Park krajobrazowy

Dane podstawowe

 • Park Krajobrazowy Chełmy
 • 1992-07-15
 • 15990,7600

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Wojewody Legnickiego z dnia 29 czerwca 1992 r. w sprawie utworzenia Parku Krajobrazowego "Chełmy" w województwie legnickim Dziennik Urzędowy Województwa LegnickiegoDz. Urz. Nr 14, poz. 701992-06-30

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Wojewody Legnickiego z dnia 12 grudnia1997 r.zmieniającym rozporządzenie w sprawie utworzenia Parku Krajobrazowego "Chełmy" w województwie legnickimDziennik Urzędowy Dz. Urz. Województwa Legnickiego Nr 36, poz. 454 1997-12-18
2 ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO NR 24 z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie Parku Krajobrazowelo „Chełmy”Dz. Urz. Województwa DolnośląskiegoDz. Urz. z 2008 r. Nr 317, poz. 39232008-12-10

Położenie formy ochrony przyrody

 • dolnośląskie
 • jaworski, złotoryjski
 • Złotoryja (wiejska), Paszowice (wiejska), Świerzawa (miejsko-wiejska), Męcinka (wiejska), Bolków (miejsko-wiejska)
 • Opis granicy Parku Krajobrazowego "Chełmy" (określony w Załączniku nr 1 do Rozporządzenia Nr 24 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie Parku Krajobrazowego "Chełmy") Z miejscowości Sichów granica biegnie w kierunku wschodnim drogą asfaltową w kierunku Chrośnice. Przed Chroślicami skręca w drogę polną i dochodzi do południowo-zachodniego skraju Chroślic. Następnie przebiega polną drogą w kierunku południowo-wschodnim i dochodzi do zachodniego skraju wsi Męcinka. Dalej granica przebiega polną drogą w kierunku południowo-zachodnią do końca wsi Chełmiec, a następnie w kierunku południowo-wschodnim obok wschodniego krańca wsi Myślibórz. Od wsi Myślibórz granica przebiega w kierunku południowo-zachodnim do końca wsi Paszowice. Następnie granica przebiega na południe polną drogą do wsi Sokola i biegnie szosą asfaltową prowadzącą do Bolkowa aż do granicy województwa jeleniogórskiego. Następnie granica parku przebiega granicą województwa jeleniogórskiego w kierunku zachodnim, a później północnym do przecięcia z drogą Kondratów-Biegoszów. Odchodząc od województwa jeleniogórskiego granica Parku przebiega w kierunku wsi Kondratów, a obok punktu wysokościowego 327,7 m n.p.m. skręca na północny-wschód drogą polną. Następnie granica dochodzi do krawędzi lasu i drogą śródleśną do Wilkowa, obchodząc go wschodnim skrajem. Dalej granica biegnie w kierunku osadnika poflotacyjnego i skręca na asfaltową szosę w kierunku północno-wschodnim do wsi Leszczyna. Następnie granica Parku biegnie szosą w kierunku wschodnim do Sichowa.

Położenie otuliny

 • 12470,8300
 • Opis granicy otuliny Parku: (określony w Załączniku nr 1 do Rozporządzenia Nr 24 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie Parku Krajobrazowego "Chełmy") Z miejsca przecięcia drogi polnej Kondratów-Biegoszów z granicą województwa, biegnie w kierunku północnym granicą województwa, skręca w drogę idącą do północno-zachodniego skraju wsi Wilków, dalej w kierunku wschodnim do drogi asfaltowej skręcając na północny-wschód w rejon zbiornika poflotacyjnego "Lena II", dochodzi do rzeki Kaczawy i dalej biegnie w dół biegu rzeki Kaczawy. Od przecięcia z drogą Złotoryja-Legnica biegnie tą drogą, a następnie skręca w drogę do Kozowa i Wysocka. Na odcinku od wsi Wysocko do południowego krańca Krotoszyc granica otuliny biegnie drogami polnymi. Poniżej wsi Krotoszyce granica skręca na południe do wsi Krajów. W Krajowie granica skręca na drogę w kierunku Janowic Dużych, dochodzi do rzeki Nysa Szalona i biegnie lewym brzegiem rzeki w górę jej biegu, aż do wysokości wsi Czernice, gdzie skręca na zachód i dochodzi do granicy województwa wałbrzyskiego. Dalej biegnie granicą województwa w kierunku południowym, a następnie zachodnim, dochodząc do szosy asfaltowej Sokola-Bolków, gdzie dochodzi do granicy Parku Krajobrazowego "Chełmy".

Ochrona

 • 1. Zachowanie geologicznej i geomorfologicznej różnorodności Parku. 2. Zachowanie historycznej kompozycji przestrzennej. 3. Zachowanie różnorodności biologicznej lasów wyżynnych.
 • Nie

Tak

Plan ochrony
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 UCHWAŁA NR XVI/332/11 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO z dnia 27 paŝdziernika 2011 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Parku Krajobrazowego „Chełmy” Dz. Urz. Województwa DolnośląskiegoDz. Urz. z 2011 r. Nr 251, poz. 45092011-12-062030-12-31

Zarządzanie

istnieje konieczność zmiany przepisów wskazujących sprawującego nadzór