Park krajobrazowy

Dane podstawowe

  • Drawski Park Krajobrazowy
  • 1979-04-24
  • 38360,1700

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Uchwała Nr XVI/49/79 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Koszalinie z dnia 24 kwietnia 1979 r. w sprawie utworzenia Drawskiego Parku Krajobrazowego.Dziennik Urzędowy WRN w Koszalinie(Dz. Urz. WRN w Koszalinie Nr 6, poz. 13)

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie nr 15/2005 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 27 lipca 2005 r. w sprawie Drawskiego Parku KrajobrazowegoDziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego(Dz. Urz. Woj. Zach. Nr 64, poz 1378)
2 UCHWAŁA Nr XXXVII/499/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie Drawskiego Parku KrajobrazowegoDz. Urz. Województwa ZachodniopomorskiegoDz. Urz. z 2014 r. poz. 29192014-06-24

Położenie formy ochrony przyrody

  • zachodniopomorskie
  • świdwiński, szczecinecki, drawski
  • Borne Sulinowo (miejsko-wiejska), Złocieniec (miejsko-wiejska), Barwice (miejsko-wiejska), Połczyn-Zdrój (miejsko-wiejska), Czaplinek (miejsko-wiejska)

Położenie otuliny

  • 23560,4100
  • Niniejszy opis sporządzony jest zgodnie z ruchem wskazówek zegara, na podstawie danych ewidencji gruntów i budynków oraz leśnej mapy numerycznej. Użyte w opisie numery punktów są numerami punktów granicznych działek ewidencyjnych, których numeracja wynika z bazy ewidencji gruntów i budynków. Przez działki leśne rozumie się działki stanowiące własność Skarbu Państwa we władaniu Państwowych Gospodarstw Leśnych; działki drogowe - działki o sposobie zagospodarowania dr; działki stanowiące tory kolejowe - działki o sposobie zagospodarowania Tk; działki stanowiące wody płynące - działki o sposobie zagospodarowania Wp. Powiat świdwiński Gmina Połczyn Zdrój Obręb Gawroniec (3216035.0101) Wschodnia granicą działki drogowej nr 131 do pierwszego punktu wspólnego z działką drogową nr 151, południową granicą działek drogowych nr 151, 147/8, wschodnią granicą działki drogowej nr 147/3 do punktu wspólnego z działką nr 6/3 (obręb Toporzyk) w taki sposób, że drogi te w całości znajdują się poza granicą obszaru parku krajobrazowego. Obręb Toporzyk (3216035.0102) Wschodnią granicą działki drogowej nr 6/3 do punktu wspólnego z działką drogową nr 83, wschodnią granicą działki nr 83 do pierwszego punktu wspólnego z działką drogową nr 86, w taki sposób że drogi te w całości znajdują się poza granicą obszaru parku krajobrazowego. Od punktu wspólnego wschodnią granicą działki drogowej nr 86 w taki sposób że część tej drogi znajdują się poza granicą obszaru parku krajobrazowego. Południową a następnie wschodnią granicą działki drogowej nr 66 do pierwszego punktu wspólnego z działka nr 70, następnie przecina działkę nr 66 w pierwszym punkcie wspólnym z działką nr 60,w taki sposób że część tej drogi znajdują się poza granicą obszaru parku krajobrazowego. Północna granicą działki drogowej nr 50 do pierwszego punktu wspólnego z działką drogowa nr 51/2, północną granicą działek drogowych nr 51/2, 51/1 w taki sposób, że drogi te w całości znajdują się poza granicą obszaru parku krajobrazowego. Obręb Zajączkowo (3216035.0100) Północną granicą działki drogowej nr 79 w taki sposób, że droga ta w całości znajdują się poza granicą obszaru parku krajobrazowego. Przecina działkę nr 72 - tory kolejowe w granicznych punktach wspólnych: działek nr 79, 80, 72 oraz działek nr 40, 23, 79, w taki sposób, że część tej działki znajdują się poza granicą obszaru parku krajobrazowego. Północną a następnie wschodnią granica działki drogowej nr 23 w taki sposób, że droga ta w całości znajdują się poza granicą obszaru parku krajobrazowego. Obręb Zajączkówko (3216035.0097) Wschodnią granicą działki drogowej nr 68, południową granicą działki drogowej nr 44 w taki sposób, że drogi te w całości znajdują się poza granicą obszaru parku krajobrazowego. Obręb Międzyborze (3216035.0098) Południową granicą działki drogowej nr 9 w taki sposób, że droga ta w całości znajdują się poza granicą obszaru parku krajobrazowego. Przecina działkę nr 8 - tory kolejowe w granicznych punktach wspólnych: działek nr 8, 10/1, 9 oraz działek nr 8, 6, 11/17 w taki sposób, że część tej działki znajdują się poza granicą obszaru parku krajobrazowego. Południową granica działki drogowej nr 6 w taki sposób, że droga ta w całości znajdują się poza granicą obszaru parku krajobrazowego. Granicami działek nr 11/1, 11/28, 11/4, 11/7, 11/9, 11/11, 150, 15/2, 14, 13/7, 13/1, 13/2, 13/3, 13/4, 13/6, 16, 17/1 w taki sposób, że działki te w całości znajdują się w obszarze parku krajobrazowego, stanowiąc jednocześnie zewnętrzną granicę obszaru. Obręb Połczyńska (3216035.0117) Granica przecina działkę drogową nr 1/1 w granicznych punktach wspólnych: działek nr 12 (obręb Międzyborze), 17/1 (obręb Międzyborze), 1/1 oraz działek nr 2/5, 2/4, 1/1 w taki sposób, że część tej drogi znajdują się poza granicą obszaru parku krajobrazowego. Granicami działek nr 2/4, 3/1, 4/4, 4/6, 4/10, 4/12 w taki sposób, że działki te w całości znajdują się w obszarze parku krajobrazowego, stanowiąc jednocześnie zewnętrzną granice obszaru. Przecina działkę drogową nr 10 w granicznych punktach wspólnych: działek nr 4/12, 10, 5/7 (obręb Połczyn Zdrój 7 - 3216034.0007) oraz działek nr 44, 53, 10 w taki sposób, że część tej drogi znajduje się w granicy obszaru parku krajobrazowego. Od punktu przecięcia w granicznym punkcie wspólnym działek nr 44, 53, 10 granica obszaru biegnie granicami działek nr 44, 43/4, 29/3, 29/1, 28/5, 28/8, 28/7, 27/2, 27/1, 23/4, 23/3, 23/2, 23/1, 22/3, 22/1, 22/2, 80, 24/1, 41, 66, 67, 68, 71, 75, 74, 72, 77/3, 77/4, 77/2 w taki sposób, że działki te w całości znajdują się w obszarze parku krajobrazowego, stanowiąc jednocześnie zewnętrzną granicę obszaru. Przecina działkę drogową nr 71 w granicznym punkcie wspólnym: działek nr 176 (obręb Połczyn Zdrój 6 - 3216034.0006), 77/2, 71 oraz od tego punktu prostopadle do granicy działki nr 60/3 w taki sposób, że część tej drogi znajdują się poza granicą obszaru parku krajobrazowego. Od punktu przecięcia z działką nr 60/3 jej wschodnią granicą w taki sposób, że działka te w całości znajdują się w obszarze parku krajobrazowego. Obręb Ogartowo (3216035.0096) Zachodnią granicą działek 181/2, 181/11, 181/10, 181/3, 181/20 w taki sposób, że działki te w całości znajdują się w obszarze parku krajobrazowego, stanowiąc jednocześnie zewnętrzną granicę obszaru. Przecina działkę drogową 180 w granicznych punktach wspólnych: działek nr 181/20, 181/19, 180 oraz nr działek 80, 180, 190 (obręb Połczyn Zdrój 6 3216034.0006) w taki sposób, że część tej drogi znajduje się w granicy obszaru parku krajobrazowego. Zachodnią granicą działek 80, 79, 78 w taki sposób, że działki te w całości znajdują się w granicy obszaru parku krajobrazowego. Wschodnią granicą działki drogowej nr 73, południową granicą działki drogowej nr 64 do pierwszego punktu granicznego z działką drogową nr 116, zachodnią następnie południową granicą działki drogowej nr 116 w taki sposób, że drogi te w całości znajdują się poza granicą obszaru parku krajobrazowego. Obręb Popielewko (3216035.0107) Zachodnią granicą działek drogowych nr 116, 118 w taki sposób, że drogi te w całości znajdują się poza granicą obszaru parku krajobrazowego. Przecina działkę nr 4 stanowiącą wody płynące (Bliska Struga) w granicznych punktach wspólnych: działek nr 20/4, 4, 18 oraz nr 21/2, 4, 17 w taki sposób, że część tej działki znajdują się poza granicą obszaru parku krajobrazowego. Zachodnią granicą działek drogowych nr 17, 144 w taki sposób, że drogi te w całości znajdują się poza granicą obszaru parku krajobrazowego. Obręb Brusno (3216035.0111) Południową granicą działek drogowych nr 16, 69, południową a następnie zachodnią granicą działki drogowej nr 17 w taki sposób, że drogi te w całości znajdują się poza granicą obszaru parku krajobrazowego. Obręb Kocury (3216035.0112) Zachodnią granicą działki drogowej nr 51 w taki sposób, że droga ta w całości znajdują się poza granicą obszaru parku krajobrazowego. Powiat drawski Gmina Czaplinek Obręb Stare Gonne (3203015.0057) Zachodnią granicą działki drogowej nr 3 do wspólnego punktu granicznego działek nr 11/2, 43, 3 i następnie przecina działkę nr 3 w granicznym punkcie wspólnym działek nr 489/1, 3, 418 (obręb Chłopowo, gmina Barwice) w taki sposób, że droga ta w części znajdują się poza granicą obszaru parku krajobrazowego. Powiat szczecinecki Gmina Barwice Obręb Chłopowo (3215025.0056) Od granicznego punktu wspólnego działek nr 489/1 (obręb Stare Gonne, gmina Czaplinek), 3 (obręb Stare Gonne, gmina Czaplinek), 418 granica biegnie południową granicą działki 418, w taki sposób, ze działka ta znajduje się w całości poza obszarem parku krajobrazowego. Południową granicą działek nr 116, 1 stanowiących drogi w taki sposób, że drogi te w całości znajdują się poza granicą obszaru parku krajobrazowego. Obręb Gwiazdowo (3215025.0052) Wschodnią granicą działek nr 187, 3/2 stanowiących drogi, południową granicą działki nr 3/3 stanowiącej wody płynące oraz wschodnią granicą działki nr 3/4 stanowiącej drogę w taki sposób, że działki te w całości znajdują się poza granicą obszaru parku krajobrazowego. Obręb Przybkowo (3215025.0051) Północną granicą działek leśnych nr 317, 107/1 w taki sposób, że działki te w całości znajdują się w granicy obszaru parku. Następnie granica przecina działkę drogową nr 183/1 w punktach granicznych o numerach 1391 (stabilizacja: znak naziemny) 1383 (punkt niestabilizowany) i dalej biegnie zachodnią granicą działki nr 73 oraz zachodnią i północną granicą działki nr 72 w taki sposób, iż działki te znajdują się w całości w granicy obszaru parku krajobrazowego. Dalej granica obszaru przecina działkę drogową nr 176/1 w punktach 1066 (punkt niestabilizowany) 1059 (stabilizacja: znak naziemny) i biegnie południową granicą działki drogowej nr 179, która w całości znajduje się poza obszarem parku krajobrazowego. Południową granicą działki drogowej nr 12/1 do punktu 366 (punkt niestabilizowany) i przecina tę działkę w punkcie 361 (punkt niestabilizowany). Od punktu 361 granica biegnie zachodnią granicą działki drogowej nr 11, tak że znajduje się ona w całości poza granicą parku krajobrazowego. Obręb Gwiazdowo (3215025.0052) Zachodnią granicą działki drogowej nr 332/2, w taki sposób, że działka w całości znajduje się poza granicą obszaru parku krajobrazowego. Od granicznego punktu wspólnego działek nr 332/1, 332/2, 44 zachodnią granicą działki drogowej w taki sposób, że działka w całości znajduje się poza granicą obszaru parku krajobrazowego. Następnie południowo wschodnią granicą działki leśnej nr 343 - działka w całości znajduje się w granicy obszaru parku krajobrazowego. Północną granicą działki drogowej nr 36, następnie ją przecina w granicznych punktach wspólnych: działek nr 35/1, 35/6, 36 oraz działek nr 39/2, 38, 36 w taki sposób, że działka ta w części znajduje się w obszarze parku krajobrazowego. Zachodnią granicą działki drogowej nr 38 - droga w całości znajdują się poza granicą obszaru parku krajobrazowego. Granicą wspólną działek nr 39/4 i 468 (obręb Polne) w taki sposób, że działka nr 468 (obręb Polne) w całości znajduje się poza granicą obszaru parku krajobrazowego. Od granicznego punktu wspólnego działek nr 39/4, 350/4, 468 (obręb Polne)granicą działki nr 39/4 do granicznego punktu wspólnego wydzieleń leśnych 350i i 350h i działki nr 39/4. Granicą wspólną wydzieleń 350i i 350h w taki sposób, że wydzielenie leśne 350h znajduję się w całości w granicy obszaru parku krajobrazowego. Granicą wspólną wydzielania 350i, 351h oraz 351h, 350j w taki sposób, że wydzielenie leśne 351h znajduje się w całości w granicy obszaru parku krajobrazowego. Przecina działkę nr 2/3 w granicznych punktach wspólnych działek nr 350/4, 2/3, 351/2 oraz działki nr 2/3, wydzieleń leśnych 351j, 351k w taki sposób, że działka nr 2/3 znajduje się częściowo w granicy obszaru parku krajobrazowego. Wschodnią następnie północną granicą wydzielenia leśnego 351j w taki sposób, że wydzielenie to znajduje się w całości poza granica obszaru parku krajobrazowego. Od granicznego punktu wspólnego działki nr 34 i wydzieleń leśnych 351 i, 351j, granicą działki nr 34 - działka ta w całości znajduje się w granicy obszaru parku krajobrazowego do granicznego punktu wspólnego wydzieleń leśnych 351m, 351o i działki nr 34. Granicą wspólną wydzieleń leśnych 351m i 351o, w taki sposób, że wydzielenie leśne 351 m znajduje się w całości w granicy obszaru parku krajobrazowego. Granicą wspólną wydzieleń leśnych 351s i 351m w taki sposób, że wydzielenie leśne 351m znajduje się w całości w granicy parku krajobrazowego. Granicą wspólną wydzieleń leśnych 352h i 351s, następnie granica wspólną wydzieleń leśnych 352h i 352i w taki sposób, że wydzielenie leśne 352h znajduje się w całości w granicy obszaru parku krajobrazowego. Obręb Chłopowo (3215025.0056) Przecina działkę drogową nr 119 we wspólnych punktach granicznych wydzieleń leśnych 352i, 352h, działki nr 199 oraz wydzieleń leśnych 471Af, 471Ad, działki nr 199 i następnie biegnie zachodnią granica działki nr 119 w kierunku południowo - wschodnim, w taki sposób, że część taj działki znajduje się w granicy obszaru parku krajobrazowego. Przecina działkę nr 130/9 w granicznych punktach wspólnych: działek nr 119, 130/9, 83 oraz działek nr 130/9, 471/2 (obręb Polne), 3 (obręb Polne) w taki sposób, że część tej działki znajduje się w granicy obszaru parku krajobrazowego. Obręb Polne (3215025.0054) Zachodnią granicą działek drogowych nr 3, 217 tak że, działki te znajduje się w całości poza granica parku krajobrazowego. Następnie zachodnią granicą działki drogowej nr 236 do punktu 389 (stabilizacja: znak naziemny) przecina tą działkę w punkcie 384 (stabilizacja: znak naziemny), skręca w kierunku południowo wschodnim zachodnią granicą działki drogowej nr 238, tak że działka ta w całości znajduje się poza granicą obszaru parku. Gmina Borne Sulinowo Obręb Komorze (3215045.0053) Zachodnią granica działek drogowych nr 5, 140/1 w taki sposób, że działki te znajdują się w całości poza granicą obszaru parku krajobrazowego. Przecina działkę drogową nr 124 w granicznych punktach wspólnych: działek nr 57/9, 124, 140/1 oraz działek nr 68, 124, 140/2 w taki sposób, że część tej działki znajduje się w granicy obszaru parku krajobrazowego. Granicami działek drogowych nr 140/2, 6 w taki sposób, że działki te znajdują się w całości poza granica obszaru parku krajobrazowego. Obręb Rakowo (3215045.0078) Granicą działek drogowych nr 3/1, 296/2, 296/1, 2 w taki sposób, że działki te znajdują się w całości poza granica obszaru parku krajobrazowego. Powiat drawski Gmina Czaplinek Obręb Kołomąt (3203015.0142) Granicą działki drogowej nr 565 w taki sposób, że działka ta w całości znajduje się poza granica obszaru parku krajobrazowego. Obręb Łazice (3203015.0143) Od granicznego punktu wspólnego działek nr 565 (obręb Kołomąt) 66/2 (obręb Kołomąt), 1 granicą działek drogowych nr 1, 25/1 w taki sposób, że działki te znajdują się w całości poza granica obszaru parku krajobrazowego. Obręb Kołomąt (3203015.0142) Od granicznego punktu wspólnego działek nr 25/1 (obręb Łazice), 1, 5/1 (obręb Czaplinek 4) granicą działki nr 1 do granicznego punktu wspólnego działek nr 1, 567, 2 (obręb Czaplinek 4) - działka ta w całości znajduje się w granicy obszaru parku krajobrazowego. Obręb Czaplinek 4 (3203014.0004) Od punktu wspólnego działek nr 1 (obręb Kołomąt), 567 (obręb Kołomąt), 2 granica działki 2 do granicznego punktu wspólnego działek nr 2, 1/3, 2/36 (obręb Kołomąt), w taki sposób, że działka nr 2 znajduje się w całości poza granicą obszaru parku krajobrazowego. Obręb Kołomąt (3203015.0142) Granicami działek nr 2/36, 2/37, 3/19, 129, 128/2, 128/1, 83/1, 75, 71, 66/1, 569, 58/1 w taki sposób, że działki te w całości znajdują się w granicy obszaru parku krajobrazowego, stanowiąc jednocześnie zewnętrzne granice obszaru. Obręb Czaplinek 2 (3203014.0002) Od granicznego punktu wspólnego działek nr 8/1, 58/1(obręb Kołomąt) 60 (obręb Kołomąt) granicą działki drogowej 8/1 oraz nr 5 - rów w taki sposób, że działki te znajduje się w całości poza granica parku krajobrazowego. Obręb Stare Drawsko (3203015.0069) Granicą wspólną działek nr 1/1 (obręb Czaplinek 2), 146, w taki sposób, że działka nr 146 stanowiąca jezioro Drawsko znajduje się w całości w granicy obszaru parku krajobrazowego. Obręb Czaplinek 1 (3203014.0001) Od granicznego punktu wspólnego działek nr 1, 1/1 (obręb Czaplinek 2), 146 (obręb Stare Drawsko) granicą działki 1 do granicznego punktu wspólnego działek nr 1, 416/1 (Czaplinek 3), 533/3 - w taki sposób, że działka nr 1 stanowiąca jezioro Drawsko znajduje się w całości w granicy obszaru parku krajobrazowego. Obręb Czaplinek 3 (3203014.0003) Od punktu wspólnego działek nr 1 (obręb Czaplinek 1), 416/1, 533/3(obręb Czaplinek 1) północną granicą działki drogowej nr 416/1 w taki sposób, że działka ta znajduje się w całości poza granica obszaru parku krajobrazowego. Obręb Niwka (3203015.0141) Północną granica działki drogowej nr 95 w tak sposób, że działka ta znajduje się w całości poza granica obszaru parku krajobrazowego. Obręb Siemczyno (3203015.0073) Północną granicą działki drogowej nr 256/3 w tak sposób, że działka ta znajduje się w całości poza granica obszaru parku krajobrazowego. Przecina działkę nr 294 w granicznych punktach wspólnych: działek nr 313/1, 256/3, 294 oraz działek nr 142, 265/2, 294 - w taki sposób że część tej działki znajduje się w granicy obszaru parku krajobrazowego. Północna granicą działki drogowej nr 256/2, zachodnią granicą działek drogowych nr 256/1, 1 - w taki sposób, że działki te znajdują się w całości poza granica obszaru parku krajobrazowego. Gmina Złocieniec Obręb Bobrowo (3203065.0057) Granicą działek drogowych nr 122/4, 122/3, 122/1, 122/2 w taki sposób, że działki te znajdują się w całości poza granica obszaru parku krajobrazowego. Obręb Złocieniec 9 (3203064.0009) Granicą działki drogowej nr 13 w taki sposób, że działka ta znajduje się w całości poza granicą obszaru parku krajobrazowego. Od granicznego punktu wspólnego działek nr 13, 10, 5/10 granicą działki drogowej nr 10 13 w taki sposób, że działka ta znajduje się w całości poza granicą obszaru parku krajobrazowego. Przecina działkę nr 1 w granicznych punktach wspólnych: działek nr 10, 5/10, 1 oraz działek nr 2/8 (obręb Złocieniec 4), 2/4 (obręb Złocieniec 4), 1 - w taki sposób, że część tej działki znajduje się w granicy obszaru parku krajobrazowego. Obręb Złocieniec 4 (3203064.0004) Granicą działki drogowej nr 2/4 w taki sposób, że działka ta znajduje się w całości poza granicą obszaru parku krajobrazowego. Obręb Złocieniec 3 (3203064.0003) Granicą wspólną działek nr 1/70, 1/69 w taki sposób, że działka 1/69 znajduje się w całości w granicy obszaru parku krajobrazowego. Granicą wspólną działki 1/11 z działkami 1/28, 1/26, 1/25, 1/3, 9/3 (obręb Złocieniec 7), 6/2 (obręb Złocieniec 7) w taki sposób, że działka nr 1/11 znajduje się w całości w granicy obszaru parku krajobrazowego. Obręb Złocieniec 7 (3203064.0007) Granicą działek stanowiących tory kolejowe o nr 6/2, 1/3 - w taki sposób, że działki te znajdują się w całości poza granicą obszaru parku krajobrazowego. Obręb Złocieniec 2 (3203064.0002) Granicą działki drogowej nr 4 w taki sposób, że działka ta znajduje się w całości poza granicą obszaru parku krajobrazowego. Gmina Ostrowice Obręb Gonowo (320342.0014) Wschodnią granicą działki drogowej nr 470 w taki sposób, że działka ta znajduje się w całości poza granicą obszaru parku krajobrazowego. Obręb Siecino (320342.0015) Wschodnią granicą działki drogowej nr 163/3a w taki sposób, że działka ta znajduje się w całości poza granicą obszaru parku krajobrazowego. Przecina działkę nr 193/3 w granicznych punktach wspólnych: działek nr 93/3, 193/3, 163/3a oraz działek nr 193/4, 193/3, 163/3 - w taki sposób, że część tej działki znajduje się w granicy obszaru parku krajobrazowego. Wschodnią granica działki drogowej nr 163/3, południowa granica działki drogowej nr 163/2 w taki sposób, że działki te znajdują się w całości poza granica obszaru parku krajobrazowego. Obręb Szczycienko (320342.0016) Wschodnią granicą działki drogowej nr 88 w taki sposób, że działka ta znajduje się w całości poza granicą obszaru parku krajobrazowego.

Ochrona

  • Szczególnymi celami ochrony Parku są: 1) ochrona wartości przyrodniczych, w tym: a) torfowisk, b) zasobów wodnych, w szczególności jezior lobeliowych, c) zróżnicowania limnologicznego jezior, d) żyznej buczyny pomorskiej w pasie moren czołowych buczyny pomorskiej oraz kwaśnej buczyny, e) obszarów o dużej naturalnej różnorodności faunistycznej i florystycznej, charakterystycznych dla poszczególnych środowisk naturalnych i półnaturalnych parku; 2) ochrona wartości geologicznych, w tym: a) zróżnicowania geomorfologicznego terenu i charakterystycznych krajobrazów, b) stanowisk i tras geologicznych, c) stromych stoków, licznych dolin i wcięć erozyjnych z dużą liczbą nisz źródliskowych; 3) ochrona wartości historycznych i kulturowych, w tym: a) dziedzictwa kulturowego i historycznego obszaru pogranicza polsko-pomorsko-brandenburskiego jako świadectwa wielonarodowych nawarstwień kulturowych i historycznych, b) utrzymanie i wyeksponowanie zachowanych zasobów krajobrazu kulturowego i jego struktury; 4) ochrona walorów krajobrazowych, w tym: a) punktów i szlaków widokowych, b) pojeziernych krajobrazów z otwarciami widokowymi na jeziora wraz z ich zróżnicowanymi brzegami i wyspami, c) okazałych drzew, układów zieleni komponowanej: alei, szpalerów przydrożnych, założeń parkowych i cmentarnych, d) zachowanie charakterystycznej fizjonomii krajobrazu Pojezierza Drawskiego oraz krajobrazu Wysoczyzny Połczyńskiej.
  • Nie

Nie

Zarządzanie

Nie wskazano w akcie