Park krajobrazowy

Dane podstawowe

  • Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy
  • 1990-11-14
  • 27764,3000

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie nr 1/90 Wojewody Toruńskiego z dnia 11 września 1990 r. w sprawie: utworzenia Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku KrajobrazowegoDziennik Urzędowy Województwa ToruńskiegoDz. Urz. Woj.Toruńskiego Nr 18, poz. 205 z dnia 30 października 1990 r.
2 Rozporządzenie Nr 9 Wojewody Ciechanowskiego z dnia 9 maja 1998 r. w sprawie utworzenia Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku KrajobrazowegoDziennik Urzędowy Województwa CiechanowskiegoDz. Urz. Woj. Ciech. Nr 16, poz. 72

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie nr 17/98 Wojewody Toruńskiego z dnia 16 czerwca 1998 r. w sprawie Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego Dz. Urz. Województwa Toruńskiego Dz.Urz.Woj.Toruńskiego Nr 18 poz. 108 z dnia
2 Rozporządzenie Nr 30/98 Wojewody Toruńskiego z dnia 03 listopada 1998r. o zatwierdzeniu planu ochrony Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego oraz o zmianie rozporządzenia w sprawie Górznieńsko - Lidzbarskiego Parku KrajobrazowegoDziennik Urzędowy Województwa ToruńskiegoDz. Urz. Woj. Tor. Nr 19, poz. 117
3 Rozporządzenie Nr 24/98 Wojewody Ciechanowskiego z dnia 11 grudnia 1998r. w sprawie zmiany rozporządzenia Wojewody Ciechanowskiego w sprawie utworzenia Górznieńsko - Lidzbarskiego Parku KrajobrazowegoDziennik Urzędowy Województwa CiechanowskiegoDz. Urz. Woj. Ciech. Nr 37, poz. 271
4 Rozporządzenie Nr 31 Wojewody Mazowieckiego z dnia 03 czerwca 2003r. w sprawie Górznieńsko - Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego znajdującego się w granicach województwa mazowieckiegoDziennik Urzędowy Województwa MazowieckiegoDz. Urz. Woj. Maz. Nr 171, poz. 4193
5 Rozporządzenie nr 15 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 czerwca 2005 r. w sprawie Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - PomorskiegoDz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego Nr 83, poz. 1556 z dnia 12 lipca 2005 r
6 Rozporządzenie Nr 55 Wojewody Mazowieckiego z dnia 17 maja 2005 r. w sprawie Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego w części położonej w województwie mazowieckim.Dz. Urz. Województwa MazowieckiegoDz. Urz. Województwa Mazowieckiego Nr 120, poz. 3561 z dnia 26 maja 2005 r.
7 Rozporządzenie Nr 38 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27 września 2005 r. w sprawie Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego w części dotyczącej województwa warmińsko-mazurskiego.Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-MazurskiegoDz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego Nr 140 poz.1650 z dnia 5 października 2005 r.
8 Rozporządzenie Nr 12 Wojewody Mazowieckiego z dnia 6 lipca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego w części położonej w województwie mazowieckimDz. Urz. Województwa MazowieckiegoDz. Urz. z 2006 r. Nr 136, poz. 4461 z dnia 15 lipca 2006 r.

Położenie formy ochrony przyrody

  • kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie, mazowieckie
  • brodnicki, działdowski, żuromiński
  • Świedziebnia (wiejska), Brzozie (wiejska), Lidzbark (miejsko-wiejska), Bartniczka (wiejska), Górzno (miejsko-wiejska), Lubowidz (wiejska)

Ochrona

  • W części położonej na terenie województwa kujawsko-pomorskiego: szczególnym celem ochrony parku jest zachowanie bioróżnorodności na terenach o nieznacznych zmianach antropogenicznych pogranicza mezoregionów Garbu Lubawskiego, Pojezierza Dobrzyńskiego i Równiny Urszulewskiej, ochrona geomorfologicznych form młodoglacjalnych oraz popularyzacja i upowszechnienie tych walorów. W części położonej na terenie województwa mazowieckiego:u 1) cele ochrony wartości przyrodniczych: a) zachowanie bogactwa szaty roślinnej z dużym udziałem gatunków reliktowych i kserotermicznych, b) zachowanie pozostałości dużych kompleksów leśnych jako istotnego elementu struktury przyrodniczej, c) zachowanie najcenniejszych siedlisk przyrodniczych, siedlisk zwierząt, roślin i grzybów, d) wysokiej jakości wód w jeziorach i ciekach wodnych, e) zachowanie w stanie naturalnym terenów bagiennych i wodno - błotnych; 2) cele ochrony wartości historycznych i kulturowych: a) ochrona tożsamości kulturowej obszaru, b) ochrona zasobów dziedzictwa kulturowego, c) odtwarzanie i ożywianie lokalnych tradycji, d) zachowanie oraz rozwijanie funkcji krajoznawczych i turystycznych; 3) cele ochrony walorów krajobrazowych: a) zachowanie charakterystycznych dla młodoglacjalnego krajobrazu form geomorfologicznych, b) zachowanie krajobrazów o charakterze naturalnym i w niewielkim stopniu przekształconych, c) dbałość o należyte otoczenie obiektów budowlanych, w tym zabytkowych. W części położonej na terenie województwa warmińsko-mazurskiego: 1) ochrona krajobrazu młodoglacjalnego; 2) ochrona siedlisk ze szczególnym uwzględnieniem naturalnych i półnaturalnych łąk, torfowisk i terenów podmokłych; 3) ochrona naturalnego krajobrazu wiejskiego, mozaiki łąk i pól; 4) ochrona ładu przestrzennego w enklawach i półenklawach leśnych; 5) ochrona bioróżnorodności na pograniczu mezoregionów: Pojezierza Dobrzyńskiego, Garbu Lubawskiego oraz Równiny Urszulewskiej.
  • Nie

Nie

Zarządzanie

konieczność zmiany przepisów wskazujących sprawującego nadzór