Park krajobrazowy

Dane podstawowe

 • Rudniański Park Krajobrazowy
 • 1981-12-02
 • 5813,9000

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Uchwała Nr 65 Rady Narodowej Miasta Krakowa z 2 grudnia 1981 r.Dziennik Urzędowy Rady Narodowej Miasta KrakowaDz.Urz.R.N.M.K. Nr 14 poz 761981-12-31

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 6 Wojewody Krakowskiego z 16 maja 1997 r.Dziennik Urzędowy Województwa KrakowskiegoDz. Urz. Woj. Krakowskiego Nr 18 poz.1131997-06-05
2 Rozporządzenie Nr 80/05 Wojewody Małopolskiego z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie Rudniańskiego Parku Krajobrazowego.Dz. Urz. Województwa MałopolskiegoDz. Urz. z 2006 r. Nr 50, poz. 2802006-01-26
3 Rozporządzenie Nr 80/06 Wojewody Małopolskiego z dnia 17 października 2006 r. w sprawie Rudniańskiego Parku Krajobrazowego.Dz. Urz. Województwa MałopolskiegoDz. Urz. z 2006 r. Nr 654, poz. 39962006-10-20

Położenie formy ochrony przyrody

 • małopolskie
 • chrzanowski, krakowski
 • Alwernia (miejsko-wiejska), Krzeszowice (miejsko-wiejska), Czernichów (wiejska)
 • Granica Rudniańskiego Parku Krajobrazowego prowadzi z przysiółka Zagórze (Gmina Czernichów) drogą wojewódzką nr 780 (Kraków - Oświęcim) od miejsca jej skrzyżowania z drogą powiatową nr K2186 (Tenczynek - Rybna), na zachód do przysiółka Murowana gdzie skręca na północ i biegnie potokiem Jaśkowiec przez około 0,75 km, a dalej skręcając na północny - zachód i północ dopływem (bez nazwy) potoku Jaśkowiec dochodzi do "Drogi Skotnica", którą na północny - zachód przez 0,3 km, następnie kolejnym potokiem (dopływem bez nazwy potoku Rudno) na północny - wschód do miejsca zwanego "Piekło" oraz skrajem zagajnika do polnej ścieżki, którą na północ do przysiółka Głuchówki. Drogą przez Głuchówki biegnie na północ do zakrętu z krzyżem, gdzie skręca na zachód w polną drogę prowadzącą w stronę lasu. Po 0,75 km skręca na północ w polną drogę, po kolejnych 0,1 km skręca na zachód i prowadzi polną drogą zboczem wzgórza przez około 1,1 km, po czym skręca ponownie na północ i dochodzi do drogi powiatowej nr K1034 (Frywałd - Regulice) w miejscowości Zalas. Drogą powiatową biegnie przez około 1,3 km w kierunku zachodnim, po czym skręca na drogę gminną (Zalas - Regulice), którą dochodzi do drogi powiatowej nr K1026 (Chrzanów - Alwernia). Tą drogą prowadzi na północ przez około 0,2 km po czym skręca na południe i drogą gminną biegnie przez około 0,2 km dochodząc, na wysokości kamieniołomu w miejscowości Regulice, do torów kolejowych prowadzących z Trzebini do Zakładów Chemicznych w Alwerni, którymi na południe przez około 1,3 km. Od torów skręca na wschód i prowadzi ulicami Alwerni: Kasztanową, Skłodowskiej - Curie, Sadową, Kwiatową i dalej po granicy lasu "Uroczysko Orlej" na wschód (wzdłuż granicy oddziałów leśnych nr 19, 20, 21, 22 - obręb Alwernia, Nadleśnictwo Krzeszowice) dochodząc do potoku Brodła, którym na południe przez około 1,75 km. Dalej przechodzi na drogę gminną, którą do miejscowości Poręba - Żegoty, po czym drogą wojewódzką nr 780 (Kraków - Oświęcim) przez około 1,6 km na zachód do skrzyżowania z drogą powiatową nr K1033 (Tenczynek - Alwernia), a dalej skrajem lasu "Uroczysko Poręba Żegoty" (wzdłuż granicy oddziałów leśnych nr 107, 112 - obręb Alwernia, Nadleśnictwo Krzeszowice) do drogi gminnej (Spalona - Skowronek), którą przez około 1,2 km na południe. Następnie skręca na zachód i wzdłuż południowej, a następnie zachodniej granicy Zakładów Chemicznych w Alwerni, dochodzi do granicy gminy Alwernia, którą do Źródeł Małych będących częścią miejscowości Źródła. Dalej drogami gminnymi po granicy lasu, przez miejscowości Źródła Duże i Okleśna dochodzi do miejscowości Podłęże, skąd na południowy - wschód brzegiem rzeki Wisły. W rejonie miejscowości Łączany, na wysokości ujścia kanału "Grabarz", skręca na północ i drogą gminną przez przysiółki Gary, Jałowce, Kraczki dochodzi do drogi powiatowej nr K2187 (Przeginia Murowana - Czernichów), którą na wschód przez około 0,6 km; dalej polnymi drogami po granicy lasu, przez przysiółki: Bór i Loteryjka oraz po południowej stronie Sowiej Góry dochodzi do punktu wysokościowego 237,1 m n.p.m. koło przysiółka Na Bagnie. Tu skręca na zachód a następnie na wschód i drogą gminną przez przysiółki Koniec, Retoryjka dochodzi do miejscowości Przeginia Duchowna, z której gminną drogą do zachodniego krańca miejscowości Nowa Wieś Szlachecka, gdzie skręca na północ i biegnie polną drogą do drogi wojewódzkiej nr 780 (Kraków - Oświęcim) w miejscowości Czułówek, którą na zachód do przysiółka Zagórze. Do Rudniańskiego Parku Krajobrazowego należy również wyodrębniona enklawa. Jej granica biegnie zachodnią granicą Zakładów Chemicznych w Alwerni na długości około 0,6 km następnie skręca na zachód i prowadzi polnymi drogami po północnej granicy lasu "Uroczysko Nadzieja" (wzdłuż granicy oddziałów leśnych nr 113, 113a - obręb Alwernia, Nadleśnictwo Krzeszowice), lokalnymi drogami przecina Piasek będący częścią miejscowości Kwaczała i dochodzi do granicy gminy Alwernia, którą na południowy - wschód powraca do Zakładów Chemicznych. Do obszaru Parku Krajobrazowego nie należą ścieżki, drogi, linie kolejowe oraz cieki wodne, którymi granice Parku zostały poprowadzone.

Położenie otuliny

 • 6713,0000
 • Granica otuliny Rudniańskiego Parku Krajobrazowego prowadzi od miejscowości Czułów (gmina Liszki) w kierunku zachodnim do miejscowości Kwaczała, pokrywając się z południową granicą Tenczyńskiego Parku Krajobrazowego. W Kwaczale skręca na drogę gminną biegnącą w kierunku miejscowości Rozkochów, którą po około 0,75 km dochodzi do granicy Rudniańskiego Parku Krajobrazowego. Od tego miejsca na długości około 0,3 km Park nie ma otuliny. Jej dalszy przebieg wyznacza ponownie ta sama droga gminna prowadząca przez miejscowość Rozkochów, którą dochodzi do południowej granicy gminy Babice. Dalej granica skręca na wschód i biegnie południową granicą gmin: Babice, Alwernia i Czernichów do ujścia potoku Rudno do rzeki Wisły, a następnie skręca na północ i wzdłuż potoku Rudno dochodzi do granicy Rudniańskiego Parku Krajobrazowego koło miejscowości Przeginia Duchowna. Od tego miejsca, aż do przecięcia granicy Rudniańskiego Parku Krajobrazowego z drogą wojewódzką nr 780 (Kraków - Oświęcim) koło miejscowości Czułówek Park nie ma otuliny. Dalej granica otuliny biegnie w kierunku wschodnim drogą wojewódzką nr 780 (Kraków - Oświęcim) na długości ok. 0,3 km, następnie skręca na północ i biegnie drogą powiatową nr K2190 (Czułów - Czułówek) do miejscowości Czułów.

Ochrona

 • 1) ochrona wartości przyrodniczych: a) zachowanie charakterystycznych elementów przyrody nieożywionej; b) ochrona naturalnej różnorodności florystycznej i faunistycznej; c) zachowanie naturalnych i półnaturalnych zbiorowisk roślinnych, ze szczególnym uwzględnieniem roślinności kserotermicznej, torfowiskowej oraz wilgotnych łąk; d) zachowanie korytarzy ekologicznych; 2) ochrona wartości historycznych i kulturowych: a) ochrona tradycyjnych form zabudowy i zespołów wiejskich; b) współdziałanie w zakresie ochrony obiektów zabytkowych i ich otoczenia; 3) ochrona walorów krajobrazowych: a) zachowanie otwartych terenów krajobrazów jurajskich; b) ochrona przed przekształceniem terenów wyróżniających się walorami estetyczno-widokowymi; 4) społeczne cele ochrony: a) racjonalna gospodarka przestrzenią, hamowanie presji urbanizacyjnej; b) promowanie i rozwijanie funkcji zgodnych z uwarunkowaniami środowiska, w tym szczególnie turystyki, wypoczynku i edukacji.
 • Nie

Tak

Plan ochrony
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Uchwała Nr XLI/631/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 25 września 2017 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Rudniańskiego Parku Krajobrazowego uwzględniającego zakres planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 Rudno PLH120058 i Rudniańskie modraszki – Kajasówka PLH120077 Dz. Urz. Województwa MałopolskiegoDz. Urz. z 2018 r. poz. 61802017-10-062017-09-25

Zarządzanie

konieczność zmiany przepisów wskazujących sprawującego nadzór