Województwa PodkarpackiegoDz. Urz. z 2005 r. Nr 82, poz. 13892005-06-17
4 UCHWAŁA NR XLVIII/991/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie Ciśniańsko-Wetlińskiego Parku KrajobrazowegoDz. Urz. Województwa PodkarpackiegoDz. Urz. z 2014 r. poz. 19452014-07-10
5 UCHWAŁA NR XLIX/820/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO z dnia 29 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę nr XLVIII/991/14 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 23 czerwca 2014r. sprawie Ciśniańsko-Wetlińskiego Parku Krajobrazowego.Dz. Urz. Województwa PodkarpackiegoDz. Urz. z 2018 r. poz. 5912018-02-08

Położenie formy ochrony przyrody

  • podkarpackie
  • sanocki, leski, bieszczadzki
  • Czarna (wiejska), Solina (wiejska), Cisna (wiejska), Baligród (wiejska), Komańcza (wiejska), Zagórz (miejsko-wiejska)
  • Ilekroć w opisie granicy jest mowa o "punkcie Nr..." należy przez to rozumieć punkt załamania granicy o współrzędnych wykazanych w załączniku nr 3. Począwszy od północy granica Ciśniańsko-Wetlińskiego Parku Krajobrazowego umownie rozpoczyna się w miejscowości Turzańsk w miejscu przecięcia drogi powiatowej Rzepedź-Kalnica z rzeką Osława (punkt Nr 1) i biegnie linią ciągłą, kolejnymi, opisanymi niżej, odcinkami: 1) w kierunku wschodnim drogą powiatową Rzepedź-Kalnica, do wschodniego skraju miejscowości Turzańsk (punkt Nr 87), drogami polnymi i terenami rolnymi do miejscowości Kalnica (punkt Nr 142), 2) w kierunku południowo-wschodnim drogą powiatową Kalnica- Mchawa do wschodniego skraju miejscowości Roztoki Dolne, terenami leśnymi i granicą polno-leśną do potoku bez nazwy wypływającego z terenów leśnych w miejscowości Stężnica (punkt Nr 427), 3) w kierunku północnym terenami leśnymi i rolnymi przylegającymi do ww. potoku do drogi Stężnica - Tyskowa (punkt Nr 454), 4) w kierunku południowo-wschodnim ww. drogą do miejscowości Radziejowa (punkt Nr 550), 5) w kierunku południowo-wschodnim a następnie północno-wschodnim terenami leśnymi do Bukowczańskiego Potoku (punkt Nr 578), 6) w kierunku północno-wschodnim terenami przyległymi do potoku Bukowczańskiego, potokiem Bukowczańskim do drogi wojewódzkiej Hoczew-Czarna w miejscowości Bukowiec (punkt Nr 765), 7) w kierunku południowo-wschodnim a następnie północno-wschodnim ww. drogą wojewódzką do skrzyżowania z drogą powiatową Zawóz- Sakowczyk w miejscowości Sakowczyk (punkt Nr 847), 8) w kierunku południowym terenami leśnymi do polsko-słowackiej granicy państwowej (punkt Nr 1606), 9) w kierunku północno-zachodnim granicą państwową do okolic słupa granicznego Nr 1/87 (punkt Nr 2352), z zastrzeżeniem punktu 3, 10) w kierunku wschodnim terenami leśnymi i terenami rolnymi przylegającymi do potoku bez nazwy do miejsca jego ujścia do potoku Smolniczek (punkt Nr 2439), 11) w kierunku południowo-wschodnim a następnie północno-wschodnim terenami przyległymi do potoku Smolniczek do jego ujścia do rzeki Osławy (punkt Nr 2773), 12) w kierunku północnym rzeką Osława do drogi powiatowej Rzepedź - Kalnica w miejscowości Turzańsk, skąd rozpoczęto opis granicy. Opisany fragment zachodniej i północnej granicy Ciśniańsko-Wetlińskiego Parku Krajobrazowego na odcinku od polsko-słowackiej granicy państwowej (punkt Nr 2352) do skrzyżowania drogi wojewódzkiej Hoczew-Czarna z drogą powiatową Zawóz- Sakowczyk w miejscowości Sakowczyk (punkt Nr 847) stanowi jednocześnie południową granicę Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Opisany fragment wschodniej granicy Cisniańsko-Wetlińskiego Parku Krajobrazowego, na odcinku od skrzyżowania drogi wojewódzkiej Hoczew-Czarna z drogą powiatową Zawóz- Sakowczyk w miejscowości Sakowczyk (punkt Nr 847) do punktu Nr 1036 stanowi jednocześnie zachodnią granicę Parku Krajobrazowego Doliny Sanu. Opisany fragment wschodniej granicy Cisniańsko-Wetlińskiego Parku Krajobrazowego, na odcinku od punktu Nr 1036 do polsko-słowackiej granicy państwowej (punkt Nr 1606) stanowi jednocześnie zachodnią granicę kompleksu głównego Bieszczadzkiego Parku Narodowego. W przypadku rozbieżności między przebiegiem granicy Parku wyznaczonym punktami jej załamania, pomiędzy punktem Nr 1606 i punktem 2352 a faktycznym przebiegiem polsko-słowackiej granicy państwowej, za prawidłowy przebieg granicy Parku należy uznać granicę państwową. Do Parku nie należą enklawy zewnętrzne Bieszczadzkiego Parku Narodowego: 1) kompleks Muchanin: działki ewidencyjne nr 428-434, nr 437-493, obręb Wetlina, 2) kompleks Nad Staszelem: działki ewidencyjne nr 309-312, nr 315-317, nr 332, nr 334-335, nr 338-339, nr 308/2, nr 322/1, nr 325.

Ochrona

  • Ustala się następujące szczególne cele ochrony Parku: - cele ochrony wartości przyrodniczych: a) zachowanie trwałości ekosystemów leśnych i odtwarzanie różnorodności biocenoz leśnych zgodnie z uwarunkowaniami siedliskowymi oraz zachowanie ekosystemów nieleśnych ze szczególnym uwzględnieniem bogactwa szaty roślinnej obejmującej liczną grupę chronionych i rzadkich gatunków roślin na obszarze Bieszczadów Zachodnich, b) zachowanie i ochrona gatunków dziko żyjących zwierząt, w szczególności rzadko występujących i zagrożonych wyginięciem, c) zachowanie ekosystemów wodnych i ochrona wód powierzchniowych; - cele ochrony wartości historycznych i kulturowych: a) ochrona zasobów dziedzictwa kulturowego, b) kultywowanie i przywracanie tradycyjnej kultury ludowej; - cele ochrony walorów krajobrazowych: a) zachowanie wartości estetycznych i kulturowych terenu oraz związanych z nim elementów przyrodniczych, ukształtowanych przez siły przyrody lub w wyniku działalności człowieka, b) zapobieganie dewastacji i degradacji krajobrazu.
  • Nie

Tak

Plan ochrony
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY PODKARPACKIEGO z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony Ciśniańsko-Wetlińskiego Parku KrajobrazowegoDz. Urz. Województwa PodkarpackiegoDz. Urz. z 2004 r. Nr 70, poz. 7662004-06-082024-06-08

Zarządzanie

Marszałek Województwa Podkarpackiego