Park krajobrazowy

Dane podstawowe

  • Park Krajobrazowy Gór Słonnych
  • 1992-03-27
  • 56188,0000

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 19 Wojewody Krośnieńskiego z dnia 27 marca 1992 r. w sprawie utworzenia Parku Krajobrazowego Gór Słonnych Dz. Urz. Woj. Krośnieńskiego Dz. Urz. Woj. Krośnieńskiego Nr 7, poz. 53 z 1992 r.

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 70/00 Wojewody Podkarpackiego z dnia 27 marca 2000 r. zmieniające rozporządzenie Nr 19 Wojewody Krośnieńskiego z dnia 27 marca 1992r. w sprawie utworzenia Parku Krajobrazowego Gór SłonnychDz. Urz. Województwa PodkarpackiegoDz. Urz. z 2000 r. Nr 24, poz. 1962000-04-10
2 Rozporządzenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Wojewody Krośnieńskiego w sprawie utworzenia Parku Krajobrazowego Gór SłonnychDz. Urz. Województwa PodkarpackiegoDz. Urz. z 2004 r. Nr 46, poz. 4842004-04-29
3 ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY PODKARPACKIEGO z dnia 4 marca 2005 r. w sprawie Parku Krajobrazowego Gór SłonnychDz. Urz. Województwa PodkarpackiegoDz. Urz. z 2005 r. Nr 32, poz. 3312005-03-07
4 ROZPORZĄDZENIE Nr 12/09 WOJEWODY PODKARPACKIEGO z dnia 17 lipca 2009 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Wojewody Podkarpackiego sprawie Parku Krajobrazowego Gór SłonnychDz. Urz. Województwa PodkarpackiegoDz. Urz. z 2009 r. Nr 53, poz. 13432009-07-17
5 UCHWAŁA NR XXXIX/791/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO z dnia 28 października 2013 r. w sprawie Parku Krajobrazowego Gór SłonnychDz. Urz. Województwa PodkarpackiegoDz. Urz. z 2013 r. poz. 36322013-11-14
6 UCHWAŁA NR XLIV/919/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/791/13 z dnia 28 października 2013r. w sprawie Parku Krajobrazowego Gór SłonnychDz. Urz. Województwa PodkarpackiegoDz. Urz. z 2014 r. poz. 15312014-05-15
7 UCHWAŁA NR XLII/724/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO z dnia 25 września 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXIX/791/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 października 2013 r. w sprawie Parku Krajobrazowego Gór Słonnych.Dz. Urz. Województwa PodkarpackiegoDz. Urz. z 2017 r. poz. 32362017-10-06
8 Uchwała nr XXXVII/607/21 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie Parku Krajobrazowego Gór Słonnych Dz. Urz. Województwa PodkarpackiegoDz. Urz. z 2021 r. poz. 22472021-06-21

Położenie formy ochrony przyrody

  • podkarpackie
  • sanocki, leski, bieszczadzki
  • Ustrzyki Dolne (miejsko-wiejska), Lesko (miejsko-wiejska), Olszanica (wiejska), Sanok (wiejska), Sanok (miejska), Tyrawa Wołoska (wiejska)

Ochrona

  • Ustala się następujące szczególne cele ochrony Parku: 1. dla ochrony przyrody nieożywionej: 1) zachowanie charakterystycznych elementów przyrody nieożywionej, stanowiących świadectwo przeszłości geologicznej regionu, w tym także zjawisk i obiektów o charakterze antropogenicznym; 2) podtrzymanie naturalnych procesów kształtujących powierzchnię ziemi, zachowanie warunków siedliskowych do funkcjonowania ekosystemów oraz zachowanie reliktowych zabytków przyrody nieożywionej; 3) ograniczanie antropogenicznych przekształceń powierzchni ziemi; 4) udostępnianie dla celów naukowych, edukacyjnych i krajoznawczych cennych obiektów przyrody nieożywionej; 5) osiągnięcie dobrego stanu wód powierzchniowych i podziemnych, 2. dla ochrony przyrody ożywionej: 1) szaty roślinnej: a) zapewnienie trwałości lokalnych populacji gatunków roślin chronionych, rzadkich i zagrożonych; b) zachowanie pełnej różnorodności florystycznej w odniesieniu do wszystkich grup systematycznych; c) ograniczanie procesu neofityzacji flory; d) zachowanie pełnego inwentarza zbiorowisk roślinnych, w szczególności naturalnych i półnaturalnych, a także antropogenicznych związanych z tradycyjnymi formami zagospodarowania (fitocenozy segetalne), zachowanie wszystkich istotnych i charakterystycznych dla środowiska przyrodniczego typów ekosystemów, 2) dla ochrony fauny: a) zachowanie pełnego inwentarza naturalnej fauny w odniesieniu do wszystkich grup systematycznych; b) zapewnienie trwałości lokalnych populacji gatunków zwierząt chronionych, rzadkich i zagrożonych; c) zachowanie korytarzy ekologicznych. 3) utrzymanie procesów ekologicznych i stabilności ekosystemów, 3. dla ochrony dóbr kultury: 1) zachowanie i ochrona zabytków kultury materialnej, a zwłaszcza dworów, kościołów, młynów, kapliczek przydrożnych; 2) zachowanie i udostępnianie miejsc pamięci narodowej oraz śladów historii regionu, w szczególności udokumentowanych stanowisk archeologicznych; 3) zachowanie charakterystycznych cech architektury wiejskiej: budownictwa drewnianego oraz obiektów wykonanych ze skał fliszowych, 4) zachowanie i udostępnianie parków miejskich i wiejskich (podworskich); 5) utrzymanie i przywracanie tradycji lokalnych i zachowanych elementów kultury wiejskiej; 6) porządkowanie rodzimego krajobrazu kulturowego polegające m.in. na ochronie i restauracji jego charakterystycznych elementów; 7) udostępnianie istniejących zasobów kulturowych dla celów naukowych, krajoznawczych i edukacyjnych. 4. dla ochrony walorów krajobrazu: 1) zachowanie w niewielkim stopniu przekształconego krajobrazu rolniczego wynikającego z prowadzenia ekstensywnej gospodarki rolnej, 2) zachowanie różnorodnych odsłonięć geologicznych oraz wychodni skalnych; 3) zachowanie istniejącego krajobrazu wraz z jego składnikami, walorami fizjonomicznymi i wiązaniami ekologicznymi.
  • Nie

Tak

Plan ochrony
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 ROZPORZĄDZENIE Nr 59/05 WOJEWODY PODKARPACKIEGO z dnia 10 czerwca 2005 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Parku Krajobrazowego Gór SłonnychDz. Urz. Województwa PodkarpackiegoDz. Urz. z 2005 r. Nr 82, poz. 13842005-06-17

Zarządzanie

Zarząd Województwa Podkarpackiego