Park krajobrazowy

Dane podstawowe

 • Cisowsko-Orłowiński Park Krajobrazowy
 • 1988-06-10
 • 20693,0000

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Uchwała Nr XXVIII/279/88 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Kielcach z dnia 10 czerwca 1988 r. w sprawie ustanowienia Zespołu Parków Krajobrazowych Gór Świętokrzyskich Dz. Urz. Woj. KieleckiegoDz. Urz. z 1988 r. Nr 18, poz. 1991988-07-30

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 14/94 Wojewody Kieleckiego z dnia 14 września 1994 r. w sprawie Zespołu Parków Krajobrazowych Gór Świętokrzyskich i Ponidzia Dz. Urz. Woj. KieleckiegoDz. Urz. Woj. Kieleckiego Nr 9, poz. 82
2 ROZPORZĄDZENIE Nr 336/2001 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 17 października 2001 r. w sprawie utworzenia Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych.Dz. Urz. Województwa ŚwiętokrzyskiegoDz. Urz. z 2001 r. Nr 108, poz. 12722001-10-19
3 ROZPORZĄDZENIE Nr 10/2002 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 29 stycznia 2002r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych.Dz. Urz. Województwa ŚwiętokrzyskiegoDz. Urz. z 2002 r. Nr 8, poz. 672002-02-01
4 ROZPORZĄDZENIE Nr 3/2003 WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 14 stycznia 2003r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych.Dz. Urz. Województwa ŚwiętokrzyskiegoDz. Urz. z 2003 r. Nr 6, poz. 842003-01-15
5 Rozporządzenie Nr 72/2005 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie Cisowsko-Orłowińskiego Parku KrajobrazowegoDz. Urz. Województwa ŚwiętokrzyskiegoDz. Urz. z 2005 r. Nr 156, poz. 19332005-07-20
6 Rozporządzenie nr 2/2009 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 28 stycznia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Cisowsko-Orłowińskiego Parku KrajobrazowegoDz. Urz. Województwa ŚwiętokrzyskiegoDz. Urz. z 2009 r. Nr 42, poz. 6142009-02-23
7 Uchwała Nr XXXVI/650/13 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 25 października 2013 r. dotycząca utworzenia Cisowsko-Orłowińskiego Parku KrajobrazowegoDz. Urz. Województwa ŚwiętokrzyskiegoDz. Urz. z 2013 r. poz. 36132013-10-30
8 Uchwała nr XLIX/870/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie utworzenia Cisowsko-Orłowińskiego Parku KrajobrazowegoDz. Urz. Województwa ŚwiętokrzyskiegoDz. Urz. z 2014 r. poz. 31462014-11-25
9 Uchwała nr XLVIII/674/18 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 17 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Nr XLIX/870/14 z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie utworzenia Cisowsko-Orłowińskiego Parku KrajobrazowegoDz. Urz. Województwa ŚwiętokrzyskiegoDz. Urz. z 2018 r. poz. 33162018-09-24

Położenie formy ochrony przyrody

 • świętokrzyskie
 • kielecki
 • Pierzchnica (wiejska), Daleszyce (miejsko-wiejska), Raków (wiejska), Bieliny (wiejska), Łagów (miejsko-wiejska)
 • Opis granic Cisowsko-Orłowińskiego Parku Krajobrazowego znajduje się w Załączniku Nr 1 do uchwały Nr XLVIII/674/18 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 17 wrzesnia 2018 r.

Położenie otuliny

 • 25336,0000
 • 1. Opis granic otuliny Cisowsko - Orłowińskiego Parku Krajobrazowego znajduje się w Załączniku Nr 3 do uchwały Nr XLIX/870/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie utworzenia Cisowsko-Orłowińskiego Parku Krajobrazowego. 2. Położenie otuliny Parku i jej granice oznaczono na mapie stanowiącej załącznik Nr 4 do w/w uchwały.

Ochrona

 • Ustala się szczególne cele ochrony Parku: 1) zachowanie cennych biocenoz z chronionymi i rzadkimi gatunkami flory i fauny; 2) zachowanie różnorodności geologicznej, w tym obszarów występowania rzeźby lessowej; 3) racjonalne wykorzystanie zasobów złóż kopalin; 4) zachowanie naturalnych fragmentów ekosystemów wodnych (rozlewisk i starorzeczy); 5) zachowanie populacji roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową; 6) zachowanie siedlisk zagrożonych wyginięciem, rzadkich i chronionych gatunków roślin; zwierząt i grzybów, w tym w szczególności torfowisk; 7) zachowanie układów i obiektów zabytkowych, a także licznych miejsc pamięci narodowej; 8) preferowanie zabudowy nawiązującej do regionalnej tradycji i otaczającego krajobrazu; 9) zachowanie wartości historycznych, kulturowych i etnograficznych; 10) zachowanie istniejących punktów i ciągów widokowych; 11) ograniczanie negatywnego wpływu działalności gospodarczej na krajobraz.
 • Nie

Nie

Zarządzanie

Marszałek Województwa Świętokrzyskiego