Park krajobrazowy

Dane podstawowe

 • Nadwieprzański Park Krajobrazowy
 • 1990-02-26
 • 6228,6600

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Uchwała Nr XI/56/90 WRN w Lublinie z dnia 26 lutego 1990 r. w sprawie utworzenia systemu parków krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu na terenie woj. lubelskiego Dziennik Urzędowy Województwa LubelskiegoDz. Urz. Woj. Lubelskiego Nr 3, poz.14 z 1990 r.1990-03-08

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 2 Wojewody Lubelskiego z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie Nadwieprzańskiego Parku KrajobrazowegoDziennik Urzędowy Województwa LubelskiegoDz. Urz. Woj. Lubelskiego Nr 73, poz. 1523 z 2005 r.
2 Uchwała Nr XIV/216/2016 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie Nadwieprzańskiego Parku KrajobrazowegoDz. Urz. Województwa LubelskiegoDz. Urz. z 2016 r. poz. 9322016-02-25

Położenie formy ochrony przyrody

 • lubelskie
 • łęczyński, świdnicki
 • Trawniki (wiejska), Milejów (wiejska), Spiczyn (wiejska), Puchaczów (wiejska), Łęczna (miejsko-wiejska)
 • Opis przebiegu granicy Parku rozpoczęto od skrzyżowania dróg przy kościele w Kijanach w gminie Spiczyn. Stąd granica prowadzi na północ drogą przez most na rzece Wieprz. Po przejściu stromego, prawego zbocza doliny Wieprza, granica zmienia kierunek na południowo-wschodni, biegnąc wzdłuż tzw. Drogi Kijańskiej przez Kijany Kościelne, Zlółków, Karolin i Witaniów. Dochodzi do drogi wojewódzkiej Nr 813 I biegnie wzdłuż niej do skrzyżowania z drogą Nr 820 Ludwin - Łęczna. Stąd prowadzi na południe ulicami Łęcznej: Litewską i Lubelską, przechodząc wzdłuż ulicy Łańcuchowskiej na ulicę 3 Maja, a następnie biegnie Aleją Jana Pawła III ulicą Pasternik, po czym dochodzi do krawędzi prawego zbocza doliny Wieprza. Wzdłuż niej prowadzi do drogi Łęczna - Milejów, przecina ją i osiąga północny skraj niewielkiego lasu. Stąd granica biegnie na wschód po czym skręca na południe podążając granica zwartego obszaru leśnego. Dochodzi do drogi leśnej i kieruje się wzdłuż niej na wschód, po czym ponowie skręca na południe, biegnąc krawędzią zwartej części lasu. Dochodzi do doliny Wieprza, gdzie granica zmienia kierunek na wschodni I biegnie drogą polną prowadzącą wzdłuż rzeki Wieprz. Biegnąc wzdłuż tej drogi otacza tzw. Błota Łęczyńskie, włączając je do Parku. Następnie granica przechodzi na górną krawędź skarpy otaczającej Błota Łęczyńskie I biegnie nią dalej na wschód otaczając Błota Łęczyńskie i Łąki Ciechańskie. W Ciechankach granica zbiega ze skarpy i prowadzi wzdłuż drogi otaczającej Łąki Ciechańskie. Otacza tereny łąk podążając w kierunku zwartej zabudowy Clechanek. Otacza ją od zachodu, południa I wschodu po czym dociera do drogi Łęczna - Siedliszcze i wzdłuż tej drogi biegnie na południowy-wschód do miejscowości Ostrówek. Przed budynkiem szkoły w Ostrówku granica skręca na południe biegnąc drogą wiejską, przekracza most na rzece Mogielnica i dalej biegnie wzdłuż drogi brzegiem lasu w kierunku zachodnim. Następnie zmienia kierunek na południowo-wschodni podążając początkowo wzdłuż granicy kompleksu leśnego, a następnie wzdłuż drogi gruntowej prowadzącej skrajem lasu. Od Kolonii Ostrówek granica parku zmierza skrajem lasu w kierunku Maryniowa i zachodniej części wsi Białka, gdzie przecina drogę Białka - Jaszczów. Stąd drogą polną pomiędzy terenami podmokłymi i lasem Zastawie biegnie w kierunku południowo-wschodnim i dociera do rowu melioracyjnego. Wzdłuż rowu biegnie na południe i dociera do skraju lasu Siostrzytowsklego, dalej skrajem lasu biegnie na wschód i dociera do duktu leśnego biegnącego ku wschodowi między oddziałami lasu nr 48 i 50. Na skrzyżowaniu dróg leśnych granica skręca na południe I prowadzi duktem dzielącym oddziały 49 i 50, 54 I 55 oraz 60 i 61. Dalej granica biegnie południowym skrajem lasu Siostrzytowsklego w pobliżu wsi Majdan Siostrzytowski I Kolonii Dorohucza. Od Kolonii Dorohucza biegnie w pobliżu skraju zbocza doliny w kierunku południowym do miejscowości Dorohucza, omijając od zachodu zabudowania tej miejscowości. W Dorohuczy dociera do drogi krajowej nr 12 Piaski - Chełm. Drogą biegnie na zachód przekraczając most na rzece Wieprz, po czym skręca na północ biegnąc wzdłuż drogi prowadzącej przez Pełczyn do Siostrzytowa. Przekracza most na rzece Giełczew, po czym na skrzyżowaniu dróg przed Slostrzytowem skręca na północny-wschód i prowadzi drogą polną wzdłuż zbocza doliny, następnie skręca na północny-zachód biegnąc do wsi Łysołaje, omijając od wschodu zwartą zabudowę tej wsi. Dalej zachowując ten sam kierunek, prowadzi zboczem doliny Wieprza, poprzez Jaszczów do Milejowa. Przed stadionem w Milejowie granica kieruje się wzdłuż bezimiennego cieku na północny-wschód i dochodzi do lewego brzegu rzeki Wieprz, podąża wzdłuż niego na północ, obejmując swym zasięgiem fragment nadrzecznego łęgu i za zabudowaniami oczyszczalni ścieków skręca na zachód, docierając ponownie do zbocza doliny Wieprza. Dalej, wraz ze zboczem doliny, skręca na północny-zachód, a następnie północny-wschód obejmując tereny podmokłe kierując się do miejscowości Łańcuchów. Od południowej części tej miejscowości biegnie drogą aż do skrzyżowania dróg obok zabudowań dawnego PGR, tam skręca na północny-zachód i biegnie wzdłuż drogi przez Łańcuchów i Wólkę Łańcuchowską w kierunku Zakrzowa. Za zabudowaniami Wólki Łańcuchowskiej granica przechodzi na drogę polną biegnącą wzdłuż łąk i lasu dochodząc do drogi Milejów - Łęczna, w okolicy miejscowości Zakrzów. Z tego miejsca biegnie tą drogą, po czym skręca na zachód w drogę polną, dochodzi do cieku Sławka (Stoki), przekracza go i lewostronnym zboczem doliny cieku powraca do drogi wojewódzkiej, którą zdąża dalej do północnego krańca wsi Ciechanki Łęczyńskie. W miejscowości tej na skrzyżowaniu dróg, przed mostem na Wieprzu, granica skręca na północ drogą prowadzącą początkowo równolegle do rzeki Wieprz, a dalej wzdłuż miejscowości Rossosz. Dochodzi do drogi krajowej Nr 82, przecina ją i dochodzi do drogi wojewódzkiej Nr 829. Wzdłuż tej drogi granica biegnie na północny-zachód zmierzając do miejscowości Kijany. W Kijanach na skrzyżowaniu przed kościołem granica Nadwieprzańskiego Parku Krajobrazowego powraca do punktu wyjściowego.

Położenie otuliny

 • 11473,4100
 • Opis przebiegu zewnętrznej granicy otuliny Nadwieprzańskiego Parku Krajobrazowego rozpoczęto od mostu na Wieprzu w Zawieprzycach, skąd granica prowadzi drogą na wschód, a następnie drogą gruntową wzdłuż doliny, oddzielając zabudowania wsi od zabytkowego zespołu pałacowego. Biegnąc dalej na wschód granica opuszcza drogę i biegnie wzdłuż rzeki Samocieszka (Dopływ spod Radzica Starego). Następnie skręca na południe podążając drogą prowadzącą do Stoczka i dochodzi do drogi powiatowej Kijany - Zezulin. Tą drogą biegnie na północny-wschód do granicy wsi Ziółków, opuszcza drogę I zmierza na wschód zmieniając kilkukrotnie kierunek z południowo-wschodniego na północno-wschodni, podążając wzdłuż dróg, granic działek oraz granic gmin. Dociera do drogi wojewódzkiej Nr 813 i zmierza nią na południe. Za Witaniowem granica opuszcza drogę wojewódzką i biegnie na wschód, drogą prowadzącą przez wieś Podzamcze. Dochodzi do drogi wojewódzkiej Nr 820, przecina ją I dalej zmierza drogą prowadzącą w kierunku Starej Wsi-Stasin. Dochodzi do dopływu Świnki (Dopływ spod Kobyłki) i wzdłuż niego zmierza na południe. Następnie biegnie wzdłuż Świnki, po czym kierując się na południe dochodzi do drogi krajowej Nr 82. Drogą tą biegnie około 80 m na południowy- zachód, po czym skręca w kierunku południowo-wschodnim, podążając wzdłuż drogi gruntowej. Dociera do Kolonii Turowola, gdzie granica skręca na południe, biegnąc drogą do skrzyżowania dróg polnych, a następnie skręca na południowy-wschód I biegnie drogą gruntową do Kolonii Clechankl. W Kolonii Clechankl granica zmienia kierunek by ominąć od zachodu, południa i wschodu park dworski. Dalej zmierza łamaną linią dróg polnych w kierunku wschodnim, dochodzi do północnego obrzeżenia Łąki Skućków, prowadzi tym obrzeżem dalej na wschód, dochodzi do drogi Brzeziny - Szpica i podąża nią na południowy- wschód do miejscowości Szpica. Stąd biegnie na południowy-wschód drogą Łęczna - Wola Korybutowa do Kanału Wieprz-Krzna. Od mostu granica otuliny prowadzi Kanałem Wieprz- Krzna przez Wólkę Bielecką i dalej aż do mostu, przez który przebiega granica administracyjna gmin Milejów i Siedliszcze. Tu granica otuliny Parku opuszcza Kanał Wieprz- Krzna I prowadzi na południe granicą gminy Milejów a następnie gminy Trawniki. W miejscu gdzie granica gminy Trawniki skręca na wschód, granica otuliny opuszcza tą granicę i podąża na południe granicą działek przez około 450 m, po czym skręca na wschód, przecina Kanał Wieprz-Krzna I jego prawym brzegiem kieruje się na południe. Po około 500 m opuszcza Kanał i biegnie na południe granicami działek a następnie drogą gruntową, omijając od wschodu zabudowania Ewopola. Biegnąc ta drogą przecina linię kolejową Lublin- Chełm i biegnie dalej drogą gruntową na południowy-wschód. Na skrzyżowaniu z drogą Wólka Kańska - Oleśniki skręca na południowy-zachód, biegnąc tą droga do rzeki Wieprz. Następnie wzdłuż Wieprza biegnie na południowy-wschód, po czym skręca na południowy- zachód i kieruje się wzdłuż granicy gmin Trawniki i Łopiennik Górny. Granicą tą biegnie około 1 100 m po czym skręca na północny-zachód i biegnie wzdłuż drogi powiatowej Krasnystaw- Pełczyn przez Oleśniki. W Trawnikach dociera do linii kolejowej Lublin - Chełm i biegnie wzdłuż tej linii na północny-zachód do Biskupic. W Biskupicach opuszcza linię kolejową I skręca na zachód. Biegnie wzdłuż ulic: Piłsudskiego, Polnej, Wiejskiej, Cmentarnej, Ogrodowej, Rynek i Podwale, pozostawiając w granicach otuliny większą część zabudowy Biskupic. Ulicą Podwale kieruje się na północ do skrzyżowania drogi krajowej Nr 12 z drogą wojewódzką Nr 829. Z tego miejsca granica biegnie na północ wzdłuż drogi wojewódzkiej, do miejsca przecięcia z linią kolejową Lublin - Chełm, skąd granica podąża na północ wzdłuż linii kolejowej. Po około 2 km skręca na wschód I biegnąc wzdłuż drogi dochodzi do drogi wojewódzkiej Nr 829. Dalej podąża nią na północ przez Łysołaje, Jaszczów i Milejów Osadę do Milejowa. W Milejowie przed cmentarzem granica otuliny opuszcza drogę wojewódzką i podąża na zachód wzdłuż ulicy Cmentarnej. Po około 1,2 km skręca na północ, biegnąc początkowo drogą gruntowną, a następnie granicą działek ewidencyjnych. Dochodzi do drogi Łańcuchów - Mełgiew i wzdłuż niej kieruje się na wschód do drogi wojewódzkiej Nr 829. Drogą wojewódzką podąża na północny-zachód i przed Leopoldowem, skręca na zachód w drogę polną prowadzącą do wsi Piotrkówek Pierwszy. W miejscowości Piotrkówek zmienia kierunek na północny i biegnie drogą gruntową w kierunku rzeki Sławka, zmienia kierunek na północno-wschodni I przecina dolinę tej rzeki. Dochodzi do północnego skraju wsi Lubieniec i biegnie ku północnemu-wschodowi drogą do Ciechanek Krzesimowskich. Przecina zachodnia część Ciechanek Krzesimowskich, dochodzi do rzeki Bród (Dopływ spod Trębaczowa) i wzdłuż niej podąża na zachód około 180 m, po czym skręca w kierunku północnym, a następnie północno-wschodnim, otaczając od zachodu i północy uroczysko "Jeziora". Za uroczyskiem granica prowadzi na wschód do drogi biegnącej przez Rossosz do Zofiówki. Przechodzi na drogę krajową Nr 82 i biegnie nią na zachód przez Zofiówkę. Po około 1,1 km granica skręca na północ prowadząc wzdłuż drogi, a następnie skręca na zachód prowadząc między polami do drogi Zofiówka - Nowogród. Biegnie tą drogą na północ przez około 220 m, po czym skręca na zachód i biegnie drogą przez Nowogród i Ludwików Dolny do wsi Stawek. Przecina drogę Kijany - Łuszczów i za zabudowaniami wsi Stawek skręca na północ, a następnie na zachód, prowadząc drogą do Kolonii Spiczyn. Biegnie przez Kolonie Spiczyn, a następnie skręca na południe, biegnie drogą około 530 m, po czym przechodzi na krawędź doliny Bystrzycy i biegnie nią na północny-zachód. Dochodzi do rzeki Bystrzyca i jej lewym brzegiem biegnie na północ do ujścia do rzeki Wieprz. Wzdłuż Wieprza biegnie dalej na północ do mostu w Zawieprzycach, gdzie powraca do punktu wyjściowego. Wewnętrzną granicę otuliny Nadwleprzańskiego Parku Krajobrazowego stanowi granica Parku oraz granica obszaru wyłączenia z otuliny Parku obejmująca południowo-wschodnią część miasta Łęczna. Opis tekstowy wewnętrznej granicy otuliny Parku, obejmującej część miasta Łęczna, rozpoczęto od skrzyżowania ul. 11 Listopada z ul. Tysiąclecia w Łęcznej. Stąd granica biegnie ul. Tysiąclecia i Marszałka Piłsudskiego na południowy-wschód. Przed budynkiem Gimnazjum Nr 2 skręca na północ I biegnie do ul. Śwlętoduskiej. Biegnie tą ulicą na wschód, a następnie ul. Szkolną I Gwarków. Dalej skręca na południe i biegnąc granicą działek ewidencyjnych dochodzi do ul. Chełmskiej, biegnie nią na wschód przez około 380 m, po czym skręca na południe. Dochodzi do ulicy Polnej, biegnie nią przez około 100 m na wschód po czym skręca na południe I biegnąc granicą działek dochodzi do drogi polnej w pobliżu doliny Wieprza. Tą drogą kieruje się na północny-zachód. Przed osiedlem Pasternik skręca na południowy-zachód, następnie biegnie ul. Leśną, po czym skręca na południe i dochodzi do granicy Parku. Granicą tą biegnie na zachód wzdłuż skraju lasu, po czym opuszcza ją I skręca na północ, biegnąc wzdłuż ul. Krasnystawsklej i pi. Kościuszki I dochodzi do miejsca gdzie rozpoczęto opis.

Ochrona

 • Szczególnym celem ochrony Parku jest zachowanie walorów przyrodniczych, krajobrazowych, kulturowych, historycznych i turystycznych środowiska ze szczególnym uwzględnieniem unikalnego ekosystemu doliny rzeki Wieprz z bardzo cennymi przyrodniczo obszarami lasów i torfowisk.
 • Nie

Nie

Zarządzanie

Marszałek Województwa Lubelskiego