Park krajobrazowy

Dane podstawowe

 • Park Krajobrazowy Lasy nad Górną Liswartą
 • 1998-12-21
 • 38731,0000

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 28/98 Wojewody Częstochowskiego z 21 grudnia 1998 r. w sprawie utworzenia Parku Krajobrazowego "Lasy nad Górną Liswartą" Dz. Urz. Województwa CzęstochowskiegoDz. Urz. Nr 25, poz. 269 z dnia 24 grudnia 1998 r.

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 55/08 Wojewody Śląskiego z dnia 25 sierpnia 2008 r. w sprawie Parku Krajobrazowego "Lasy nad Górną Liswartą"Dz. Urz. Województwa ŚląskiegoDz. Urz. Nr 163, poz. 3071 2008-09-02

Położenie formy ochrony przyrody

 • śląskie
 • lubliniecki, częstochowski, kłobucki
 • Blachownia (miejsko-wiejska), Wręczyca Wielka (wiejska), Boronów (wiejska), Koszęcin (wiejska), Woźniki (miejsko-wiejska), Ciasna (wiejska), Przystajń (wiejska), Panki (wiejska), Starcza (wiejska), Konopiska (wiejska), Herby (wiejska), Kochanowice (wiejska)
 • Granica parku biegnie: od punktu 1 położonego w miejscu przecięcia linii kolejowej relacji Wieluń-Katowice z granicą oddziału leśnego 89, w odległości ok. 500m na południe od stacji kolejowej w Kulejach, poprzez punkty 2, 3, 4, 5 ok. 2.300 m na wschód, północnymi granicami oddz. leśn. 89, 88, 87, 86, 85, 84 do punktu 6 położonego na zetknięciu z drogą relacji Nowiny - Podlesie - Węglowice; dalej w kierunku południowym ok. 4.500 m, wschodnimi granicami oddz. leśn. 84, 103, 122, 139, 45, 72 poprzez punkty 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 do styku z drogą polną we wsi Jezioro (punkt 17); a następnie ok. 700m w kierunku wschodnim, północnymi granicami oddz. leśn. 90, 89 do punktu 18 położonego na skrzyżowaniu dróg polnych relacji Jezioro - Puszczewski Most i Cyganka – Biały~10010101 Przykopek; dalej granicą gruntów leśnych ok. 1.400m w kierunku północnym, zachodnimi granicami oddz. leśn. 71, 44 poprzez punkt 19 do punktu 20 położonego na przecięciu z drogą relacji Puszczew - Cisie; następnie zachodnią krawędzią ww. drogi, ok. 2.000m w kierunku południowo-wschodnim poprzez punkty 21, 22 do punktu 23 położonego na przecięciu z granicą gruntów leśnych; następnie ok. 1.800m w kierunku południowym, wschodnimi granicami oddz. leśn. 84, 102, 127 poprzez punkty 24, 25, 26, 27, 28 do punktu 29 położonego na zetknięciu z północną granicą oddz. leśn. 127, dalej w kierunku wschodnim ok. 1.800m

Położenie otuliny

 • 12403,0000
 • A. część wschodnia Granica otuliny parku biegnie: od punktu 1 położonego w miejscu przecięcia drogi relacji Puszczew - Cisie z północno-zachodnią granicą oddz. leśn. 44, w kierunku północno-wschodnim do punktu 2 położonego na styku granicy północno-zachodniej i północnej oddz. leśnego 44; dalej w kierunku wschodnim granicami północnymi oddz. leśn. 44, 43, 42, 41, 40, 39 poprzez punkt 3 do punktu 4 położonego na skrzyżowaniu z drogą polną; następnie zachodnią krawędzią ww. drogi ok. 750 m w kierunku północnym do punktu 5 położonego na skrzyżowaniu z drogą w obrębie wsi Bieżeń; następnie południową krawędzią ww. drogi w kierunku wschodnim do punktu 6 położonego na skrzyżowaniu z drogą relacji Bieżeń - Borowe; następnie zachodnią krawędzią ww. drogi w kierunku północnym do punktu 7 położonego na skrzyżowaniu z drogą relacji Borowe - Wręczyca Wielka; następnie wschodnią krawędzią ww. drogi relacji Borowe – Wręczyca.

Ochrona

 • Szczególnym celem ochrony w Parku Krajobrazowym jest ochrona specyficznej fizjonomii krajobrazu dorzecza Liswarty jako syntezy wartości przyrodniczych i kulturowych, a zwłaszcza zachowanie: 1. właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych, w szczególności siedlisk hydrogenicznych dorzecza Liswarty, w tym naturalnych cieków wodnych, starorzeczy oraz innych naturalnych i antropogenicznych zbiorników wodnych, torfowisk wysokich i przejściowych, trzęsawisk, obniżeń dolinkowych, mszarów i źródlisk; 2. szaty roślinnej, w tym charakterystycznego układu mozaiki leśno-łąkowo-polnej; 3.różnorodności flory i fauny; 4. walorów krajobrazowych, w tym elementów charakterystycznego krajobrazu kulturowego, z zabytkowymi układami przestrzennymi wsi, zespołami pałacowo-parkowymi, historycznymi elementami zagospodarowania przemysłowego, alejami, zadrzewieniami śródpolnymi i historycznym układem dróg; w celu popularyzacji tych wartości w warunkach zrównoważonego rozwoju.
 • Nie

Nie

Zarządzanie

Konieczność zmiany przepisów wskazujących sprawującego nadzór