Park krajobrazowy

Dane podstawowe

  • Tenczyński Park Krajobrazowy
  • 1981-12-02
  • 13658,1000

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Uchwała Nr 65 Rady Narodowej Miasta Krakowa z 2 grudnia 1981 r. Dz.Urz. Rady Rady Narodowej Miasta KrakowDz.Urz. Rady Narodowej Miasta Krakowa Nr 14 poz. 76 z 31 grudnia 1981 r.
2 Uchwała Nr III/11/80 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Katowicach z 20 czerwca 1980 r. Dz. Urz. Wojewódzkiej Rady Narodowej w KatowicachDz. Urz. W.R.N. w Katowicach Nr 3 poz. 16 z 29.08.1980 r

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 6 Wojewody Krakowskiego z 16 maja 1997 r. Dz. Urz. Województwa KrakowskiegoDz. Urz. Woj. Krakowskiego Nr 18 poz.113 z 5 czerwca 1997 r.
2 Rozporządzenie Nr 17/95 Wojewody Katowickiego z 1 lutego 1995 r. Dz. Urz. Województwa KatowickiegoDz. Urz. Woj. Katowickiego Nr 3 poz.30 z 1995 r.
3 Rozporządzenie Nr 271/01 Wojewody Małopolskiego z dnia 16 lipca 2001 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Nr 17/95 Wojewody Katowickiego z dnia 1 lutego 1995 r. w sprawie ochrony krajobrazu jurajskiego na terenie województwa katowickiego.Dz. Urz. Województwa MałopolskiegoDz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 87 poz. 1357 z dnia 27 lipca 2001 r.2001-07-27
4 Rozporządzenie Nr 79/05 Wojewody Małopolskiego z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie Tenczyńskiego Parku Krajobrazowego.Dz. Urz. Województwa MałopolskiegoDz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 50 poz. 277 z 26 stycznia 2006 r.2006-01-26
5 Rozporządzenie Nr 83/06 Wojewody Małopolskiego z dnia 17 października 2006 r.w sprawie Tenczyńskiego Parku Krajobrazowego.Dz. Urz. Województwa MałopolskiegoDz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 655 poz. 3999 z dnia 20 października 2006 r.2006-10-20

Położenie formy ochrony przyrody

  • małopolskie
  • chrzanowski, Kraków, krakowski
  • Chrzanów (miejsko-wiejska), Alwernia (miejsko-wiejska), Babice (wiejska), Krzeszowice (miejsko-wiejska), Zabierzów (wiejska), Liszki (wiejska), Wielka Wieś (wiejska), Trzebinia (miejsko-wiejska), Kraków (miejska)

Położenie otuliny

  • 13413,9000

Ochrona

  • 1) ochrona wartości przyrodniczych: a) zachowanie charakterystycznych elementów przyrody nieożywionej; b) ochrona naturalnej różnorodności florystycznej i faunistycznej; c) zachowanie naturalnych i półnaturalnych zbiorowisk roślinnych, ze szczególnym uwzględnieniem roślinności kserotermicznej, torfowiskowej oraz wilgotnych łąk; d) zachowanie korytarzy ekologicznych; 2) ochrona wartości historycznych i kulturowych: a) ochrona tradycyjnych form zabudowy i zespołów wiejskich oraz podmiejskich; b) współdziałanie w zakresie ochrony obiektów zabytkowych i ich otoczenia; 3) ochrona walorów krajobrazowych: a) zachowanie otwartych terenów krajobrazów jurajskich; b) ochrona przed przekształceniem terenów wyróżniających się walorami estetyczno-widokowymi; 4) społeczne cele ochrony: a) racjonalna gospodarka przestrzenią, hamowanie presji urbanizacyjnej; b) promowanie i rozwijanie funkcji zgodnych z uwarunkowaniami środowiska, w tym szczególnie turystyki, wypoczynku i edukacji.
  • Nie

Tak

Plan ochrony
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Uchwała Nr XXXVIII/575/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Tenczyńskiego Parku Krajobrazowego uwzględniającego zakres planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Sanki PLH 120059 Dz. Urz. Województwa MałopolskiegoDz. Urz. z 2017 r. poz. 49912017-07-312037-07-31

Zarządzanie

konieczność zmiany przepisów wskazujących sprawującego nadzór