Park krajobrazowy

Dane podstawowe

 • Nadmorski Park Krajobrazowy
 • 1978-01-05
 • 18804,0000

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Uchwała Nr IX/49/78 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Gdańsku z dnia 5 stycznia 1978 r.Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w GdańskuDz.Urz.WRN w Gdańsku z 1978 r. Nr 1, poz. 31978-01-05

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie nr 5/94 Wojewody Gdańskiego z dnia 8 listopada 1994 r. w sprawie wyznaczenia obszarów chronionego krajobrazu, określenia granic parków krajobrazowych i wyznaczenia wokół nich otulin oraz wprowadzenia obowiązujących w nich zakazów i ograniczeńDziennik Urzędowy Województwa GdańskiegoDz. Urz. Woj. Gdańskiego z 1994 r. Nr 27, poz. 1391994-11-25
2 ROZPORZĄDZENIE Nr 11/98 Wojewody Gdańskiego z dnia 3 września 1998 r. zmieniające rozporządzenie nr 5/94 z dnia 8 listopada 1994 r. w sprawie wyznaczenia obszarów chronionego krajobrazu, określenia granic parków krajobrazowych i wyznaczenia wokół nich otulin oraz wprowadzenia obowiązujących w nich zakazów i ograniczeń.Dziennik Urzędowy Województwa GdańskiegoDz. Urz. Woj. Gdańskiego z 1998 r. Nr 59, poz. 2941998-09-14
3 Rozporządzenie Nr 55/06 Wojewody Pomorskiego z dnia 15 maja 2006 r. w sprawie Nadmorskiego Parku KrajobrazowegoDz. Urz. Województwa PomorskiegoDz. Urz. z 2006 r. Nr 58, poz. 11922006-06-01
4 UCHWAŁA Nr 142/VII/11 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie Nadmorskiego Parku Krajobrazowego.Dz. Urz. Województwa PomorskiegoDz. Urz. z 2011 r. Nr 66, poz. 14572011-06-02
5 UCHWAŁA NR 444/XLII/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia 21 grudnia 2017 r. o zmianie uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie Nadmorskiego Parku KrajobrazowegoDz. Urz. Województwa PomorskiegoDz. Urz. z 2018 r. poz. 2022018-01-17

Położenie formy ochrony przyrody

 • pomorskie
 • pucki
 • Kosakowo (wiejska), Puck (wiejska), Hel (miejska), Jastarnia (miejsko-wiejska), Puck (miejska), Krokowa (wiejska), Władysławowo (miejsko-wiejska)
 • Opis granic Nadmorskiego Parku Krajobrazowego A. Kompleks zachodni Północną granicę zachodniego kompleksu NPK stanowi brzeg Morza Bałtyckiego. Granica rozpoczyna się na 156 km wybrzeża wg GUM w pobliżu wsi Białogóra (gm. Krokowa), w północno - zachodnim narożniku działki nr 7/2 (Obręb Białogóra, ark 2, gm. Krokowa), skąd biegnie odmorską granicą pasa technicznego GUM do zachodniej granicy terenów portowych we Władysławowie. Tam osiąga północno - wschodni narożnik działki nr 334 (Obręb Władysławowo 03 ark. 6, gm. Władysławowo, stan na 2005 r.). Stąd biegnie na południe linią prostą równoległą do zachodniej granicy działki nr 333/4, osiągając północną granicę działki nr 341/6 (Obręb Władysławowo 03 ark. 6, gm. Władysławowo, stan na 2005 r.). Tu skręca na zachód i biegnie północnymi granicami działek nr 341/6, 340/2, 337/9, 336/2 do wschodniej granicy działki nr 338/2 (Obręb Władysławowo 03 ark. 6, gm. Władysławowo, stan na 2005 r.). Tu skręca na południe i dochodzi do ul. A. Hryniewieckiego. Następnie skręca na zachód i południową granicą działki nr 347/2 (Obręb Władysławowo 03 ark. 6, gm. Władysławowo, stan na 2005 r.) oraz południowym skrajem lasu miejskiego Władysławowa dochodzi do Promenady. Zachodnią krawędzią Promenady dochodzi do ul. Sportowej. Tu skręca na południowy-zachód i północno-zachodnim skrajem ul. Sportowej dochodzi do drogi wojewódzkiej nr 215 Władysławowo - Karwia. Następnie granica Parku skręca na zachód i północnym skrajem tej drogi wojewódzkiej biegnie w stronę rezerwatu Dolina Chłapowska", aż do punktu przecięcia z prostą, będącą przedłużeniem zachodniej granicy działki nr 242/32 (Obręb Chłapowo ark. 3, gm. Władysławowo, stan na 2005 r.). Tu skręca na południe, przecina drogę wojewódzką nr 215 i biegnie zachodnią oraz południową granicą działki nr 242/32 do zachodniego skraju drogi lokalnej - działka nr 242/8 (Obręb Chłapowo, ark. 3, gm. Władysławowo, stan na 2005 r.). Tu skręca na południe i dochodzi do działki nr 242/12 (Obręb Chłapowo, ark. 3, gm. Władysławowo, stan na 2005 r.). Dalej biegnie północną i wschodnią granicą tej działki oraz wschodnią granicą działki nr 243 (Obręb Chłapowo, ark. 3, gm. Władysławowo, stan na 2005 r.), dochodząc do jej południowo - wschodniego narożnika. Dalej biegnie na południe linią prostą, będącą przedłużeniem tej granicy, aż do granicy działki nr 248/2 (Obręb Chłapowo, ark. 3, gm. Władysławowo, stan na 2005 r.). Tu skręca na zachód i biegnie północną granicą działek nr 248/2 i 248/1 do granicy działki nr 245/2 (Obręb Chłapowo, ark. 3, gm. Władysławowo, stan na 2005 r.). Tu skręca na południe i granicą działki nr 245/2 dochodzi do drogi lokalnej (działka nr 242/5), którą przecina linią prostą łączącą południowo-zachodni narożnik działki nr 245/2 z południowo-wschodnim narożnikiem działki nr 242/3 (Obręb Chłapowo, ark. 3, gm. Władysławowo, stan na 2005 r.). Dalej biegnie południową granicą działki nr 242/3, a następnie zachodnimi granicami działek nr 242/3, 242/2, 242/1 i dochodzi do działki nr 242/34 (Obręb Chłapowo, ark. 3, gm. Władysławowo, stan na 2005 r.). Dalej biegnie granicą działki nr 242/34 na północ, a potem na zachód do północno-zachodniego narożnika działki nr 238/11 (Obręb Chłapowo, ark. 3, gm. Władysławowo, stan na 2005 r.). Tu skręca na północ i biegnie granicami użytków RV i PsVI, RVI i PsVI, ponownie RV i PsVI i dalej biegnie na zachód granicą użytków RV i RVI na działce 242/34, oraz granicą użytków RV i RVI na działce nr 235/8 (Obręb Chłapowo, ark. 3, gm. Władysławowo, stan na 2005 r.) i dochodzi do działki nr 41/28 (Obręb Chłapowo, ark. 1, gm. Władysławowo, stan na 2005 r.). Tu skręca na południe i biegnie jej wschodnią i południową granicą do działki nr 41/12 (Obręb Chłapowo, ark. 1, gm. Władysławowo, stan na 2005 r.). Przecina działkę nr 41/12 linią prostą łączącą południowo-zachodni narożnik działki nr 41/28 z południowo-wschodnim narożnikiem działki nr 41/22 i biegnie dalej południową oraz zachodnią granicą działki nr 41/22, do granicy użytków RV i RIVb na działce nr 41/19 (Obręb Chłapowo, ark. 1, gm. Władysławowo, stan na 2005 r.). Tu skręca na zachód i biegnie w obrębie działki 41/19 granicą użytków RV i RIV, a następnie na północ granicą użytków RV i RVI do południowej granicy działki nr 40 (Obręb Chłapowo, ark. 1, gm. Władysławowo, stan na 2005 r.). Dalej biegnie na północ linią prostą, będącą przedłużeniem granicy użytków RV i RVI na działce nr 41/19 do granicy pomiędzy użytkami RV a RVI na działce nr 40. Następnie tą granicą pomiędzy użytkami biegnie na wschód do punktu przecięcia tej granicy z linią prostą, łączącą północno-wschodni narożnik działki nr 41/23 z południowo-zachodnim narożnikiem działki nr 21/1 (Obręb Chłapowo, ark. 1, gm. Władysławowo, stan na 2005 r.). Tu granica Parku skręca na północ i biegnie linią prostą do południowo-zachodniego narożnika działki nr 21/1, leżącego na północnej krawędzi drogi wojewódzkiej nr 215. Od tego punktu granica Parku ponownie biegnie na zachód północnym skrajem drogi wojewódzkiej nr 215. Za Jastrzębią Górą, na wysokości działki nr 3/8 (Obręb Jastrzębia Góra ark. 2, gm. Władysławowo, stan na 2005 r.), granica przechodzi w północny skraj drogi lokalnej (działka nr 6 - Obręb Jastrzębia Góra ark. 2, gm. Władysławowo, stan na 2005 r.), przecinając drogę wojewódzką nr 215 linią prostą, będącą przedłużeniem w/w skraju drogi lokalnej. Następnie biegnie południowym skrajem lasu, wyłączając z Parku działki leśne o numerach: 4/4 (Obręb Jastrzębia Góra ark. 2, gm. Władysławowo, stan na 2005 r.), 486 i 485 (Obręb Ostrowo ark. 3, gm. Władysławowo, stan na 2005 r.), aż dochodzi do przecięcia rzeki Czarnej Wdy z drogą wojewódzką nr 215, przechodzi na północny skraj tej drogi i biegnie nim na zachód. Następnie przechodzi na południowy skraj lasu i biegnie na zachód południową granicą działek nr 3/5 i 3/3 (Obręb. Karwia ark. 1, gm. Władysławowo, stan na 2005 r.) z wyłączeniem południowego wydzielenia użytku Bi" na działce nr 3) 5, przyległego bezpośrednio do jej granicy. Południową granicą działki nr 3/5 dochodzi do Kanału Karwianka. Następnie granica Parku skręca na południe i biegnie wschodnią granicą Kanału Karwianka do kanału melioracyjnego w Sławoszynku - działka nr 183 (Obręb Karwieńskie Błota ark. nr 1, gm. Krokowa, stan na 2005 r.). Następnie skręca na zachód i południowym brzegiem kanału biegnie do szosy Szary Dwór - Karwieńskie Błota. Dalej biegnie wschodnią krawędzią tej szosy 2 km na północ, aż do punktu przecięcia prostej będącej przedłużeniem południowej granicy kanału melioracyjnego stanowiącego północną granicę działki nr 608/2 (Obręb Karwieńskie Błota, ark. 3, gm. Krokowa, stan na 2005 r.). Tu skręca na zachód i biegnie wzdłuż południowego brzegu w/w kanału, przecinając 2 drogi lokalne do wsi Szary Dwór, aż do drogi prowadzącej w kierunku osady Goszczyno (działka nr 549 Obręb Karwieńskie Błota ark. 3, gm. Władysławowo, stan na 2005 r.). Następnie wschodnim skrajem tej drogi biegnie na 750 m południe, osiągając prostopadły do niej kanał melioracyjny - działka nr 569 (Obręb Karwieńskie Błota, ark. nr 3, gm. Krokowa, stan na 2005 r.). Tu granica skręca na zachód i biegnie południowym skrajem w/w kanału do wałów rzeki Piaśnicy - działka nr 201/1 (Obręb Żarnowiec, ark. 1, gm. Krokowa, stan na 2005r). Od tego miejsca granica Parku biegnie na południe wschodnim skrajem tego wału do punktu przecięcia z linią prostą będącą przedłużeniem południowej granicy kanału melioracyjnego na działkach nr 181/3 i 181/4. W tym punkcie skręca na zachód, osiąga południowy brzeg kanału i biegnie nim na zachód i północ, dochodząc do grobli - działka nr 181/2 (wg mapy ewid. obr. Żarnowiec, ark. 1, gm. Krokowa, stan na 2005r). Dalej biegnie południowym skrajem tej grobli do przecięcia ze starym korytem Piaśnicy - działka nr 82 (Obręb Żarnowiec, ark. 1, gm. Krokowa, stan na 2005r). Tam przecina groblę i dalej biegnie na północ wschodnim skrajem grobli - działka nr 483/3, do kanału Białogórskiej Strugi - działka nr 468 (Obręb Wierzchucino, ark. 4, gm. Krokowa, stan na 2005 r.). Dalej granica Parku biegnie na zachód południowym brzegiem Białogórskiej Strugi do kompleksu leśnego - działka nr 16/1 (Obręb Białogóra, ark. 2, gm. Krokowa, stan na 2005 r.). Następnie biegnie na zachód południowym skrajem nadmorskiego kompleksu leśnego, aż do drogi lokalnej ze wsi Białogóra w kierunku morza. Drogą tą, wzdłuż zachodnich granic działek leśnych nr 23/1, 14, 7/2 (Obręb Białogóra, ark. 2, gm. Krokowa, stan na 2005 r.), biegnie na północ, osiągając brzeg Bałtyku w miejscu, skąd rozpoczęto opis granicy zachodniego kompleksu NPK. [Dodaj notatkę] B. Kompleks Wschodni Północną granicę wschodniego kompleksu NPK stanowi brzeg Morza Bałtyckiego. Granica rozpoczyna się w północno wschodnim narożniku działki ewidencyjnej nr 1/4 (Obręb Władysławowo l0, ark. 1, gm. Władysławowo, stan na 2005 r.) i biegnie odmorską granicą pasa technicznego GUM do zakończenia Półwyspu Helskiego w miejscowości Hel. Od zakończenia Półwyspu granica Parku biegnie odmorską granicą pasa technicznego GUM, z wyłączeniem basenów portowych w miastach Hel i Jastarnia, do miejscowości Kuźnica - Syberia. W punkcie o współrzędnych geograficznych 54°44 N i 18°36 E, to jest w miejscu przedłużenia linii mielizny "Mewia Rewa", granica skręca na południowy - zachód i biegnie wzdłuż tej mielizny do Cypla Rewskiego. Dalej biegnie na południe odmorską granicą pasa technicznego GUM do punktu przecięcia z linią prostą, będącą przedłużeniem północnej granicy działki nr 214/2 (Obręb Mechelinki, ark. 2, gm. Kosakowo). Tu skręca na zachód i północnym brzegiem Zagórskiej Strugi (kolektora ściekowego) dochodzi do drogi powiatowej nr 1517 G Mechelinki - Rewa. W tym miejscu skręca na północ i wschodnim skrajem tej drogi biegnie 1,1 km do drogi lokalnej na Rewskie Łąki - działka nr 959/2 (Obręb Rewa, ark. 4, gm. Kosakowo, stan na 2005 r.). Północną granicą tej drogi i wału przeciwpowodziowego biegnie na zachód do działki nr 644/2 (Obręb Mosty, ark. 6, gm. Kosakowo, stan na 2005 r.). Południową granicą tej działki oraz działki nr 1276, dochodzi do działki nr 1275 (Obręb Mosty, ark. 4, gm. Kosakowo, stan na 2005 r.). Następnie skręca na północ i biegnie 0,6 km linią prostą, stanowiącą przedłużenie wschodniej granicy działki nr 1276, dochodząc do północnej granicy działki nr 1279 (Obręb Mosty, ark. 4, gm. Kosakowo, stan na 2005 r.). Tu skręca na północny - wschód i wzdłuż tej granicy oraz kanału na działce nr 618/3 i granicy pomiędzy działkami nr 630 i 641 dochodzi do brzegu morskiego. Następnie granica Parku skręca na północ i odmorską granicą pasa technicznego GUM biegnie do ujścia Kanału Leniwego (Karnol). Wzdłuż południowego brzegu tego Kanału biegnie na zachód, a następnie na południe, dochodząc do wschodniej krawędzi drogi powiatowej nr 1514G Kazimierz - Mrzezino, którą kieruje się na północ do Mrzezina. We wsi Mrzezino skręca na północny - wschód w drogę lokalną, biegnącą do żwirowni i dalej do Osłonina - działka nr 73 (Obręb Mrzezino, ark. 1, gm. Puck, stan na 2005 r.). Południowo-wschodnim skrajem tej drogi dochodzi do działki nr 74 (Obręb Mrzezino, ark. 1, gm. Puck, stan na 2005 r.) i skręca na wschód - omijając teren żwirowni. Od tego miejsca granica Parku biegnie południowymi granicami działek nr 74, 82/2, 78/5, 82/3 (Obręb Mrzezino, ark. 1, gm. Puck, stan na 2005 r.), dochodząc do granicy użytków RIIIa i RIVa na działce nr 82/3. Tu skręca na północny - wschód i granicą użytków, a następnie linią prostą, będącą przedłużeniem tej granicy biegnie do granicy działki nr 78/2 (Obręb Mrzezino, ark. 1, gm. Puck, stan na 2005 r.). Tu skręca na północny -zachód i biegnie granicami działek nr: 82/3, 81/3,79/2, 78/2, 77/1, 77/2, 77/3, 77/4 (Obręb Mrzezino, ark. 1, gm. Puck, stan na 2005 r.), dochodząc ponownie do drogi lokalnej Mrzezino - Osłonino. Południowym skrajem tej drogi biegnie do Osłonina, gdzie skręca w drogę powiatową nr 1529G, i biegnie dalej na północ jej wschodnim skrajem, dochodząc do wsi Rzucewo. Od Rzucewa granica NPK biegnie na północ drogą lokalną - działka nr 168/2 (Obręb Osłonino, ark. 2, gm. Puck, stan na 2005 r.) wzdłuż granic działek leśnych nr 224/3 i 225/2 (Obręb Osłonino, ark. 4, gm. Puck, stan na 2005 r.). Następnie przecina Potok Błądzikowski i włączając działkę nr 126/2, osiąga południowy skraj drogi lokalnej - działka ewidencyjna nr 122 (Obręb Błądzikowo, ark. 1, gm. Puck, stan na 2005 r.). Tu skręca na wschód i południowym skrajem tej drogi dochodzi do działki leśnej nr 224/2 (Obręb Osłonino, ark. 4, gm. Puck, stan na 2005 r.). W tym miejscu skręca na północ i biegnie ścieżką wzdłuż krawędzi klifu nad Zatoką Pucką, dochodząc do mola w mieście Puck. Po zachodniej stronie mola schodzi do brzegu Zatoki Puckiej i nabrzeżem portowym oraz odmorską granicą pasa technicznego GUM dochodzi do ujścia rzeki Płutnicy. Następnie skręca na zachód i południowym brzegiem Płutnicy biegnie do drogi wojewódzkiej nr 216. Tu skrę- ca i wschodnim skrajem drogi biegnie 1,5 km na północ. Na wysokości zjazdu do Gnieżdżewa skręca na wschód w drogę lokalną - działka nr 473/5 (Obręb Gnieżdżewo, ark. 2, gm. Puck, stan na 2005 r.). Południowym skrajem tej drogi biegnie do Swarzewa, dochodząc do granicy działki nr 151/4. W tym miejscu skręca na zachód i południowymi granicami działek nr 151/4, 146/11, 145/5, 145/2 i 145/1 dochodzi do ul. Polnej - działka nr 304/27 (Obręb Swarzewo, ark. 1, gm. Puck, stan na 2005 r.). Tu skręca na północ i wschodnim skrajem tej drogi dochodzi do drogi wojewódzkiej nr 216. Ze Swarzewa granica NPK biegnie wschodnim skrajem drogi wojewódzkiej na północ do rozcięcia erozyjnego krawędzi Kępy Swarzewskiej. Na granicy pomiędzy użytkami RIIIa i PsIII na działce nr 21/1 (obr. Swarzewo, ark. 1, gm. Puck, stan na 2005 r.) skręca na wschód i biegnie granicą użytków do zachodniej granicy działki nr 20 (obr. Swarzewo, ark. 1, gm. Puck, stan na 2005 r.). Tu skręca na południe i biegnie zachodnią, południową i wschodnią granicą tej działki do działki nr 19 (obr. Swarzewo, ark. 1, gm. Puck, stan na 2005 r.). Tu skręca na wschód i biegnie południową a następnie wschodnią granicą tej działki do południowej granicy działki nr 14 (obr. Swarzewo, ark. 1, gm. Puck, stan na 2005 r.). Tu skręca na wschód i biegnie południowymi granicami działek nr 14 i 15 (obr. Swarzewo, ark. 1, gm. Puck, stan na 2005 r.) do drogi lokalnej Swarzewo - Władysławowo, zwanej dalej ul. Bohaterów Kaszubskich. Wschodnim skrajem tej drogi biegnie na północ do miasta Władysławowo, dochodząc do skrzyżowania z ul. Starowiejską. Południowym skrajem ul. Starowiejskiej dochodzi do wschodniej granicy działki nr 360 (Obręb Władysławowo 5, ark. 5, gm. Władysławowo, stan na 2005 r.), gdzie przechodzi na północną stronę ul. Starowiejskiej i biegnie nią do granicy działki nr 5/9. Tu skręca na północ i wschodnią granicą działek nr 5/9 i 5/6, a następnie południową granicą działek nr 1/8 1/6 oraz wschodnią granicą działek nr 1/6 1/4 (Obręb Władysławowo 10, ark. 1, gm. Władysławowo, stan na 2005 r.) omija tereny portowe Władysławowa, dochodząc do brzegu Morza Bałtyckiego w miejscu, skąd rozpoczęto opis granicy wschodniego kompleksu NPK.

Położenie otuliny

 • 17540,0000
 • Otulinę Parku określa Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 142/VII/11 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie Nadmorskiego Parku Krajobrazowego ( mapa w skali 1:50 000)

Ochrona

 • Cele ochrony wymieniono w § 2 Uchwały z dnia 27 kwietnia 2011 r.
 • Nie

Nie

Zarządzanie

Konieczność zmiany przepisów wskazujących sprawującego nadzór