Park krajobrazowy

Dane podstawowe

  • Ujście Warty
  • 1997-02-14
  • 19496,3800

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie nr 7 Wojewody Gorzowskiego z 18 grudnia 1996r. w sprawie utworzenia Parku Krajobrazowego p.n. "Ujście Warty"Dziennik Urzędowy Województwa GorzowskiegoDz. Urz. Woj. Gorzowskiego Nr 1, poz.1 1997-02-14

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 ROZPORZĄDZENIE Nr 7 Wojewody Lubuskiego z dnia 4 czerwca 2002 r. w sprawie zmiany Rozporządzenia nr 7 Wojewody Gorzowskiego z dnia 18 grudnia 1996r. w sprawie utworzenia Parku Krajobrazowego pn. "Ujście Warty" (Dz. Urz. Woj. Gorz. Nr 1 z 1997r.)Dz. Urz. Województwa LubuskiegoDz. Urz. z 2002 r. Nr 61, poz. 7682002-07-01
2 ROZPORZĄDZENIE Nr 21 Wojewody Lubuskiego z dnia 15 listopada 2004 r. o zmianie rozporządzenia Nr 7 Wojewody Lubuskiego z dnia 4 czerwca 2002r. w sprawie utworzenia Parku Krajobrazowego "Ujście Warty"Dz. Urz. Województwa LubuskiegoDz. Urz. z 2004 r. Nr 91, poz. 13572004-11-19
3 Rozporządzenie Nr 16/2005 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 27 lipca 2005 r. w sprawie Parku Krajobrazowego "Ujście Warty"Dz. Urz. Województwa ZachodniopomorskiegoDz. Urz. z 2005 r. Nr 64, poz. 13792005-08-11
4 UCHWAŁA NR XLIII/647/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie Parku Krajobrazowego „Ujście Warty”Dz. Urz. Województwa LubuskiegoDz. Urz. z 2018 r. poz. 8282018-03-30

Położenie formy ochrony przyrody

  • zachodniopomorskie, lubuskie
  • sulęciński, gryfiński, myśliborski, gorzowski, słubicki
  • Boleszkowice (wiejska), Górzyca (wiejska), Witnica (miejsko-wiejska), Mieszkowice (miejsko-wiejska), Słońsk (wiejska), Kostrzyn nad Odrą (miejska)
  • W woj. zachodniopomorskim położony w gminie: Boleszkowice - 1798,49 ha Opis przebiegu granic Parku Krajobrazowego „Ujście Warty" w województwie zachodniopomorskim 1. Zasady prowadzenia i opisu granic. 1) Granice Parku poprowadzone zostały wzdłuż linii drogowych, skrajami lasów, strumieni i rowów, granicami administracyjnymi gmin. 2) Jeżeli granice Parku prowadzą drogą to znaczy, że wiodą wzdłuż tras komunikacyjnych z wyłączeniem pa¬sów drogowych. 3) Jeżeli granice Parku biegną wzdłuż rzeki lub rowu to znaczy, że wiodą wzdłuż zewnętrznej granicy cieku, który w takim wypadku znajduje się w granicach Parku. 4) Jeżeli opis granic Parku lub otuliny odwołuje się do skraju lasu to chodzi o linie rozgraniczające grunty po¬kryte lasami lub zadrzewieniami uwidocznione w ewidencji geodezyjnej. 5) Kolejność opisów odcinków granic jest zgodna z kierunkiem ruchu wskazówek zegara. 2. Przebieg granicy Parku. Zachodnią granicę Parku stanowi prawy brzeg rzeki Odry na odcinku od granic administracyjnych gmin: Ko¬strzyn i Boleszkowice do granicy gmin: Boleszkowice i Mieszkowice. Granicę Parku na tym odcinku wyznacza krawędź prawego brzegu rzeki Odry. Następnie granica skręca na północny wschód biegnąc po granicy gmin Boleszkowice i Mieszkowice, dochodzi do styku z drogą Namyślin - Kłosów. Stąd wzdłuż granic oddziałów le¬śnych, między oddziałami: 13 i 12, 13 i 27, 14 i 28, 28 i 29, 29 i 45, 45 i 46. Następnie drogą w kierunku Po- rzecza przecinając oddziały 63, 64 i 65 obrębu leśnego Namyślin, Nadleśnictwo Dębno. Z Porzecza drogą w kie¬runku południowo-wschodnim do Chlewie, dalej ta drogą do Kaleńska i następnie w tym samym kierunku do Kostrzyna. Tu dochodzi do granicy województw: zachodniopomorskiego i lubuskiego. W woj. lubuskim: w gminach: Kostrzyn nad Odrą (863,98 ha), Witnica (4087,79 ha) w powiecie gorzowskim, Górzyca (7171,67) w powiecie słubickim, Słońsk (5574,45 ha) w powiecie sulęcińskim. Opis granic w woj. lubuskim: Niniejszy opis sporządzony jest zgodnie z ruchem wskazówek zegara, na podstawie danych ewidencji gruntów i budynków ze Starostw powiatu gorzowskiego, słubickiego i sulęcińskiego. Użyte w opisie numery punktów granicznych są numerami punktów załamania granicy obszaru Parku, których numeracja będzie wynikała z załącznika do uchwały, stanowiącego wykaz współrzędnych punktów załamania granicy obszaru Parku. Przez działki leśne rozumie się działki stanowiące własność Skarbu Państwa we władaniu Państwowych Gospodarstw Leśnych; działki drogowe - działki o sposobie zagospodarowania dr; działki stanowiące tereny kolejowe – działki o sposobie zagospodarowania Tk; działki stanowiące wody płynące – działki o sposobie zagospodarowania Wp, grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi – Ws. Powiat gorzowski Gmina Kostrzyn nad Odrą Obręb Stare Miasto (080101_1.0006) Granicą działki nr 1 stanowiącej wody płynące, w taki sposób, że działka ta w całości znajduje się poza granicą obszaru Parku. Obręb Zatorze Fabryczne (080101_1.0007) Granicą działki nr 28 stanowiącej wody płynące (rzeka Odra), w taki sposób, że działka ta w całości znajduje się poza granicą obszaru Parku. Obręb Osiedle Szumiłowo (080101_1.0008) Granicą działki nr 206/1 w taki sposób, że działka w całości znajduje się w obszarze Parku. Wschodnią granicą działki nr 208 włączając ją do Parku, po północnej i zachodniej granicy działki nr 211/1 w taki sposób, że w całości zostaje wyłączona z Parku. Następnie granica kontynuuje przebieg po południowych granicach działek 209/2, 210, 212, 213/1, 213/2, 214, 215, 216, 221, 222/1 w taki sposób, że działki te znajdują się poza Parkiem. Granica przecina drogę (dz. ewid. nr 235) i kontynuuje swój bieg po południowej granicy działek 240/2, 240/7, 240/8, 240/12, 159 wyłączając je z Parku. Granica kontynuuje swój bieg po zachodniej i północnej granicy działki 262/17 – włączając ją do Parku – aż do punktu styku działek 262/11 i 201, gdzie przechodzi przez drogę do punktu styku działek 157/3, 161 i 201. Dalej biegnie granicą działek 157/3, 158/1, 158/2, 160/1 w taki sposób, że wyłącza je z Parku. Przecina drogę (dz. nr 147) i włączając do Parku działki 143/35 i 267/3 dociera do drogi na działkach nr 200 i 431 – wyłączając ją z Parku. Obręb Osiedle Drzewice (080101_1.0001) Granica biegnie drogą (dz. ewid. nr 160) wyłączając ją z Parku, aż do wschodniego narożnika działki 1276/7, którą to włącza w całości do obszaru Parku. Granica biegnie ogólnie w kierunku na południowy zachód wzdłuż działki 1276/7. W punkcie styku działek 1276/7, 169/9 i 343 granica zmienia kierunek i biegnie wzdłuż działki nr 343 na wschód, włączając ją do Parku. W punkcie styku działek 336/3, 337/7 oraz 343 przecina działkę 343 i biegnie ogólnie na południe po granicy działki nr 379, włączając ją do Parku. Następnie przecina prostopadle działkę 386 stanowiącą drogę. Obręb Zatorze Fabryczne (080101_1.0007) Granica biegnie w stronę Odry po granicy działki nr 9, włączając ją do Parku. W punkcie styku działek nr 9, 10 i 27 przecina działkę nr 27 i w punkcie styku działek 27, 26 i 1/2 kontynuuje bieg w stronę rzeki Odry w taki sposób, że cała działka 1/2 włączona zostaje do Parku. W trzech punktach granicznych 3091, 3092, 3093 przecina działki nr 32 i 33, by na styku z działką 135/1 w linii prostej podążać wzdłuż rzeki Odry do zachodniego narożnika działki nr 63/47 (działki wyłączonej z Parku), skąd biegnie do działki nr 135/3 – włączając ją do Parku. Obręb Stare Miasto (080101_1.0006) Granicą działki 2/1 stanowiącej wody płynące (rzeka Warta) w taki sposób, że działka ta w całości znajduje się w granicy obszaru Parku. Obręb Osiedle Warniki (080101_1.0005) Granicą działek nr 149 (wody płynące - rzeka Warta), 147 (wody płynące - kanał Stara Warta), 111/2, 109 (wody płynące -kanał Stara Warta), 61(rów), w taki sposób, że działki te w całości znajdują się w granicy obszaru Parku. Dalej granica biegnie do granicy obrębu wzdłuż dróg po granicy działki 57/1 oraz 87, które to wyłącza z Parku. Gmina Witnica Obręb Dąbroszyn (080107_5.0010) Granicą działek nr 315/3 (działka leśna), 575 (droga) w taki sposób, że działki te w całości znajdują się w granicy obszaru Parku. Gmina Kostrzyn nad Odrą Obręb Osiedle Warniki (080101_1.0005) Granicą działki leśnej nr 1315/4 w taki sposób, że działka ta w całości znajduje się w granicy obszaru Parku. Gmina Witnica Obręb Dąbroszyn (080107_5.0010) Granicą działek leśnych nr 315/2, 314/2 w taki sposób, że działki te w całości znajdują się w granicy obszaru Parku. Przecina działkę nr 564 stanowiącą tereny kolejowe w punktach granicznych nr 3285 oraz 3286 w taki sposób, że działka ta w części wschodniej znajduje się w granicy obszaru Parku. Od punktu granicznego nr 3285 granicę obszaru wyznacza morena czołowa, opisana przez punkty załamania granicy obszaru Parku o numerach od 3291 do 3582 biegnąc działkami nr 314/1(działka leśna), 313/1 (działka leśna), 576 (droga), 580, 309/11 (działka leśna), 309/10 (działka leśna), 166, ponownie 309/10, 573 (droga), 308/8 (działka leśna), 67, 308/9 (działka leśna), 570 (droga), 307/1 (działka leśna), 135, 136, 133, 137, 479 (droga), 125, 307/2 (działka leśna), 122/4, 121/1, 120/1, 120/6, 120/4, 128/10, 128/4, 128/8, 129, 478 (droga), 307/1 (działka leśna), 117/1, 117/2, 116, 115/4, 111/11, ponownie 307/1, 111/2, 110/3, 110/4, 110/5, 110/1 przy czym działki nr 67, 570, 479, 125, 122/4, 121/1, 120/1, 120/6, 120/4, 128/10, 117/1, 117/2, 116, 115/4, 111/11, 111/2, 110/3, 110/4, 110/5, 110/1 znajdują się w całości w granicy obszaru Parku, natomiast pozostałe - częściowo. Obręb Krześniczka (080107_5.0011) Granicę obszaru wyznacza morena czołowa, opisana przez punkty załamania granicy obszaru Parku o numerach od 3582 do 3588 biegnąc działkami nr: 4/7, 4/8 przy czym działka nr 4/7 znajduje się w całości w granicy obszaru Parku, natomiast 4/8 częściowo. Obręb Dąbroszyn (080107_5.0010) Granicę obszaru wyznacza morena czołowa, opisana przez punkty załamania granicy obszaru Parku o numerach od 3588 do 3592 biegnąc ponownie działką nr 307/1, w taki sposób, że działka ta częściowo znajduje się w granicy obszaru Parku. Obręb Krześniczka (080107_5.0011) Granicę obszaru wyznacza morena czołowa, opisana przez punkty załamania granicy obszaru Parku o numerach od 3592 do 3754 biegnąc działkami nr: 4/8, 319/6 (działka leśna), 5, 6/7, 6/8, ponownie 319/6, 150 (droga) 18/1, 319/4 (działka leśna), 7/3, 9, 10/2, 10/1, 319/5 (działka leśna), 12, 13, ponownie 319/5, 151(droga), 318/3 (działka leśna), 39, 318/6 (działka leśna), 42/1, 43/1, 44, ponownie 318/6, 153, 318/2 (działka leśna), 46/6, 46/3, 46/2, 158, 48, 47/2, ponownie 318/2, 157 (droga), 51, 154, 318/1 (działka leśna) ponownie 154, ponownie 51, 52, 59/2, 155 (droga), 317 (działka leśna), 84/2, 85/1, 85/2, 86, 87/2, 88, 89/4, 90, 91/1, 92, 156 (droga), 93 przy czym działki nr 6/7, 6/8, 7/3, 12, 13, 42/1, 43/1, 44, 46/6, 46/3, 46/2, 158, 48, 47/2, 157, 84/2, 85/1, 85/2, 86, 87/2, 88, 89/4, 90, 91/1, 92, 93 znajdują się w całości w granicy obszaru Parku, natomiast pozostałe - częściowo. Obręb Kamień Mały (080107_5.0012) Granicę obszaru wyznacza morena czołowa, opisana przez punkty załamania granicy obszaru Parku o numerach od 3754 do 4040 biegnąc działkami nr: 15/5, 1 (droga), 15/6, 17/2, 18/2, 19/2, 798 (działka leśna), 21, 22, 23, ponownie 23, 22, 21, 20/4, 799 (działka leśna), 28 (droga), 815 (działka leśna), 39, 40, 814 (działka leśna), 47, 809 (działka leśna), 49, 813 (działka leśna), 298/13, 52 (droga), 60/4, 59/2, 63/2, 63/1, 64, 65/1, 66, 68/2, 75 (droga), 101, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110/7, 110/8, 110/10, 114/12, 114/9, 112/1, 113/1, 113/2, 114/2, 114/3, 114/5, ponownie 114/12, 115/1, 115/2, 116, 117/1 (droga), 118/3, 119/2, 90 (droga), ponownie 118/3, ponownie 90 (droga), 342/9, 337/1 (droga), 342/7, 342/14, ponownie 342/7, 344 (droga), 347/4, 347/3, ponownie 347/4, 350 (droga), 351/3, 352 (rów), 353/4, 353/3, 356/1, 357 (droga), 359/1 (działka leśna), 361/1, 361/2, 362, 363, 364, 365 przy czym działki nr 15/5, 15/6, 17/2, 18/2, 799, 813, 298/13, 63/1, 64, 65/1, 68/2, 101, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110/7, 110/10, 114/9, 112/1, 113/1, 114/3, 114/5, 115/2, 342/14, 347/3, 353/3, 361/1, 361/2, 363, 364, 365 znajdują się w całości w granicy obszaru Parku, natomiast pozostałe – częściowo. Od punktu załamania granicy obszaru Parku nr 4040, granicą działek nr: 382 (droga), 381, 378/40, 378/41, ponownie 382, 378/42, 378/43, 378/44, ponownie 382, 817 (działka leśna), 419 (tereny kolejowe), 456 (droga) w taki sposób, że działki te w całości znajdują się w granicy obszaru Parku. Obręb Mościczki (080107_5.0005) Granicą działek nr 195/1 (droga), 189 (rów - Kanał Mały), 190 (droga), 270, 269, 265 (droga), 194, 195/1 (droga), 196/1 (rów) w taki sposób, że działki te w całości znajdują się w granicy obszaru Parku. Granicą działki nr 196/2 stanowiącą rów, w taki sposób, że działka ta w całości znajduje się poza granicą obszaru Parku. Obręb Kamień Mały (080107_5.0012) Granicą działek nr 797/2, 769/2, 786, 787, 792 (droga), 775/12, 775/11 (droga), 775/9, 775/1 (droga), 826 (działka leśna), 775/3, 775/4 (droga), 775/5, 775/7 (droga), 775/12, 774/2 (droga), 773/2, 772/2 (droga) w taki sposób, że działki te w całości znajdują się poza granicą obszaru Parku. Przecina działkę nr 771 stanowiącą drogę we wspólnym punkcie granicznym działek nr 771, 772/1, 772/2 oraz w punkcie granicznym nr 109 w taki sposób, że działka ta w części północnej znajduje się w granicy obszaru Parku. Granicą działki nr 770/13, 770/14, 770/12, 770/11, 825 (działka leśna), ponownie 770/14, 770/5, ponownie 770/14, 822 (działka leśna), 770/1 w taki sposób, że działki te w całości znajdują się poza granicą obszaru Parku. Obręb Krześniczka (080107_5.0011) Przecina działkę nr 242 stanowiącą rów we wspólnych punktach granicznych działek nr 226 (Kamień Mały), 770/1 (Kamień Mały), 242 oraz 241/1, 241/2, 242 w taki sposób, że działka ta w części północnej znajduje się w granicy obszaru Parku. Granicą działek nr 241/2 (droga), 240 w taki sposób, że działki te w całości znajdują się poza granicą obszaru Parku. Obręb Dąbroszyn (080107_5.0010) Przecina działkę nr 546 stanowiącą wody płynące (Kanał Stara Warta) we wspólnych punktach granicznych działek nr: 433, 546, 240 (obręb Krześniczka) oraz 454, 547, 546 w taki sposób, że działka ta w części wschodniej znajduje się poza granicą obszaru Parku. Granicą działki nr 547 stanowiącą drogę w taki sposób, że działka ta w całości znajduje się w granicy obszaru Parku. Granicą działek nr 451, 552 (droga), 447/1 w taki sposób, że działki te w całości znajdują się poza granicą obszaru Parku. Gmina Kostrzyn nad Odrą Obręb Osiedle Warniki (080101_1.0005) Granicą działek nr 138, 137 (wody płynące - kanał Stara Warta), 143, 144/2, działki nr 145 (wody płynące), 146, 148 (droga), 149 (wody płynące - rzeka Warta) w taki sposób, że działki te w całości znajdują się w granicy obszaru Parku. Obręb Stare Miasto (080101_1.0006) Granicą działek nr 2/2, 2/3 w taki sposób, że działki te w całości znajdują się poza granicą obszaru Parku. Obręb Górzyca 1 (080502_2.0001) Przecina działkę nr 12 stanowiącą drogę we wspólnych punktach granicznych działek nr: 2/3 (Stare Miasto), 12, 286 (Przyborów) oraz 12, 11/4, 11/2, w taki sposób, że część zachodnia tej działki znajduje się w granicy obszaru Parku. Granicą działki 11/4 (tereny kolejowe), 8/11, 9 (wody płynące - Kanał Ługi Górzyckie), 8/13 w taki sposób, że działki te w całości znajdują się w granicy obszaru Parku. Przecina działkę nr 11/2 (tereny kolejowe) we wspólnym punkcie granicznym działek nr: 8/12, 8/13, 11/2 oraz w punkcie nr 397 w taki sposób, że część wschodnia tej działki znajduje się w granicy obszaru Parku. Ponownie przecina działkę nr 12 w punktach granicznych nr: 397 i 398 w taki sposób, że część wschodnia tej działki znajduje się w granicy obszaru Parku. Granicą działek nr 14, 24 stanowiące drogi w taki sposób, że działki te w całości znajdują się w granicy obszaru Parku. Obręb Czarnów (080502_2.0003) Granicą działki nr 22 (droga) w taki sposób, że działka ta w całości znajduje się w granicy obszaru Parku. Powiat sulęciński Gmina Słońsk Obręb Przyborów (080703_2.0036) Granicą działek nr 323, 322 (wody płynące), 325 w taki sposób, że działki te w całości znajdują się w granicy obszaru Parku. Granicą działki nr 317 stanowiącą drogę w taki sposób, że działka ta w całości znajduje się poza granicą obszaru Parku. Granicą działki nr 326, 321 (wody płynące), 322 w taki sposób, że działki te w całości znajdują się w granicy obszaru Parku. Granicą działki 331, 330 (droga), 329, 304 (rów), 303, 302 (rów), 300, 296, 295, 285 (wody płynące), 297 (wody płynące), 305 w taki sposób, że działki te w całości znajdują się poza granicą obszaru Parku. Obręb Słońsk (080703_2.0037) Przecina działkę nr 1854 stanowiącą wody płynące we wspólnym punkcie granicznym działek nr 297 (Przyborów), 347 (Przyborów), 1847, 1854 oraz punkcie nr 714 w taki sposób, że część południowa tej działki znajduje się w granicy obszaru Parku. Od punktu przecięcia nr 714 granicą działki nr 1854, w taki sposób, że część wschodnia tej działki znajduje się poza granicą obszaru Parku. Granicą działek nr 1850 (droga), 1851 w taki sposób, że działki te w całości znajdują się poza granicą obszaru Parku. Obręb Czaplin (080703_2.0028) Granicą działek nr 122 (rów), 101, 102, 103 w taki sposób, że działki te w całości znajdują się poza granicą obszaru Parku. Granicą działki nr 6 w taki sposób, że działka ta w całości znajduje się w granicy obszaru Parku. Powiat gorzowski Gmina Witnica Obręb Kłopotowo (080107_5.0016) Granicą działek nr: 149 (rów), 150 (droga), 113/1 (droga), 33, ponownie 113/1, 1001 (droga), ponownie 113/1, 113/2 (droga) w taki sposób, że działki te w całości znajdują się w granicy obszaru Parku. Obręb Oksza (080107_5.0017) Granicą działki nr 75 w taki sposób, że działka ta w całości znajduje się w granicy obszaru Parku. Obręb Kłopotowo (080107_5.0016) Przecina działkę 114 stanowiącą wody płynące w punktach granicznych nr: 970 i 971 w taki sposób, że działka ta w części wschodniej znajduje się w granicy obszaru Parku. Obręb Białczyk (080107_5.0013.1014) Przecina działkę nr 441 stanowiącą wody płynące w punkcie nr 971, oraz we wspólnym punkcie granicznym działek nr: 438/1, 441, 666 (Pyrzany) w taki sposób, że działka ta w części wschodniej znajduje się w granicy obszaru Parku. Granicą działki nr 438/1 w taki sposób, że działka ta w całości znajduje się poza granicą obszaru Parku. Przecina działkę nr 436 w punkcie nr 988, oraz we wspólnym punkcie granicznym działek nr: 421/2, 413/1, 436 w taki sposób, że część wschodnia tej działki znajduje się w granicy obszaru Parku. Granicą działek nr 421/2, 410 (droga), 409 (rów - Kanał Stara Warta), 350/1, 107/1, 110 (rów), 170 (droga) w taki sposób, że działki te w całości znajdują się w granicy obszaru Parku. Granicą działki nr 110a – stanowiącej rów, którą następnie przecina w punkcie nr 1038, oraz we wspólnym punkcie granicznym działek nr 170, 295, 110a w taki sposób, że działka ta w części zachodniej znajduje się w granicy obszaru Parku. Granicą działek nr 295 (droga), 290 (wody płynące - rzeka Witniczka), 618 (droga) w taki sposób, że działki te w całości znajdują się poza granicą obszaru Parku. Obręb Pyrzany (080107_5.0014) Granicą działki nr 112 stanowiącą drogę, w taki sposób, że działka ta w całości znajduje się poza granica obszaru Parku. Przecina działki nr: 472 (rów - Kanał Stara Warta), 475 (droga) we wspólnym punkcie granicznym działek nr: 112, 472, 251 oraz nr 578, 579, 475 w taki sposób, że działki te w części zachodniej znajdują się w granicy obszaru Parku. Od punktu wspólnego punktu granicznego działek nr 578, 579, 475 granicą działki nr 475, w taki sposób, że część wschodnia tej działki znajduje się poza granicą obszaru Parku. Obręb Świerkocin (080107_5.0015) Granicą działek nr: 220, 214, 211/1, 61/1, 211/2, 104/3, 212/1, 212/2, ponownie 212/1 stanowiących drogi oraz działką nr 244/3 w taki sposób, że działki te w całości znajdują się poza granicą obszaru Parku. Przecina działkę nr 209 stanowiącą wody płynące (rzeka Warta) we wspólnych punktach granicznych działek nr 209, 244/3, 244/2, oraz 209, 1 (obręb Boguszyniec), 87 (obręb Boguszyniec) w taki sposób, że działka ta w części zachodniej znajduje się w granicy obszaru Parku. Obręb Boguszyniec (080107_5.0018) Granicą działek nr 87, 167/1, 90, 154, 153 stanowiących drogi w taki sposób, że działki te w całości znajdują się poza granicami obszaru Parku. Obręb Oksza (080107_5.0017) Granicą działki nr 82 stanowiącej drogę, w taki sposób, że działka ta w całości znajduje się poza granicą obszaru Parku. Granicą działek nr 83 (droga), 87(rów), 89 (rów), 88 (rów) w taki sposób, że działki te w całości znajdują się w granicy obszaru Parku. Powiat sulęciński Gmina Słońsk Obręb Polne (080703_2.0035) Granicą działek nr 24/4, 24/3, 43 (droga) w taki sposób, że działki te w całości znajdują się w granicy obszaru Parku. Obręb Grodzisk (080703_2.0030) Granicą działek nr 50, 51, 102 (rów), 85 (droga), 1, 2, 90 (droga), 3, 4, 5, 6, 7, 8/1, 8/2, 9, 10, 11 w taki sposób, że działki te w całości znajdują się w granicy obszaru Parku. Obręb Lubomierzycko (080703_2.0033) Granicą działek 24/1 (droga), 1, 2, 3, 4/2, 5/4, 5/2, 6, 7/2, 8, 9, 10/11, 10/12, 11/4, 12/2, 15, 24/2 (droga), 16, 17/2 w taki sposób, że działki te w całości znajdują się w granicy obszaru Parku. Obręb Lemierzyce (080703_2.0032) Granicą działek nr 286 (rów), 287 (droga), 288 (rów), 289, 290 (wody płynące), 298 w taki sposób, że działki te w całości znajdują się w granicy obszaru Parku. Granicą działek nr 299, 285 stanowiących drogę w taki sposób, że działki te w całości znajdują się poza granicą obszaru Parku. Przecina działkę nr 484 stanowiącą wody płynące w punkcie nr 1500, oraz we wspólnym punkcie granicznym działek nr 136, 484, 135 w taki sposób, że działka ta w części zachodniej znajduje się w granicy obszaru Parku. Granicą działek nr 136, 737, 10 stanowiących drogi w taki sposób, że działki te w całości znajdują się poza granicami obszaru Parku. Granicą działek nr 6014/2 (działka leśna), 802 (droga), 6014/1 (działka leśna) w taki sposób, że działki te w całości znajdują się w granicy obszaru Parku. Obręb Słońsk (080703_2.0037) Granicą działki nr 490 stanowiącą drogę, którą następnie przecina we wspólnych punktach granicznych działek nr 460/5, 460/6, 490 oraz 744, 490, 491/25 w taki sposób, że działka ta w części zachodniej znajduje się w granicy obszaru Parku. Granicą działek nr 491/25, 491/24 w taki sposób, że działki te w całości znajdują się w granicach obszaru Parku. Przecina działkę nr 492 (droga) we wspólnych punktach granicznych działek nr 492, 491/24, 491/21 oraz 492, 493/4, 493/2 w taki sposób, że część północna tej działki znajduje się w granicy obszaru Parku. Granicą działki nr 493/2, 742 (droga), 493/6 (droga), ponownie 742, 1588 (droga) w taki sposób, że działki te znajdują się w całości poza granicą obszaru Parku. Granicą działki nr 1047 stanowiącą drogę, którą następnie przecina w punkcie nr 1709, oraz we wspólnym punkcie granicznym działek nr 1047, 1206, 1205 w taki sposób, że część zachodnia tej działki znajduje się w granicy obszaru Parku. Granicą działek nr 1206, 1176 stanowiących drogi w taki sposób, że działki te w całości znajdują się poza granicą obszaru Parku. Powiat słubicki Gmina Górzyca Obręb Czarnów (080502_2.0003) Granicą działek nr 391, 344/5, 344/4, 425/3, 574/4 - stanowiących drogi w taki sposób, że działki te w całości znajdują się poza granicą obszaru Parku. Obręb Żabice (080502_2.0002) Granicą działek nr 800/4 (droga), 45/1, 158 (droga) w taki sposób, że działki te w całości znajdują się poza granicą obszaru Parku. Obręb Górzyca 1 (080502_2.0001) Przecina działkę nr 62 stanowiącą drogę we wspólnych punktach granicznych działek nr: 59/2, 62, 158 (Żabice) oraz 66/28, 62, 66/15 w taki sposób, że działka ta w części zachodniej znajduje się w granicy obszaru Parku. Biegnie południową krawędzią działki nr 62 do punktu styku z działką nr 645. Stąd biegnie po południowych krawędziach działek nr 645, 644 i po wschodniej krawędzi działki nr 643 oraz części działki nr 206/4 włączając je do obszaru Parku. Przecina działkę nr 206/4 (tereny kolejowe) we wspólnych punktach granicznych działek nr: 66/20, 67/3, 206/4 oraz 509/2, 206/4, 252/2 w taki sposób, że północna część tej działki znajduje się w granicy obszaru Parku. Granicą działek nr 252/2 (droga), 511/10, 511/12 w taki sposób, że działki te w całości znajdują się w granicy obszaru Parku. Granicą działek nr 512/2, 252/1 512/4, 528/6, 576, 176, 636 stanowiące drogi w taki sposób, że działki te w całości znajdują się poza granicą obszaru Parku. Obręb Laski Lubuskie (080502_2.0007) Granicą działek nr 139, 155 stanowiące drogi w taki sposób, że działki te w całości znajdują się poza granicą obszaru Parku. Obręb Pamięcin (080502_2.0006) Granicą działek nr 108/3, 108/2, 62 stanowiące drogi w taki sposób, że działki te w całości znajdują się poza granicą obszaru Parku. Granicą działek nr 167/64, 39/3 (las), 167/5 w taki sposób, że działki te w całości znajdują się w granicy obszaru Parku. Granicą działek nr 225 (rów), 244 (wody płynące), 245 w taki sposób, że działki te w całości znajdują się poza granicą obszaru Parku. Obręb Górzyca 1 (080502_2.0001) Granicą działek nr 628, 632 w taki sposób, że działki te w całości znajdują się w granicy obszaru Parku. Granicą działek nr 626, 363, 183, 38, 1, stanowiącą wody płynące w taki sposób, że działki te w całości znajdują się poza granicą obszaru Parku.

Ochrona

  • Woj. zach-pom: Szczególnym celem ochrony Parku jest zachowanie i popularyzacja jego wartości przyrodniczych, hi¬storycznych i kulturowych oraz walorów krajobrazowych w warunkach zrównoważonego rozwoju poprzez: 1) utrzymanie i odtwarzanie krajobrazu zbliżonego do naturalnego oraz harmonijnych krajobrazów kulturo¬wych, przy czym szczególnej ochronie podlegają następujące elementy: a) przyrodnicze: biocenozy o charakterze naturalnym i półnaturalnym, populacje roślin i zwierząt gatunków chronionych, zagrożonych wyginięciem, rzadko spotykanych i kluczowych dla funkcjonowania ekosys¬temów; zadrzewienia śródpolne, przydrożne i przywodne, oczka wodne śródpolne i śródleśne oraz inne elementy środowiska przyrodniczego warunkujące zachowanie różnorodności biologicznej Parku, b) kulturowe: stanowiska archeologiczne, zabytkowe i inne wartościowe obiekty i zespoły architektonicz¬ne, parki i cmentarze zabytkowe, historyczne układy zabudowy; 2) zachowanie i wprowadzanie powszechnej dostępności walorów przyrodniczych i krajobrazowych; 3) prowadzenie działalności gospodarczej w sposób minimalizujący negatywne oddziaływania na środowisko i krajobraz; 4) rozwój budownictwa w formie uzupełniania istniejących układów przestrzennych miast i wsi z ewentualnym ich rozszerzaniem przy unikaniu rozpraszania zabudowy; 5) rozwój infrastruktury poprawiającej stan środowiska naturalnego i warunki życia ludności. Woj. lubuskie: Szczególnymi celami ochrony Parku są: 1) ochrona wartości przyrodniczych, w tym: a) biocenoz o charakterze naturalnym lub półnaturalnym pogranicza mezoregionów Równiny Gorzowskiej, Kotliny Freienwaldzkiej i Gorzowskiej, Pojezierza Łagowskiego oraz Lubuskiego Przełomu Odry, b) zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, w tym łęgowych, c) muraw kserotermicznych, łąk i starorzeczy, d) gatunków zwierząt i ich siedlisk; utrzymanie lub wzmacnianie różnorodności gatunkowej zwierząt w naturalnych miejscach ich bytowania, tworzenie ostoi dla zwierząt przez ograniczanie aktywności turystycznej i innych form użytkowania na obszarach szczególnie cennych pod względem przyrodniczym; 2) ochrona wartości historycznych i kulturowych, w tym: a) tradycyjnego modelu gospodarowania rolnego, w szczególności utrzymanie łąk kośnych i wypasu bydła, b) zachowanie obiektów historycznego budownictwa i układów ruralistycznych, c) kompleksu Starego Miasta i Twierdzy w Kostrzynie nad Odrą w zakresie terenów objętych ochroną konserwatorską zabytków, d) stanowisk archeologicznych; 3) walorów krajobrazowych, w tym: a) nadodrzańskich i nadwarciańskich krajobrazów z otwarciami widokowymi na zakola i meandry wraz z ich zróżnicowanymi brzegami, b) układów zieleni komponowanej, w szczególności założeń parkowych i cmentarnych.
  • Nie

Nie

Zarządzanie

Dyrektor ZPKWL i Dyrektor ZPKWZ