Park krajobrazowy

Dane podstawowe

 • Bielańsko-Tyniecki Park Krajobrazowy
 • 1981-12-02
 • 6415,5000

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Uchwała Nr 65 Rady Narodowej Miasta Krakowa z 2 grudnia 1981 r.Dziennik Urzędowy Rady Narodowej Miasta KrakowaDz.Urz.R.N.M.K. Nr 14 poz 761981-12-31

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 8 Wojewody Krakowskiego z 22.12.1993 r.Dziennik Urzędowy Województwa KrakowskiegoDz. Urz. Woj. Krakowskiego Nr 1 poz. 11994-01-10
2 Rozporządzenie Nr 6 Wojewody Krakowskiego z 16.05.1997Dziennik Urzędowy Województwa KrakowskiegoDz. Urz. Woj. Krakowskiego Nr 18 poz.1131997-06-05
3 Rozporządzenie Nr 77/05 Wojewody Małopolskiego z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego.Dz. Urz. Województwa MałopolskiegoDz. Urz. z 2006 r. Nr 50, poz. 2772006-01-26
4 Rozporządzenie Nr 81/06 Wojewody Małopolskiego z dnia 17 października 2006 r. w sprawie Bielańsko - Tynieckiego Parku Krajobrazowego. Dz. Urz. Województwa MałopolskiegoDz. Urz. z 2006 r. Nr 654, poz. 39972006-10-20

Położenie formy ochrony przyrody

 • małopolskie
 • Kraków, krakowski
 • Liszki (wiejska), Skawina (miejsko-wiejska), Czernichów (wiejska), Kraków (miejska)
 • Granica Bielańsko - Tynieckiego Parku Krajobrazowego prowadzi od ujścia rzeki Rudawy do rzeki Wisty w mieście Krakowie ulicami: Kościuszki, Królowej Jadwigi, Junacką, Wiosenną, Niezapominajek i Olszanicką, z której tuż przed autostradą A4 skręca na południe i biegnie przez około 0,3 km granicą gminy Liszki a następnie potokiem (bez nazwy) dochodząc do miejscowości Kryspinów, którą omija od wschodu i południa po granicy zabudowy wtaczając do Parku stary kamieniołom w Kryspinowie. Po przecięciu drogi gminnej (Kryspinów - Piekary), granica biegnie polną ścieżką na północny- zachód dochodząc do ujścia potoku Brzoskwinka do rzeki Sanki, następnie potokiem Brzoskwinka na północny-zachód do drogi powiatowej nr K2189 (Kryspinów - Kopce), którą prowadzi na zachód, po czym skręca na południe w drogę powiatową nr K2192 (Morawica - Liszki), a po około 1,3 km przechodzi na rzekę Sankę, którą biegnie do drogi gminnej Kryspinów - Piekary. Dalej prowadzi na południe ww. drogą, po około 1,5 km skręca na wschód i przechodzi na potok (bez nazwy), z którego po około 0,3 km przechodzi na drogę powiatową nr K2180 (Bielany -Rączna), którą biegnie na zachód przez około 2 km, po czym skręca na południe w drogi gminne omijające od wschodu i południa zabudowania miejscowości Rączna a następnie przechodzi na potok Rączna, którym idzie na zachód. Po około 1,7 km skręca na południe i zachód i przechodzi na polną drogę, którą dochodzi do punktu wysokościowego 247,9 m n.p.m., z którego na południe polną drogą przez około 0,5 km. Następnie granica skręca na zachód i biegnie drogą gminną do miejscowości Zagacie skąd dalej na zachód polną drogą, przecina drogę powiatową nr K2183 (Czernichów - Liszki) i dochodzi do kompleksu leśnego "Uroczysko Czernichów" gdzie skręca na północny-zachód i biegnie skrajem lasu (wzdłuż granicy oddziałów leśnych nr 42, 43 - obręb Czernichów, Nadleśnictwo Krzeszowice), po czym przechodzi na polną drogę, z której po około 0,35 km skręca również na polną drogę, prowadzącą na potu-dniowy - zachód do przysiółka Bór. Dalej granica drogą gminną przez przysiółek Bór dochodzi do drogi powiatowej nr K2186 (Tenczynek - Czernichów), którą prowadzi do miejscowości Czernichów. Następnie biegnie na wschód przez około 0,15 km drogą powiatową nr K2183 (Czernichów - Liszki), około 2,0 km drogą gminną przez południową część Czernichowa, a od punktu wysokościowego 212,1 m n.p.m. drogami powiatowymi nr K2181 (Czernichów - Wołowice) i nr K2182 (Wołowice - Rączna), z której na południe w drogę powiatową nr K2179 (Liszki -Jeziorzany) do miejscowości Jeziorzany, gdzie przechodzi na południową linię brzegową starorzeczy Wisty, którą dochodzi do rzeki Wisty. Rzeką Wisłą biegnie przez około 0,35 km w kierunku północno - wschodnim po czym przechodzi na północną granicę miasta i gminy Skawina, którą dalej na wschód przez około 0,8 km. Następnie skręca na północ i lokalną drogą gminną po około 0,25 km dochodzi do ulicy Janasówka, z której po około 0,5 km przechodzi na polną drogę na południowy-wschód. Po około 0,4 km dochodzi ponownie do granicy miasta i gminy Skawina, którą biegnie przez około 2,75 km do osiedla Kraków - Sidzina. W Sidzinie skręca na północny - wschód i biegnie ulicą Skotnicką, po około 0,85 km przechodzi na drogę gminną, którą na północ przez około 0,15 km i na zachód przez około 0,7 km do autostrady A4, którą prowadzi na północ. Po około 1,0 km schodzi z autostrady i biegnie gminnymi drogami przez kompleks leśny "Uroczysko Skotniki" (początkowo nadal na północ, po około 0,8 km przy punkcie wysokościowym 215,6 skręca na wschód, a po kolejnych 1,2 km przy punkcie wysokościowym 216,4 ponownie na północ), następnie przecina ulicę Winnicką i polną ścieżką omijając od północy wzgórze 227,8 dochodzi do ulicy Gronostajowej. Dalej granica biegnie ulicami miasta Krakowa: Gronostajową, Zakrzowiecką, Jemiołową, Tyniecką, Ruczaj, Pychowicką, Św Jacka, Twardowskiego, Salezjańską, Elvisa Presleya, polną ścieżką oraz ponownie ulicą Tyniecką do ujścia rzeki Rudawy do rzeki Wisty. Do obszaru Parku Krajobrazowego nie należą ścieżki, drogi oraz cieki wodne, którymi granice Parku zostały poprowadzone.

Położenie otuliny

 • 9996,3000
 • Granica otuliny Bielańsko - Tynieckiego Parku Krajobrazowego prowadzi od mostu Dębnickiego na rzece Wiśle w mieście Krakowie alejami: Krasińskiego i Mickiewicza oraz ulicami: Czarnowiejską, Nawojki, Armii Krajowej, Wiedeńską i Na Błonie do torów kolejowych linii Kraków - Katowice. Wzdłuż torów biegnie przez około 1,0 km w kierunku zachodnim do południowej granicy Tenczyńskiego Parku Krajobrazowego, którą następnie do miejscowości Czułów i skrzyżowania dróg powiatowych: nr K2191 (Mników - Sanka) i K2190 (Czułów - Czułówek). Od Czułowa granica prowadzi drogą powiatową nr K2190 (Czułów - Czułówek) do drogi wojewódzkiej nr 780 (Kraków - Oświęcim), którą na zachód do granicy Rudniańskiego Parku Krajobrazowego i wzdłuż niej na południe i południowy - zachód do potoku Rudno. Potokiem Rudno dochodzi do rzeki Wisły, którą dalej na wschód wzdłuż południowej granicy gmin Czernichów i Liszki. Około 0,25 km na zachód od ujścia rzeki Skawinki do Wisły granica otuliny dochodzi do granicy Bielańsko - Tynieckiego Parku Krajobrazowego. Od tego miejsca na długości około 6,0 km Park nie ma otuliny. Jej granica biegnie ponownie od miejsca gdzie z ulicy Skotnickiej (na północny - wschód od osiedla Kraków - Sidzina) odchodzi granica Bielańsko - Tynieckiego Parku Krajobrazowego, czyli około 0,85 km na północny - wschód od skrzyżowania ulic: Skotnickiej i Wrony w Sidzinie. Z tego miejsca granica otuliny prowadzi ulicami miasta Krakowa: Skotnicką, Dobrowolskiego, Kozienicką, Grzegorzewskiej, Batalionów Chłopskich, oraz drogą gminną (bez nazwy), którą dochodzi do granicy Bielańsko - Tynieckiego Parku Krajobrazowego przy punkcie wysokościowym 216,4 m n.p.m. na zachód od osiedla Kraków - Skotniki. Następnie na długości około 3,0 km Park nie ma otuliny. Jej dalszy przebieg wyznacza skrzyżowanie ulic Krakowa: Gronostajowej i Zakrzowieckiej. Od tego miejsca granica biegnie na wschód ulicą Gronostajową, a po około 0,25 km skręca na północny - wschód przechodząc na polną ścieżkę, którą po około 0,65 km dochodzi do ulicy Ruczaj na wysokości zalewu Zakrzówek. Dalej biegnie ulicami miasta Krakowa: Ruczaj, Pychowicką, Kobierzyńską, Konopnickiej i Barską dochodząc do mostu Dębnickiego na rzece Wiśle.

Ochrona

 • § 2. Ustala się następujące szczególne cele ochrony Parku: 1) ochrona wartości przyrodniczych: a) zachowanie charakterystycznych elementów przyrody nieożywionej; b) ochrona naturalnej różnorodności florystycznej i faunistycznej; c) zachowanie naturalnych i półnaturalnych zbiorowisk roślinnych, ze szczególnym uwzględnieniem roślinności kserotermicznej, torfowiskowej oraz wilgotnych łąk; d) zachowanie korytarzy ekologicznych; 2) ochrona wartości historycznych i kulturowych: a) ochrona tradycyjnych form zabudowy i zespołów wiejskich, podmiejskich i miejskich; b) współdziałanie w zakresie ochrony obiektów zabytkowych i ich otoczenia; 3) ochrona walorów krajobrazowych: a) zachowanie otwartych terenów krajobrazów jurajskich; b) ochrona przed przekształceniem terenów wyróżniających się walorami estetyczno-widokowymi; 4) społeczne cele ochrony: a) racjonalna gospodarka przestrzenią, hamowanie presji urbanizacyjnej; b) promowanie i rozwijanie funkcji zgodnych z uwarunkowaniami środowiska, w tym szczególnie turystyki, wypoczynku i edukacji.
 • Nie

Nie

Zarządzanie

konieczność zmiany przepisów wskazujących sprawującego nadzór