Park krajobrazowy

Dane podstawowe

  • Park Krajobrazowy Góra Św. Anny
  • 1988-05-26
  • 5051,0000

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Uchwała Nr XXIV/193/88 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Opolu z dnia 26 maja 1988 roku w sprawie ochrony walorów krajobrazu Dz. Urz. Województwa Opolskiego Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 1989 r. Nr 19, poz. 231; z 1990 r. Nr 16, poz. 322; z 1996 r. Nr 15, poz. 65; Nr 28, poz. 102

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr P/10/2000 Wojewody Opolskiego z dnia 17 maja 2000 r. w sprawie Parku Krajobrazowego "Góra Św. Anny" Dz. Urz. Województwa OpolskiegoDz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 33, poz. 169
2 Rozporządzenie Nr 0151/P/7/2003 Wojewody Opolskiego z 8 grudnia 2003 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie Parku Krajobrazowego "Góra Św. Anny"Dz. Urz. Województwa OpolskiegoDz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 109, poz. 2302 z dnia 29 grudnia 2003 r.
3 Rozporządzenie Nr 0151/P/17/06 Wojewody Opolskiego z dnia 8 maja 2006 r. w sprawie Parku Krajobrazowego "Góra Św. Anny"Dziennik Urzędowy Województwa OpolskiegoDz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 33, poz 1134 z dnia 17 maja 2006 r.

Położenie formy ochrony przyrody

  • opolskie
  • strzelecki, krapkowicki
  • Izbicko (wiejska), Gogolin (miejsko-wiejska), Ujazd (miejsko-wiejska), Strzelce Opolskie (miejsko-wiejska), Zdzieszowice (miejsko-wiejska), Leśnica (miejsko-wiejska)

Położenie otuliny

  • 6374,0000

Ochrona

  • Szczególnymi celami ochrony Parku są: 1) zachowanie najcenniejszych fragmentów przyrody naturalnej, walorów krajobrazowych oraz dziedzictwa kulturowego zachodniego krańca Wyżyny Śląskiej, zwanego Garbem Chełmu; 2) stwarzanie korzystnych warunków do prawidłowego funkcjonowania systemów przyrodniczych, ich trwałości i zdolności odtwarzania; 3) zachowanie ekosystemów leśnych i łąkowych z charakterystyczną florą i fauną; 4) zachowanie walorów geologicznych i geomorfologicznych Parku; 5) zachowanie ładu przestrzennego na obszarze Parku, w tym utrzymanie zabytkowych układów urbanistycznych oraz kształtowanie harmonijnego współczesnego krajobrazu i form zabudowy w nawiązaniu do tradycji regionalnych; 6) zachowanie ukształtowanego zespołu kulturowo - krajobrazowego Góry Św. Anny; 7) zwiększanie świadomości ekologicznej lokalnych społeczności w zakresie konieczności zachowania całego bogactwa przyrodniczego jako dziedzictwa i dobra wspólnego.
  • Tak
Dane dokumentu o ustanowieniu ochrony międzynarodowej
lp.NazwaOpisRok objęcia ochronąPlikiOdnośniki
1 SOO Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Natura 2000Góra Św. Anny2005

Tak

Plan ochrony
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 ROZPORZĄDZENIE Nr 0151/P/1/09WOJEWODY OPOLSKIEGOz dnia 2 kwietnia 2009 r.w sprawie ustanowienia planu ochrony Parku Krajobrazowego „Góra Św. Anny”Dz. Urz. Województwa OpolskiegoDz. Urz. z 2009 r. Nr 25, poz. 4122009-04-022028-12-31

Zarządzanie

konieczność zmiany przepisów wskazujących sprawującego nadzór