Park krajobrazowy

Dane podstawowe

  • Zaborski Park Krajobrazowy
  • 1990-02-28
  • 34026,0000

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Uchwała Nr XI/68/90 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Bydgoszczy z dnia 28 lutego 1990 r.Wojewódzka Rada Narodowa w Bydgoszczy

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie nr 1/91 Wojewody Bydgoskiego z dnia 12 stycznia 1991 r. w sprawie zmiany nazwy parku krajobrazowegoDziennik Urzędowy Województwa Bydgoskiego
2 Rozporządzenie nr 5/94 Wojewody Gdańskiego z dnia 8 listopada 1994 r. w sprawie wyznaczenia obszarów chronionego krajobrazu, określenia granic parków krajobrazowych i wyznaczenia wokół nich otulin oraz wprowadzenia obowiązujących w nich zakazów i ograniczeńDziennik Urzędowy Województwa GdańskiegoDz. Urz. Woj. Gdańskiego z 1994 r. Nr 27, poz. 139
3 Rozporządzenie Nr 11/98 Wojewody Gdańskiego z dnia 03.09.1998 r. w sprawie wyznaczenia obszarów chronionego krajobrazu, określenia granic parków krajobrazowych i wyznaczenia wokół nich otulin oraz wprowadzenia obowiązujących w nich zakazów i ograniczeńDziennik Urzędowy Województwa GdańskiegoDz. Urz. Woj. Gdańskiego z 1998 r. Nr 59, poz. 294
4 Rozporządzenie Nr 53/06 Wojewody Pomorskiego z dnia 15 maja 2006 r. w sprawie Zaborskiego Parku KrajobrazowegoDz. Urz. Województwa PomorskiegoDz. Urz. z 2006 r. Nr 58, poz. 11902006-06-01
5 UCHWAŁA Nr 144/VII/11 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie Zaborskiego Parku Krajobrazowego.Dz. Urz. Województwa PomorskiegoDz. Urz. z 2011 r. Nr 66, poz. 14592011-06-02
6 UCHWAŁA NR 264/XXIV/16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia 25 lipca 2016 r. o zmianie uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie Zaborskiego Parku KrajobrazowegoDz. Urz. Województwa PomorskiegoDz. Urz. z 2016 r. poz. 29472016-08-16

Położenie formy ochrony przyrody

  • pomorskie
  • chojnicki, bytowski
  • Studzienice (wiejska), Konarzyny (wiejska), Chojnice (wiejska), Brusy (miejsko-wiejska), Lipnica (wiejska)
  • Opis granicy Parku rozpoczyna się w północno - zachodniej części Parku - w miejscu styku gmin: Brusy, Chojnice i Lipnica, na północnym brzegu Jeziora Śluza przy południowo - zachodnim krańcu oddziału leśnego nr 83 Nadleśnictwa Przymuszewo Obręb Laska (01.01.1988 r.) - dz. nr 83 LP - Obręb Widno, Arkusz 3, Miasto Brusy, (stan na dzień 25.01.2002). Z tego miejsca granica Parku biegnie na północ - zachodnim krańcem oddziałów leśnych nr 83 i 55 Nadleśnictwa Przymuszewo Obręb Laska (01.01.1988 r.) i przecina w poprzek akwen wodny po linii stanowiącej umowną granicę między Jeziorem Laska a Jeziorem Księże, dochodząc do ujścia wschodniej odnogi rzeki Kłonecznicy do Jeziora Laska przy południowo - zachodnim narożniku oddziału leśnego nr 281 Nadleśnictwa Przymuszewo Obręb Przymuszewo (01.01.1988 r.). Dalej granica Parku przebiega południowo zachodnią stroną tego oddziału, następnie kieruje się na północ wzdłuż rzeki Kłonecznicy aż do południowo - zachodniego końca oddziału leśnego nr 114 Nadleśnictwa Przymuszewo Obręb Przymuszewo (01.01.1988 r.) - dz. nr II4LP, Obręb Widno, Arkusz 3, Miasto Brusy (stan na dzień 25.01.2002) i dalej biegnie na północ jego zachodnią granicą. Następnie granica Parku skręca na wschód i przebiega północnymi granicami oddziałów leśnych nr 114, 113 i 112 Nadleśnictwa Przymuszewo Obręb Przymuszewo (01.01.1988 r.) - dz. nr 114 LP, 113 LP - Obręb Widno, Arkusz 1, Miasto Brusy (stan na dzień 25.01.2002), dz. nr 112 LP Obręb Widno, Arkusz 3, Miasto Brusy, (stan na dzień 25.01.2002). Tu granica Parku skręca na północ i biegnie zachodnią granicą oddziału leśnego nr 79, po czym ponownie skręca na wschód i biegnie północnym skrajem oddziałów leśnych nr 79, 78 i 77 Nadleśnictwa Przymuszewo Obręb Przymuszewo (01.01.1988 r.) - dz. 79 LP, 78 LP - Obręb Widno, Arkusz 3, Miasto Brusy, (stan na dzień 25.01.2002) i dz. nr 77/1 LP Obręb Widno, Arkusz 1, Miasto Brusy, (stan na dzień 25.01.2002). Dalej granica Parku biegnie na wschód, włączając grunty przysiółka Głuche wsi Kruszyn, aż do północno - wschodniego narożnika oddziału leśnego nr 74 Nadleśnictwa Przymuszewo Obręb Przymuszewo (01.01.1988 r.) - dz. nr 74LP Obręb Widno, Arkusz 5, Miasto Brusy, (stan na dzień 25.01 .2002). W tym miejscu skręca na północ zachodnim krańcem oddziału leśnego nr 51, następnie skręca na wschód północną granicą oddziałów leśnych nr 51 i 50 Nadleśnictwa Przymuszewo Obręb Przymuszewo (01.01.1988 r.) - dz. nr 51/4 LP i 50 LP - Obręb Widno, Arkusz 3, Miasto Brusy, (stan na dzień 25.01.2002). Dalej granica Parku biegnie na północ zachodnim skrajem oddziałów leśnych nr 34, 20, 13 Nadleśnictwa Przymuszewo Obręb Przymuszewo (01.01.1988 r.) - dz. Nr 34LP, 20LP, 13LP - Obręb Kruszyn, Arkusz 1, Miasto Brusy, (stan na dzień 25.01.2002). W tym miejscu granica parku odchyla się kierunku wschodnim, biegnąc północnym brzegiem oddziału leśnego nr 13 i skręca na północ, biegnąc zachodnią granicą oddziałów leśnych nr 11, 6, 3 i 2 Nadleśnictwa Przymuszewo Obręb Przymuszewo (01.01.1988 r.) - dz. nr 11 LP - Obręb Windorp, Arkusz 1, Miasto Brusy, (stan na dzień 25.01.2002) oraz dz. nr 6LP, 3LP i 2LP - Obręb Skoszewo, Arkusz 2, Miasto Brusy, (stan na dzień 25.01.2002), gdzie dochodzi do Jeziora Skoszewskiego. Dalej granica Parku prowadzi granicą między gminami Brusy i Studzienice - osią Jeziora Skoszewskiego (działka nr 1), północnymi krańcami działek nr 23/31, 25/8, 25/6, następnie przecina drogę Skoszewo — Sominy (dz. nr 40/2), dochodzi do działki 52/3 i kieruje się na północ do narożnika tej działki - Obręb Skoszewo, Miasto Brusy, (stan na dzień 25.01.2002). Następnie skręca na wschód, a dalej na południowy wschód zgodnie z granicą działki. Z najbardziej wysuniętego na wschód punktu tej działki przy Jeziorze Somińskim (dz. nr 1/1) przecina to jezioro w linii prostej do południowo - wschodniego narożnika pastwiska - tj. północnej części działki 3/1. Następnie biegnie północnym krańcem użytku rolnego na tej działce i dochodzi do drogi gruntowej Sominy - Lendy, biegnącej wzdłuż brzegu Jeziora Somińskiego. Po dojściu do w/w drogi kieruje się na południe - do narożnika działki nr 5 i dalej jej północną stroną, skręcając w kierunku południowo - wschodnim biegnie wzdłuż następujących działek: nr 9/3 i nr 12 gdzie w połowie długości granicy tej działki skręca bardziej na południe do dz. nr 17 i jej wschodnią ścianą dochodzi do dz. nr 19 - Obręb Przymuszewo, Arkusz 1, Miasto Brusy, (stan na dzień 25.01.2002). W połowie długości wschodniej granicy tej działki odbija na wschód a następnie skręca na południowy wschód do narożnika działki nr 22 i jego wschodnią granicą do dz. nr 27 i 56, po czym na wysokości nieużytku granica Parku odbija na wschód i południowy wschód. Dalej wschodnimi krańcami działek nr 241/5, 58 oraz północnymi granicami działek nr 59, 60, 61, 64/1, 65/2 przecina drogę asfaltową z prowadzącą z Przymuszewa do drogi Trzebuń - Sominy. Dalej biegnie północną granicą działek nr 112/2, 113, 114, 115/1 — gdzie na rogu tej działki skręca na południe - biegnie wschodnim brzegiem działek nr 115/1, 120,122,136/1,142,143, następnie przecina drogę Lendy - Trzebuń oraz biegnie wschodnią granicą działki nr 187 - Obręb Przymuszewo, Arkusz 2, Miasto Brusy, (stan na dzień 25.01.2002) oraz wschodnią stroną działek nr 222, 223, 224 - Obręb Wysoka Zaborska, Arkusz 1, Miasto Brusy (stan na dzień 25.01.2002). Na styku z działką nr 1/1 odbija na wschód, biegnie północną granicą działek nr 1/1, 3/1, 5, 25/1 LP, przecina drogę Wysoka Zaborska - Trzebuń (działka nr 36), następnie granicą działek nr 25/2LP i 24LP dochodzi do drogi Wysoka Zaborska - Główczewice (działka nr 85). Następnie tą drogą kieruje się do narożnika dz. nr 37/1 LP i dalej wschodnim krańcem działek o nr 37/1 LP, 96, 111/3, 122 i 80 LP - Obręb Leśno, Arkusz 4, Miasto Brusy (stan na dzień 25.01.2002) dochodzi do drogi leśnej i przecina ją. Następnie wschodnią granicą działek nr 101, 117/4LP przecina drogę z Leśna do Główczewic (działka nr 104/1) i dalej wschodnim brzegiem działki nr 117/3LP dochodzi do jej wschodniego narożnika. Dalej granica Parku kieruje się na zachód granicą tej działki aż do narożnika działki nr 154LP i jej południowym krańcem biegnie w kierunku Jeziora Leśno Górne (działka nr 107), a następnie wschodnim brzegiem działki nr 106 - Obręb Leśno, Arkusz 1, Miasto Brusy (stan na dzień 25.01.2002), dochodzi do ujścia rzeki Młosiny. Następnie granica Parku prowadzi rzeką Młosiną początkowo w kierunku wschodnim, północnymi brzegami działek nr 103,106, 107, 108, 109/1, za tą działką skręca na południe i biegnie wzdłuż rowu, wschodnimi brzegami działek nr 111, 112, 228/1, 113, a następnie zachodnią stroną drogi (działka nr 126) i przecina drogę Orlik - Leśno - działka nr 148 i biegnie północno - zachodnią stroną drogi polnej (działka nr 166) - Obręb Orlik, Miasto Brusy, (stan na dzień 25.01.2002) i dochodzi do drogi asfaltowej Lubnia - Leśno, kierując się nią w kierunku Lubni. Przy narożniku działki nr 388/1 granica Parku skręca na południe, a przy działce nr 387/3 skręca w kierunku południowo - zachodnim, przecina prostopadle drogę gruntową Zalesie - Leśno (działka nr 336/2), dalej biegnie wschodnimi granicami działek nr 360/4, 359, 358, 357/2, 356 do drogi z Zalesia na Parcele (działka nr 361/1), którą przecina, kieruje się na zachód wzdłuż granic działki nr 332/2 - Obręb Leśno, Arkusz 3, Miasto Brusy, (stan na dzień 25.01.2002) i przecina rzekę Niechwaszcz. Ciąg dalszy granicy Parku wiedzie północno - zachodnią stroną drogi Czapiewice - Gapowo - Zalesie (działka nr 57) w kierunku Czapiewic. W osadzie Przygłówka, przy północno - wschodnim narożniku działki nr 25 granica skręca na zachód - północnym brzegiem działek nr 25, 26 i 33 dochodzi do drogi gruntowej (działka nr 37/2), którą dochodzi do drogi asfaltowej Czapiewice - Leśno. Skręca nią w kierunku Czapiewic i na najbliższym zakręcie tej drogi odbija w drogę polną Czapiewice - Rolbik. Drogą tą (działka nr 212/2) granica Parku dochodzi do rozgałęzienia dróg, gdzie skręca w lewo - na Dąbrówkę - (działka nr 247). Za osadą Dąbrówka granica Parku biegnie północno - wschodnim brzegiem działki 57/2LP - Obręb Czapiewice, Arkusz 1, Miasto Busy, (stan na dzień 25.01.2002). Przecina w poprzek działkę nr 124 i biegnie dalej zachodnią stroną działek nr 125/2 i 125/1 (droga), za zabudowaniami skręca na wschód do granicy działki 95/1, gdzie kieruje się na południe a następnie na rogu działki 122/3 - południowym jej krańcem kieruje się na zachód. Przecina dz. nr 121 (droga) i 113/2, dochodzi do drogi (nr dz. 583) i dalej południową stroną mija działki nr 585 i 584. Na południowo - zachodnim narożniku dz. nr 584 skręca na południowy zachód, drogą (działka nr 67/7) dochodzi do gruntów ornych i skręca na południe. Wschodnim brzegiem działki nr 67/2 oraz częściowo jej wnętrzem dochodzi do północno - wschodniego narożnika działki nr 69, dalej wschodnim jej brzegiem dochodzi do drogi Małe Chełmy - Rolbik/Milachowo Młyn, dalej drogą asfaltową do Antoniewa (działka nr 162/2) - Obręb Małe Chełmy, Arkusz 1, Miasto Brusy, (stan na dzień 25.01.2002). W Antoniewie skręca na południe, gdzie za zabudowaniami, poprzez działki rolne nr 290 i 310 Obręb Małe Chełmy, Arkusz 5, Miasto Brusy, (stan na dzień 25.01.2002) prowadzi droga gruntowa w kierunku drogi asfaltowej Wielkie Chełmy - Małe Chełmy, do północno - zachodniego narożnika działki nr 510/8 i dalej jej północnym krańcem w kierunku wschodnim poprzez działkę nr 510/9 dochodzi do drogi asfaltowej Wielkie Chełmy - Małe Chełmy. Zachodnią stroną tej drogi (działka nr 55/1) granica Parku dochodzi do centrum wsi, przecina drogę asfaltową Brusy - Swornegacie i dalej kieruje się droga gruntową (działka nr 414) w kierunku osady Krównia. Przy południowej granicy działki nr 229/2 LP granica Parku skręca na wschód, gdzie północną granicą działki numer 410 na ścianie lasu, skokowo zbliża się do drogi Krównia - Czyczkowy (działka nr 402) - Obręb Małe Chełmy, Arkusz 10, miasto Brusy (stan na dzień 25.01 .2002). Tą drogą biegnie w kierunku wschodnim do krańca działki nr 405 i skręca na południowy - wschód, gdzie przecina drogę (działka nr 220cz) do wsi Czyczkowy i kieruje się w stronę tej wsi. Od tej drogi granica Parku odbija na wschód i biegnie północnymi krańcami użytków zielonych i pastwisk na działkach o nr 235, 236, 238, 239 - Obręb Czyczkowy, Arkusz 2, miasto Brusy (stan na dzień 25.01.2002), gdzie wyraźnie skręca na południe. Na wysokości gruntów Lasów Państwowych (działka nr 270/1) zgodnie z łukiem drogi skręca na wschód. W miejscu dojścia drogi leśnej z wnętrza dz. nr 282 LP do północnych granic tej działki, granica Parku skręca na północ ścianą lasu, a następnie skręca na wschód przez dz. nr 281 LP i nr 280/1 LP - w tym wydzieleniu granica ZPK biegnie zgodnie ze ścianą lasu, kierując się na południowy wschód, przecina drogę (którą wcześniej opuściła), dalej brzegiem lasu ponownie biegnie na południe - w stronę linii kolejowej i drogi asfaltowej po uprzednim odbiciu w kierunku północno - wschodnim a następnie południowo - wschodnim - Obręb Czyczkowy, Arkusz 2, miasto Brusy (stan na dzień 25.01.2002). Dalej granica Parku biegnie północno - zachodnią stroną drogi wojewódzkiej nr 235 Kościerzyna - Chojnice w kierunku południowym do wsi Męcikał, gdzie przecina Brdę i dalej wzdłuż tej drogi biegnie aż do miejscowości Kłodawa, gdzie przy południowym narożniku oddziału leśnego nr 145 Nadleśnictwa Rytel, Obręb Klosnowo (01.01.1997 r.) skręca na zachód i biegnie południowymi granicami oddziałów leśnych nr 145, 146, na północno - zachodnim narożniku tego oddziału kieruje się na północ i idzie po południowych granicach oddziałów 123 i 124, dochodzi do wschodniej ściany oddziału 125 i skręca na południe do narożnika tego oddziału i ponownie skręca na zachód biegnąc dalej południowymi krańcami oddziałów: 126, 127a,b, 128b,d Nadleśnictwa Rytel, Obręb Klosnowo (01.01.1997 r.). W tym miejscu przekracza linię kolejową Lipusz - Chojnice, po czym skręca na południe i biegnie wschodnimi granicami oddziałów leśnych nr 129, 155, 170, 177a Nadleśnictwa Rytel, Obręb Klosnowo (01 .01.1997 r.), tj. do przejazdu kolejowego na drodze asfaltowej Powałki PKP - Jarcewo. Od przejazdu kolejowego granica Parku skręca na zachód i biegnie północną stroną tej drogi do południowo - zachodniego narożnika oddziału leśnego nr 170, gdzie skręca na północ i biegnie zachodnią granicą oddziału leśnego nr 170 Nadleśnictwa Rytel, Obręb Klosnowo (01.01.1997 r.). Następnie granica Parku skręca na zachód i biegnie południowymi granicami oddziałów leśnych nr 156, 157, 158, 159, 160, 161 Nadleśnictwa Rytel, Obręb Klosnowo (01.01.1997 r.). Następnie granica Parku biegnie przy południowej granicy działki nr 162/4LP i dalej drogą (działka nr 142/1) do narożnika działki nr 163/5LP przy Jeziorze Niedźwiedź. Od tego miejsca przebiega w kierunku zachodnim wzdłuż południowego brzegu Jeziora Niedźwiedź drogą (działka nr 134/10) - Obręb Chojniczki, arkusz 1, gmina Chojnice. Następnie granica Parku kieruje się północną stroną rowu uchodzącego do jeziora Niedźwiedź, dalej wschodnią granicą działki nr 416, po czym przecina działkę nr 165LP linią prostą (będącą przedłużeniem wschodniej granicy działki. nr 416) do północno - wschodniego narożnika działki 167 LP i dalej wschodnim krańcem tej działki do jej południowo - wschodniego narożnika - Obręb Charzykowy, arkusz 15, gmina Chojnice. Następnie granica Parku biegnie linią prostą, która swój początek bierze z południowo - wschodniego narożnika działki nr 167 LP i kończy się w południowo - zachodnim narożniku działki nr 344/1 - jest to miejsce skrzyżowania drogi jednokierunkowej (wylotowej) z miejscowości Charzykowy (dz. nr 99/5) z drogą wojewódzką nr 212 Chojnice - Bytów (dz. nr 52/1) - Obręb Charzykowy, arkusz 15, gmina Chojnice. Po przeciwnej stronie drogi Chojnice Bytów dochodzi w tym miejscu droga gruntowa z Nieżywięcia - Gm. Człuchów. Od tego skrzyżowania granica Parku biegnie wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 212 w stronę Bytowa do południowo - wschodniego narożnika oddziału leśnego nr 292 Nadleśnictwa Rytel, Obręb Klosnowo (01.01.1997 r.). Dalej granica przebiega południowym brzegiem oddziałów leśnych 292, 293, 294 i 295, dalej skręca na północny zachód biegnąc południowo - zachodnimi granicami oddziałów 295, 291 i 287, następnie przechodzi północnymi obrzeżami oddziałów 287 i 286 Nadleśnictwa Rytel, Obręb Klosnowo (01.01.1997 r.), dochodząc do drogi wojewódzkiej nr 212 Chojnice - Bytów. Wschodnią krawędzią tej drogi wojewódzkiej granica parku biegnie na północny - zachód, mijając most na rzece Czerwonce (Czerwonej Strudze) w miejscowości Babilon i dalej, aż do południowo - zachodniego krańca oddziału leśnego nr 234 Nadleśnictwa Rytel, Obręb Klosnowo (01.01.1997 r.). W tym miejscu odbija na północny - wschód, granicą oddziału leśnego nr 234 Nadleśnictwa Rytel, Obręb Klosnowo (01.01.1997 r.) dochodzi do rzeki Brdy i południowym brzegiem Brdy biegnie w górę rzeki w kierunku zachodnim, dochodząc do południowej granicy oddziału leśnego nr 379 Nadleśnictwa Przymuszewo Obręb Laska (01.01.1988 r). Stąd granica Parku biegnie zachodnimi granicami oddziałów leśnych nr 379, 371, przecina drogę Konarzyny - Chociński Młyn i dalej biegnie zachodnimi granicami oddziałów leśnych nr 372, 373, 358 oraz południowymi granicami oddziałów leśnych nr 345, 346, 347 Nadleśnictwa Przymuszewo Obręb Laska (01.01.1988 r.). Dalej granica Parku biegnie po granicy między gminami Chojnice i Konarzyny. Granicą gruntów wsi Kopernica (Obręb Swornegacie arkusz 8, gmina Chojnice) dochodzi do rzeki Chociny i dalej rzeką w kierunku północnym, aż do północnej granicy oddziału leśnego nr 311 Nadleśnictwa Przymuszewo Obręb Laska (01.01.1988 r.). Następnie granica Parku przebiega rzeką Chociną do granicy z działką nr 311 LP i dalej granicą działki nr 316/1, dochodząc do drogi Swornegacie - Dzięgiel (działka nr 327/1). Dalej kieruje się tą drogą w kierunku północno - zachodnim przy południowych granicach działek nr: 89/1, 87/1; w kierunku północnym po granicy działek nr: 87/1, 56/1, dalej skręca na wschód, a następnie na północ przy granicach z działkami nr: 56/1 i 58 - Obręb Swornegacie, arkusz 4, gmina Chojnice. Dalej granica parku przechodzi wzdłuż granicy gminy Chojnice z gminą Konarzyny, po zachodniej granicy działek nr: 40/1, 11/1, 176/2LP, 176/1 aż do drogi Parszczenica - Swornegacie (działka nr 3/1) - Obręb Swornegacie arkusz 3, gmina Chojnice. Tam dochodzi do południowo - zachodniego krańca oddziału leśnego nr 176 i podąża jego zachodnią granicą, a następnie północną granicą oddziałów leśnych nr: 176, 175, 174 i 173 Nadleśnictwa Przymuszewo Obręb Laska (01.01.1988 r.). Dalej granica Parku podąża na północ - wzdłuż zachodniej granicy oddziałów leśnych nr: 153, 131 i 109 Nadleśnictwa Przymuszewo Obręb Laska (01.01.1988 r.), skręca na zachód i biegnie południową a następnie zachodnią, północną i północno – zachodnią granicą działki 84/1 LP zgodnie z linią brzegową J. Śluza - Obręb Swornegacie, arkusz 1, gmina Chojnice, po czym przekracza jezioro Śluza (którego część jeziora w Gm. Chojnice ma nr 1116/2) po linii stanowiącej granicę między gminami Chojnice i Lipnica, skręca na wschód i biegnie dalej północnym brzegiem tego jeziora dochodząc do miejsca, z którego rozpoczęto opis przebiegu granicy Parku. Z obszaru Zaborskiego Parku Krajobrazowego, określonego opisaną powyżej granicą, wyłączony jest obszar Parku Narodowego Bory Tucholskie”, określony Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 maja 1996 r. (Dz. U. Nr64, poz. 305, zm. Dz. U. z 1999 r. Nr 53, poz. 555).

Ochrona

  • Brak danych
  • Nie

Nie

Zarządzanie

Konieczność zmiany przepisów wskazujących sprawującego nadzór