Park krajobrazowy

Dane podstawowe

  • Park Krajobrazowy Beskidu Małego
  • 1998-07-11
  • 25770,0000

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 9/98 Wojewody Bielskiego z dnia 16 czerwca 1998 r. Dz. Urz. Województwa BielskiegoDz. Urz. Woj. Bielskiego Nr 9, poz.110 1998-06-26

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 23/98 Wojewody Bielskiego z dnia 17 grudnia1998 r.Dz. Urz. Województwa BielskiegoDz. Urz. Województwa Bielskiego Nr
2 Uchwała Nr LIII/808/18 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 24 września 2018 r. w sprawie Parku Krajobrazowego Beskidu Małego - część położona w województwie małopolskim Dz. Urz. Województwa MałopolskiegoDz. Urz. z 2018 r. poz. 67452018-10-08

Położenie formy ochrony przyrody

  • małopolskie, śląskie
  • Bielsko-Biała, bielski, wadowicki, żywiecki, suski
  • Wadowice (miejsko-wiejska), Mucharz (wiejska), Ślemień (wiejska), Gilowice (wiejska), Stryszawa (wiejska), Kozy (wiejska), Żywiec (miejska), Łękawica (wiejska), Bielsko-Biała (miejska), Zembrzyce (wiejska), Porąbka (wiejska), Andrychów (miejsko-wiejska), Łodygowice (wiejska), Wilkowice (wiejska), Czernichów (wiejska)

Położenie otuliny

  • 22758,0000

Ochrona

  • W celu zapewnienia warunków dla właściwych form ochrony I kształtowania środowiska, przy równoczesnym rozwoju funkcji dydaktyczno-naukowych, turystycznych i rekreacyjnych, na terenie Parku i jego otuliny obowiązuje stosowanie następujących ogólnych zasad i kierunków działania: 1.Ochrona dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego. 2.Ochrona środowiska i krajobrazu przed : -zakłóceniami stosunków wodnych -degradacją gleb i szaty roślinnej -zanieczyszczeniami powietrza -zakłóceniami harmonii w krajobrazie 3.Czynna ochrona środowiska poprzez: -likwidację łub ograniczenie na terenie Parku działalności gospodarczej szkodliwej dla środowiska -prawidłową politykę przestrzenną -utrzymanie , odnawianie i wzbogacanie zasobów przyrodniczych , krajobrazowych i kulturowych 4.Prowadzenie gospodarki rolnej , leśnej i łowieckiej w sposób umożliwiający realizację celów wymienionych w § 1 rozporządzenia .
  • Nie

Tak

Plan ochrony
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Uchwała NR XVII/229/20 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27 stycznia 2020 roku w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Parku Krajobrazowego Beskidu Małego – część położona w województwie małopolskim uwzględniającego zakres planu dla obszaru Natura 2000 Beskid Mały PLH 240023Dz. Urz. Województwa MałopolskiegoDz. Urz. z 2020 r. poz. 11042020-02-112040-01-27

Zarządzanie

Dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego (na terenie małopolskiego)