Park krajobrazowy

Dane podstawowe

  • Lednicki Park Krajobrazowy
  • 1988-05-26
  • 7618,4000

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Uchwała nr XXVI/205/88 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Poznaniu z dnia 26 maja 1988 r. w sprawie utworzenia parku krajobrazowego wokół jeziora Lednickiego p.n. Lednicki Park Krajobrazowy Dziennik Urzędowy Woj. PoznańskiegoDz. Urz. Woj. Poznańskiego z 1989 r. Nr 6, poz. 58

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Wojewody Poznańskiego Nr 10/98 z dnia 19 czerwca 1998 r. w sprawie utworzenia Lednickiego Parku Krajobrazowego Dziennik Urzędowy Województwa PoznańskiegoDz. Urz. Woj. Poznańskiego z 1998 r. Nr 13, poz.130
2 Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24 marca 1999 r. w sprawie wykazu aktów prawa miejscowego obowiązujących na terenie województwa wielkopolskiegoDziennik Urzędowy Województwa WielkopolskiegoDz.Urz. Woj.Wielkopolskiego Nr 14, poz. 246 z dnia 31 marca 1999 r.
3 Rozporządzenie Nr 60/06 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 26 kwietnia 2006 r. w sprawie Lednickiego Parku Krajobrazowego (wyrokiem WSA w Poznaniu IV SA/Po 60/12 stwierdzono nieważność aktu)Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Dz. Urz. Województwa Wielkopolskiego Nr 77, poz. 1944
4 Uchwała nr XXVI/457/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 24 września 2012 r. w sprawie utworzenia Lednickiego Parku Krajobrazowego Dziennik Urzędowy Województwa WielkopolskiegoDz. Urz. Województwa Wielkopolskiego z 2012 r., poz. 4361 2012-10-17

Położenie formy ochrony przyrody

  • wielkopolskie
  • poznański, gnieźnieński
  • Pobiedziska (miejsko-wiejska), Kłecko (miejsko-wiejska), Łubowo (wiejska), Kiszkowo (wiejska)
  • Przebieg granicy Parku określa mapa stanowiąca załącznik nr 1 do uchwały oraz wykaz współrzędnych punktów załamania granicy Parku stanowiący załącznik nr 2 do uchwały

Ochrona

  • Do szczególnych celów ochrony na terenie Parku należy: 1. zachowanie w stanie zbliżonym do obecnego, krajobrazu kulturowego okolic jeziora Lednica, w szczególności krajobrazu dużego akwenu wodnego z urozmaiconą linią brzegową i wyspami oraz krajobrazu leśno-polnego ze zróżnicowaną rzeźbą terenu północnej części Parku; 2. zachowanie cennych ekosystemów z rzadkimi gatunkami roślin i zwierząt, w szczególności ekosystemu jeziora Lednica jako dobrze zachowanego eutroficznego zbiornika wodnego oraz dobrze zachowanych ekosystemów lasów łęgowych, olsów i grądów; 3. zachowanie elementów dziedzictwa kulturowego i historycznego wraz z ich otoczeniem, w tym w szczególności pozostałości zespołu osadniczego z czasów pierwszych Piastów;
  • Nie

Nie

Zarządzanie

konieczność zmiany przepisów wskazujących sprawującego nadzór