Park krajobrazowy

Dane podstawowe

 • Popradzki Park Krajobrazowy
 • 1987-09-11
 • 53419,3000

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Uchwała Nr 169/XIX/87 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Nowym Sączu z dnia 11 września 1987 r. Dz. Urz. Województwa NowosądeckiegoDz. Urz. Woj. Nowosądeckiego Nr 16, poz. 193 z 1987 r.

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 27 Wojewody Nowosądeckiego z dnia 15 maja 1998 r.Dz. Urz. Województwa Nowosądeckiego Dz. Urz. Woj. Nowosądeckiego Nr 20, poz. 85 z 1998 r.
2 Rozporządzenie Nr 298 Wojewody Małopolskiego z dnia 27 września 2001 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 169/XIX/87 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Nowym Sączu z dnia 11 września 1987 r. w sprawie utworzenia Popradzkiego Parku Krajobrazowego.Dz. Urz. Województwa MałopolskiegoDz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 141, poz. 2086 dnia 15 października 2001 r.
3 Rozporządzenie Nr 18/03 Wojewody Małopolskiego z dnia 30 maja 2003 r. zmieniające uchwałę Nr 169/XIX/87 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Nowym Sączu w sprawie utworzenia Popradzkiego Parku Krajobrazowego.Dz. Urz. Województwa MałopolskiegoDz. Urz. Woj. Małopolskiego, Nr 153, poz. 1998 z dnia 15 października 2003 r.
4 Rozporządzenie Nr 5/05 Wojewody Małopolskiego z dnia 23 maja 2005 r. w sprawie ochrony Popradzkiego Parku Krajobrazowego.Dz. Urz. Województwa MałopolskiegoDz. Urz. Woj. Małopolskiego, Nr 309, poz. 2238 z dnia dnia 9 czerwca 2005 r.
5 UCHWAŁA NR XLII/640/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 23 października 2017 roku w sprawie Popradzkiego Parku KrajobrazowegoDz. Urz. Województwa MałopolskiegoDz. Urz. z 2017 r. poz. 72392017-11-10
6 Uchwała Nr XLIII/605/21 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały XLII/640/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie Popradzkiego Parku Krajobrazowego Dz. Urz. Województwa MałopolskiegoDz. Urz. z 2021 r. poz. 50802021-09-09

Położenie formy ochrony przyrody

 • małopolskie
 • nowosądecki, nowotarski
 • Krynica-Zdrój (miejsko-wiejska), Łącko (wiejska), Ochotnica Dolna (wiejska), Rytro (wiejska), Nawojowa (wiejska), Muszyna (miejsko-wiejska), Szczawnica (miejsko-wiejska), Piwniczna-Zdrój (miejsko-wiejska), Łabowa (wiejska), Stary Sącz (miejsko-wiejska), Krościenko nad Dunajcem (wiejska)
 • Granica Parku bierze swój początek w rejonie góry Szczob (937 m n. p. m.) w pobliżu źródeł Białej Wody. Dalej biegnie w kierunku zachodnim w stronę Krościenka, tnąc poprzecznie południowe skłony Radziejowej nawiązując w zasadzie do granicy rolno-leśnej 700- 800 m n. p. m. przez następujące punkty orientacyjne: Sucha Góra, Góra Wysoka ( 759 m n. p. m.), ujście Białego Potoku, Góra Stajkowa. W rejonie Łąkcicy przekracza Dunajec i dalej biegnie w kierunku północnym lewym brzegiem Dunajca. Na wysokości Kłodnego przekracza Dunajec kontynuując przebieg nawiązując w zasadzie do granicy rolno-leśnej i dochodząc ponownie do Dunajca na wysokości Wietrznicy. W rejonie Zarzecza skręca w kierunku wschodnim po grzbiecie w stronę Góry Sobel, a następnie biegnie na wysokości 800- 850 m, omijając rejon rozproszonego osadnictwa w Obidzy, gdzie lasy są bardzo przetrzebione i zniszczone. Dalej w kierunku północno- wschodnim po północnych skłonach Radziejowej, na wysokości od 500 do 700 m n. p. m., przez leśniczówkę Gaboń, przysiółki od Garwoli, Hawronie, Na Skrajni, a następnie skreca na południowy wschód w stronę Rytra, powyżej Jantara, przecina dolinę Wielkiej Roztoki, nawiązując cały czas do granicy rolnoleśnej, a powyżej Suchej Strugi przecina Dolinę Popradu, przechodząc jej prawe zbocze i następnie biegnie na północ po granicy lasów na wysokości 500-550 m, omija Rzeczanów i Wolę Krogulecką i powyżej przysiółka Wdżary na wysokości 550 m skręcana wschód w stronę polany Maliniki, przecina główny grzbiet pasma Jaworzyny Krynickiej i dalej biegnie po północnych skłonach na wysokości 600-650 m w zasadzie wzdłuż granicy lasów. Orientacyjnymi punktami na tym odcinku tzn. między Żeleźnikową a Krzyżówką są: przysiółki Kącina, Podlas, Wallkówka, Leśniarówka, Składziste, Potok Łabowczański. Pomiędzy Łabowcem a Roztoka Wielką, zbliża się do Kamienicy Nawojowskiej, omija Roztokę i w rejonie góry Jaworzynka dochodzi do administracyjnej granicy Krynicy- miasta, biegnie nią aż do przysiółka Jakubiki, gdzie skręca na wschód doliny Mochnaczki i następnie jej prawym zboczem omijając Tylicz. Omija przysiółek Golice i Bradów od północy, przebiega granicą rolno- leśną do potoku Muszynki. Cofa się wzdłuż potoku aż do złączenia się z potokiem Zimne. Następnie południowymi zboczami szczytów Szubienica, Horb, Szynkarówki i Łaz schodzi do doliny potoku bez nazwy, omija od północy Czerteź, Horbki i w okolicy Muszynki granicą rolno- leśną omijając zabudowania dochodzi do drogi wojewódzkiej nr 75 i jej brzegiem do Przełęczy Tylickiej, i dalej granicą państwa Granica południowa Parku jest jednocześnie granicą państwową. Enklawę Parku stanowi działka ewidencyjna nr 845/1, położna w obrębie Rytro w gminie Rytro o powierzchni 0,16 ha.

Położenie otuliny

 • 25062,5100
 • Otulina Parku od strony południowej w rejonie Szczawnicy sięga po granicę państwa i otulinę Pienińskiego Parku Narodowego. Dalej otulina Parku biegnie Dunajcem dochodząc do granicy Parku w okolicach Łąkcicy. Następnie na wysokości Kłodnego odchodząc od granicy Parku biegnie dalej Dunajcem po ujście Popradu i rzeką Poprad do mostu na drodze Stary Sącz- Nowy Sącz i objąwszy miejscowość Myślec biegnie przez Żeleźnikową Wielką i Zagórze Nawojowskie na wschód do drogi łączącej Żeleźnikowa Małą z Nawojową i potokiem Srebnik do Nawojowej. Od Nawojowej granica biegnie rzeką Kamienicą Nawojowską i dalej przez Krzyżówkę do Huty, aby drogą przez Mochnaczke Niżną i Mrokowiec dotrzeć do Góry Dzielec (793 m n. p. m.) na granicy państwa, którą biegnie do połączenia z granicą Parku. Z obszaru otuliny Parku wyłączony jest obszar o powierzchni 0,16 ha, w granicach działki ewidencyjnej nr 845/1, położnej w obrębie ewidencyjnym Rytro, w gminie Rytro.

Ochrona

 • 1. Ustala się następujące szczególne cele ochrony Parku: 1) Ochrona wartości przyrodniczych: a) zachowania lasów górskich o charakterze naturalnym i zbliżonym do naturalnego, stanowiących pozostałości puszczy karpackiej b) zachowanie i restytucja naturalnych elementów różnorodności siedliskowej, a w szczególności: łąk i pastwisk, muraw, zarośli kserotermicznych, młak i innych terenów podmokłych, wychodni skalnych i jaskiń z właściwą dla nich flora i fauną c) zachowania i przywracania do stanu naturalnego unikalnego środowiska Doliny Popradu oraz przełomowych odcinków Dunajca, Kamienicy Nawojowskiej i ich górnych dopływów d) zachowania naturalnego charakteru źródeł i cieków wodnych e) zachowania cennych gatunków roślin i zwierząt, a w szczególności gatunków ginących, prawnie chronionych oraz gatunków i siedlisk o istotnym znaczeniu dla obszaru Natura 2000 PLH120019 „Ostoja Popradzka” f) zachowania korytarzy ekologicznych 2) Ochrona wartości historycznych i kulturowych: a) Zachowania historycznych układów przestrzennych, w tym zwartej zabudowy wiejskiej, przysiółkowej b) Zachowania tradycyjnych i wzorowanych na tradycyjnych rozwiązań architektonicznych na terenie Parku oraz tradycyjnych form kultury 3) Ochrona walorów krajobrazowych - zachowanie walorów estetyczno – widokowych krajobrazu naturalnego i kulturowego, a w szczególności: a) przełomowych dolin rzek i potoków b) polan śródleśnych z reliktami gospodarki pasterskiej c) terenów upraw rolnych d) zachowania ciągów widokowych i szczytów o charakterze widokowym
 • Nie

Nie

Zarządzanie

Dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego