Park krajobrazowy

Dane podstawowe

  • Szczebrzeszyński Park Krajobrazowy
  • 1991-03-02
  • 19370,9000

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 3 Wojewody Zamojskiego z dnia 22 stycznia 1991 r. w sprawie wprowadzenia ochrony walorów wypoczynkowych i krajobrazowych Dziennik Urzędowy Woj. ZamojskiegoDz.Urz. z 1991 r. Nr 5, poz 481991-02-15

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Uchwała Nr XXVI/383/2017 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie Szczebrzeszyńskiego Parku KrajobrazowegoDz. Urz. Województwa LubelskiegoDz. Urz. z 2017 r. poz. 6612017-02-14

Położenie formy ochrony przyrody

  • lubelskie
  • biłgorajski, zamojski
  • Szczebrzeszyn (miejsko-wiejska), Zwierzyniec (miejsko-wiejska), Frampol (miejsko-wiejska), Goraj (miejsko-wiejska), Biłgoraj (wiejska), Radecznica (wiejska), Tereszpol (wiejska), Sułów (wiejska)
  • Zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do uchwały z 2017 r. Opis tekstowy granicy Szczebrzeszyńskiego Parku Krajobrazowego Opis przebiegu granicy Parku rozpoczęto od punktu znajdującego się na drodze wojewódzkiej Nr 858, położonego na zachodnim skraju zabudowań wsi Hedwiżyn (gm. Biłgoraj). Stąd granica biegnie drogą Nr 858 w kierunku północnowschodnim. Mija wieś Panasówka i przed Zwierzyńcem skręca na północ biegnąc wzdłuż linii energetycznej. Po około 550 m skręca na zachód i biegnie drogą leśną. Od skraju lasu podąża tą drogą w kierunku północnym, osiąga południowy skraj lasu i dalej biegnie drogą gruntową w kierunku północnowschodnim. Od skrzyżowania dróg zmienia kierunek i zmierza na wschód do wsi Wywłoczka. W tej miejscowości granica skręca na północ podążając drogą powiatową do wsi Turzyniec. Na północnym skraju tej miejscowości granica skręca na wschód prowadząc wzdłuż rowu melioracyjnego w kierunku rzeki Wieprz. Przecina rzekę i podąża dalej wzdłuż sieci rowów melioracyjnych na wschód do wsi Żurawnica. Dochodzi do drogi wojewódzkiej Nr 858, biegnie nią na północ, a następnie dochodzi do torów kolejowych i wzdłuż nich biegnie w kierunku północnym. Od skrzyżowania z drogą wojewódzką przechodzi na tę drogę i dalej wzdłuż niej kieruje się na północ. We wsi Brody Małe granica opuszcza drogę i skręca w kierunku północnozachodnim. Biegnie początkowo granicą działek ewidencyjnych, a następnie wzdłuż rowu melioracyjnego. Przecina rzekę Świnkę i dalej zmierza na północny-zachód wzdłuż rowu melioracyjnego. Dochodzi do rzeki Wieprz, przecina ją i biegnie linią łamaną wzdłuż granicy działek ewidencyjnych w kierunku północnozachodnim do granic miasta Szczebrzeszyn. Dociera do ul. Błonie, przecina ją i dalej zmierza w kierunku północnozachodnim granicą działek ewidencyjnych. Po około 1,4 km granica dochodzi do drogi gruntowej i wraz z nią podąża na północny-wschód. Następnie po około 1,4 km skręca w głębokim wąwozie lessowym na północny-zachód i biegnie przez około 1,2 km wzdłuż drogi polnej, zataczając lekki łuk w kierunku północnego-wschodu. Dociera do drogi krajowej Nr 74 i kieruje się wzdłuż niej na północny-zachód. Na wysokości łuku drogi skręca na północ i drogą polną prowadzącą w głębokim wąwozie biegnie przez około 1,1 km. Dochodzi do granicy gminy Szczebrzeszyn i wzdłuż niej zmierza na zachód przez około 1,1 km. Następnie granica opuszcza granice administracyjną i podąża wzdłuż drogi w kierunku południowozachodnim. Od skrzyżowania dróg gruntowych skręca na północy-zachód i dalej biegnie drogą gruntową, osiąga wschodni skraj lasu i kieruje się wzdłuż niego na północ. Biegnąc skrajem lasu skręca na zachód i po około 220 m skręca na północ, a następnie na północny-zachód, podążając wzdłuż drogi gruntowej biegnącej do wsi Sąsiadka. Drogą przez tą miejscowość zmierza w kierunku południowozachodnim w kierunku wsi Mokrelipie. Dochodzi do granicy gminy Radecznica i wzdłuż niej biegnie na północ. Przed rzeką Por granica opuszcza granicę administracyjną i dochodzi do północnego skraju rzeki. Następnie wzdłuż jej lewego brzegu podąża na zachód przez miejscowości Zakłodzie i Gaj Gruszczański. Omija od wschodu zabudowania wsi Zaporze, dochodzi do granicy gminy Radecznica. Opuszcza rzekę i wzdłuż granicy gminy zmierza na zachód, a następnie na południowy-zachód podążając wzdłuż Dopływu z Podlesia. Dalej opuszcza granicę administracyjną i w kierunku południowozachodnim biegnie wzdłuż drogi powiatowej Gródki - Czernięcin do wsi Podlesie Duże. Za zabudowaniami tej miejscowości granica Parku ponownie osiąga granicę gminy Radecznica i wzdłuż niej podąża przez około 550 m na południe. Opuszcza granicę administracyjną i kierując się na południe, prowadzi granicą działek ewidencyjnych. Dochodzi do drogi gruntowej i biegnie wzdłuż niej na zachód, a następnie na południowy-wschód. Dalej skręca na wschód i kieruje się wzdłuż drogi gruntowej w stronę kompleksu leśnego. Osiąga granicę gminy Goraj i wzdłuż niej kieruje się na południe, omijając od wschodu zabudowania wsi Hosznia Ordynacka. Po przebyciu około 1,2 km opuszcza granicę gminy i biegnie początkowo wzdłuż granicy działek ewidencyjnych, a następnie drogą gruntową na południe, po czym ponownie osiąga granicę gminy Goraj. Wzdłuż granicy podążą na południowy-wschód przez około 1,4 km, opuszcza granicę gminy i skręca na wschód prowadząc drogą gruntową, a dalej granicą działek ewidencyjnych do skraju lasu. Od tego miejsca biegnie w kierunku południowym prowadząc wzdłuż drogi gruntowej. Dochodzi do południowego skraju zalesionych wąwozów, a następnie skręca na zachód biegnąc wzdłuż granicy lasu. Dociera do drogi Jędrzejówka - Chłopków. Drogą tą kieruje się na południowy-zachód, po czym po około 420 m opuszcza tą drogę i podążą wzdłuż drogi gruntowej biegnącej na południe. Dociera do granicy gminy Goraj i wraz z nią zmierza na południowy-zachód przez około 110 m. Opuszcza granicę administracyjną i prowadzi na południe wzdłuż działek ewidencyjnych, dnem zalesionego wąwozu. Dociera do drogi Komodzianka - Teodorówka, wzdłuż niej biegnie w kierunku wschodnim przez około 150 m, po czym skręca na południe. Prowadzi drogą polną w kierunku południowowschodnim w kierunku wsi Smoryń. Następnie zmierza drogą wojewódzką Nr 74 przez około 300 m na zachód, po czym skręca na południowy-wschód i prowadzi wzdłuż drogi biegnącej przez Smoryń i Trzęsiny. Za cmentarzem w Trzęsinach przechodzi na drogę leśną i wraz z nią biegnie około 400 m po czym skręca na południowy-zachód biegnąc granicą działek ewidencyjnych. Osiąga granicę gminy Radecznica i wzdłuż niej kieruje się na południowywschód. W pobliżu gruntów wsi Kajetanówka granica parku opuszcza granicę gminy i podąża drogą gruntową otaczającą kompleks leśny, po czym powraca do granicy gminy. Na północnowschodnim skraju zabudowań wsi Kajetanówka granica Parku opuszcza granicę administracyjną i dalej biegnie na północny-zachód prowadząc drogą przez Kajetanówkę. Po 400 m, na skrzyżowaniu dróg skręca na południe i biegnie drogą przez las przez około 700 m, następnie opuszcza tą drogę, skręca na południowy-wschód i dociera do kolejnej drogi leśnej. Drogą tą zmierza w kierunku południowym i południowowschodnim. Dalej biegnie wzdłuż granicy gminy Biłgoraj i dociera do punktu, w którym rozpoczęto opis granicy Szczebrzeszyńskiego Parku Krajobrazowego. Uwaga: Tekstowy opis granicy Parku ma charakter poglądowy. Za prawidłowy przebieg granicy uznać należy granicę wyznaczoną punktami współrzędnych zgodnie z załącznikiem Nr 3.

Ochrona

  • Szczególnym celem ochrony Parku jest zachowanie niepowtarzalnych walorów przyrodniczych, krajobrazowych, kulturowych, historycznych i turystycznych środowiska.
  • Nie

Nie

Zarządzanie

Zarząd Województwa Lubelskiego