Park krajobrazowy

Dane podstawowe

 • Bielańsko-Tyniecki Park Krajobrazowy
 • 1981-12-02
 • 6359,0900

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Uchwała Nr 65 Rady Narodowej Miasta Krakowa z 2 grudnia 1981 r.Dziennik Urzędowy Rady Narodowej Miasta KrakowaDz.Urz.R.N.M.K. Nr 14 poz 761981-12-31

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 8 Wojewody Krakowskiego z 22.12.1993 r.Dziennik Urzędowy Województwa KrakowskiegoDz. Urz. Woj. Krakowskiego Nr 1 poz. 11994-01-10
2 Rozporządzenie Nr 6 Wojewody Krakowskiego z 16.05.1997Dziennik Urzędowy Województwa KrakowskiegoDz. Urz. Woj. Krakowskiego Nr 18 poz.1131997-06-05
3 Rozporządzenie Nr 77/05 Wojewody Małopolskiego z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego.Dz. Urz. Województwa MałopolskiegoDz. Urz. z 2006 r. Nr 50, poz. 2772006-01-26
4 Rozporządzenie Nr 81/06 Wojewody Małopolskiego z dnia 17 października 2006 r. w sprawie Bielańsko - Tynieckiego Parku Krajobrazowego. Dz. Urz. Województwa MałopolskiegoDz. Urz. z 2006 r. Nr 654, poz. 39972006-10-20
5 Uchwała Nr VII/64/19 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie Bielańsko-Tynieckiego Parku KrajobrazowegoDz. Urz. Województwa MałopolskiegoDz. Urz. z 2019 r. poz. 28492019-04-10

Położenie formy ochrony przyrody

 • małopolskie
 • Kraków, krakowski
 • Liszki (wiejska), Czernichów (wiejska), Kraków (miejska)
 • Granica Bielańsko–Tynieckiego Parku Krajobrazowego prowadzi od ujścia rzeki Rudawy do rzeki Wisły w mieście Krakowie na północ wzdłuż zachodniego brzegu Rudawy do ulicy T. Kościuszki, skąd ulicami: T. Kościuszki, Królowej Jadwigi, Junacką, Wiosenną, a następnie do Ronda Chełmskiego i ulicami Niezapominajek oraz Olszanicką do autostrady A4, gdzie skręca na południe. Dalej wyznacza ją granica gmin Kraków -Liszki, a następnie potok (bez nazwy), wzdłuż którego dochodzi do miejscowości Kryspinów, gdzie skręca na wschód do autostrady A4 i dalej prowadzi na południowy-zachód w kierunku kamieniołomu w Kryspinowie. Następnie granica prowadzi po zachodniej stronie kamieniołomu i kompleksu leśnego, przecina drogę wojewódzką nr 780, skręca w kierunku zachodnim, przecina drogę gminną Kryspinów -Piekary, skręca w kierunku północno-zachodnim i powtórnie przecina drogę wojewódzką nr 780. Granica biegnie dalej w kierunku zachodnim i południowo-zachodnim do rzeki Sanki, a następnie równolegle do Sanki do ujścia potoku Brzoskwinka, skąd potokiem Brzoskwinka na północny-zachód do drogi powiatowej Kryspinów -Kopce, którą prowadzi na zachód, po czym skręca na południe w drogę powiatową Morawica -Liszki. Z niej skręca na południowy-wschód i biegnie wzdłuż rzeki Sanki, ponownie przecina drogę wojewódzką nr 780 i dalej prowadzi wzdłuż Sanki do drogi gminnej Kryspinów -Piekary. Następnie granica prowadzi na południe ww. drogą do miejscowości Piekary, gdzie zmienia kierunek na wschodni i przebiega wzdłuż potoku (bez nazwy), z którego skręca w drogę powiatową Bielany-Rączna, którą biegnie w kierunku południowo-zachodnim, a następnie południowym wzdłuż dróg gminnych, po czym skręca na zachód w drogę gminną, a następnie przebiega równolegle do niej w południowej części miejscowości Rączna. Za miejscowością granica przechodzi na potok Rączna, którym biegnie na zachód przecinając drogę powiatową Czernichów -Wołowice. Przy przysiółku Wyźrał granica skręca na południe, a następnie na zachód i przechodzi na polną drogę, którą podąża na południe i dochodzi do drogi gminnej, na której skręca na zachód i biegnie nią do miejscowości Zagacie, skąd dalej na zachód do przecięcia z drogą powiatową Czernichów -Liszki. Stąd dochodzi do kompleksu leśnego, gdzie skręca na północny-zachód i biegnie równolegle do granicy lasu, po czym przechodzi na polną drogę biegnącą na północny-zachód, a następnie na południowy-zachód i drogą gminną do przysiółka Bór. W przysiółku Bór granica dochodzi do drogi powiatowej Tenczynek -Czernichów, którą prowadzi do Ronda Solidarności w miejscowości Czernichów. Następnie biegnie przez południową część Czernichowa ulicami Dworską, Rynek, F. Stefczyka, Nad Wisłą, a za miejscowością drogami powiatowymi Czernichów -Wołowice i Wołowice -Rączna. Z tej ostatniej skręca na południowy-wschód w drogę powiatową Liszki -Jeziorzany i biegnie nią do miejscowości Jeziorzany, gdzie przechodzi na południe od starorzeczy Wisły i dochodzi do rzeki Wisły. Dalej granica biegnie rzeką Wisłą w kierunku północno-wschodnim do granicy gmin Kraków -Skawina, którą prowadzi w kierunku wschodnim, a następnie skręca od niej na północ i drogą gminną dochodzi do ulicy Janasówka, z której przechodzi na ciek wodny biegnący na południowy-wschód. Następnie dochodzi ponownie do granicy gmin Kraków -Skawina i prowadzi nią w kierunku wschodnim. Następnie przebiega ponownie wzdłuż cieku wodnego i ulicą Podgórki Tynieckie do ulicy Skotnickiej w Krakowie. Dalszy przebieg granicy wyznacza ulica Skotnicka, którą granica biegnie, przecinając autostradę A4, następnie skręca na północ, a potem na zachód dochodząc ponownie do autostrady A4. Nią prowadzi na północ, po czym przecina kompleks leśny i biegnie w kierunku północnym i północno-wschodnim, dochodząc drogą gminną do ulicy Laurowej, którą biegnie na północ do ulicy Winnickiej. Z ulicy Winnickiej granica biegnie w kierunku północno-wschodnim i wschodnim przez pola i łąki, a następnie ulicą Gronostajową i wzdłuż kompleksu leśnego, znajdującego się na południe od ulicy Zakrzowieckiej, a następnie ulicami miasta Krakowa: Zakrzowiecką, Jemiołową, Tyniecką, Norymberską, Pychowicką, Św. Jacka, Ceglarską, Twardowskiego, Salezjańską, Do Groty, Aleją Elvisa Presleya, po czym prowadzi na północ do ulicy Praskiej i dalej na północny-wschód równolegle do wału biegnącego przy rzece Wiśle. Na koniec przecina Wisłę i dochodzi do ujścia rzeki Rudawy.

Położenie otuliny

 • 9765,5700
 • Granica otuliny Bielańsko–TynieckiegoParku Krajobrazowego prowadzi od granicy Bielańsko–TynieckiegoParku Krajobrazowego przy skrzyżowaniuulic św. Jacka i Pychowickiej w Krakowie, w kierunku wschodnim i północno-wschodnim wzdłuż ul. Pychowickiej i Kobierzyńskiej, dalej wzdłuż rzeki Wilgi do ul. M. Konopnickiej. Następnie biegnie w kierunku północnym wzdłuż ul. M. Konopnickiej, Barskiej, J. Bułhaka, J. Kilińskiego, ponownie Barskiej, oraz A. J. Madalińskiego do Mostu Dębnickiego na rzece Wiśle w Krakowie. Następnie granica prowadzi po zachodniej stronie Al. Krasińskiego i Al. Mickiewicza oraz wzdłuż ulic: Czarnowiejskiej, Nawojki, Armii Krajowej, Wiedeńskiej, Zarzecze, Na Błonie i Zielony Most, gdzie dochodzi do torów kolejowych linii Kraków –Katowice i do granicy otuliny Tenczyńskiego Parku Krajobrazowego, wraz z którą biegnie na zachód wzdłuż torów kolejowych do granicy Tenczyńskiego Parku Krajobrazowego. W dalszym ciągu granica otuliny Bielańsko–TynieckiegoParku Krajobrazowego biegnie wzdłuż granicy Tenczyńskiego Parku Krajobrazowego aż do miejscowości Czułów i skrzyżowania dróg powiatowych Mników -Sanka i Czułów -Czułówek, gdzie dochodzi do granicy otuliny Rudniańskiego Parku Krajobrazowego. Dalej granica biegnie wzdłuż granicy otuliny Rudniańskiego Parku Krajobrazowego drogą powiatową Czułów -Czułówek i dochodzi do drogi wojewódzkiej nr 780, którą biegnie w kierunku zachodnim do granicy Rudniańskiego Parku Krajobrazowego. Następnie granica biegnie wzdłuż granicy Rudniańskiego Parku Krajobrazowego w kierunku południowo-zachodnim i dochodzi do potoku Rudno i granicy otuliny Rudniańskiego Parku Krajobrazowego. Dalej granica otuliny Bielańsko–TynieckiegoParku Krajobrazowego biegnie wzdłuż Potoku Rudno i dochodzi do rzeki Wisły, którą biegnie dalej wzdłuż granic gmin: Czernichów i Brzeźnica, Czernichów i Skawina, Liszki i Skawina aż do starorzecza Wisły w Jeziorzanach, gdzie dochodzi do granicy Bielańsko–TynieckiegoParku Krajobrazowego. Od tego miejsca na długości około 6,0 km Park nie ma otuliny. Granica otuliny biegnie ponownie od miejsca, gdzie z ulicy Skotnickiej na północ odchodzi granica Bielańsko -Tynieckiego Parku Krajobrazowego i dalej ulicami: Skotnicką, S. Staryńskiego, A. Dobrowolskiego, Kozienicką, M. Grzegorzewskiej, Batalionów Chłopskich, Bohaterską i Laurową, do granicy Bielańsko–TynieckiegoParku Krajobrazowego. Następnie na długości około 3,0 km Park nie ma otuliny. Jej granica biegnie ponownie od granicy Bielańsko Tynieckiego Parku Krajobrazowego przy ul. Gronostajowej, równolegle do ul. Gronostajowej i W. Demetrykiewicza i dalej w kierunku północno-wschodnim do ul. Norymberskiej, gdzie dochodzi do granicy Bielańsko–TynieckiegoParku Krajobrazowego. Dalej na odcinku ok. 0,5 km wzdłuż ul. Norymberskiej Park nie ma otuliny.

Ochrona

 • § 2. Ustala się następujące szczególne cele ochrony Parku: 1) ochrona wartości przyrodniczych a) zachowanie charakterystycznych elementów przyrody nieożywionej; b) ochrona naturalnej różnorodności florystycznej i faunistycznej ;c) zachowanie stabilności, różnorodności oraz mozaikowego układu siedlisk przyrodniczych, w tym naturalnych i pół naturalnych zbiorowisk roślinnych, ze szczególnym uwzględnieniem roślinności kserotermicznej, torfowiskowej oraz wilgotnych łąk ; d) zachowanie ciągłości korytarzy ekologicznych; 2) ochrona wartości historycznych i kulturowych:a) ochrona tradycyjnych form zabudowy i zespołów wiejskich, podmiejskich oraz miejskich; b) współdziałanie w zakresie ochrony obiektów zabytkowych i ich otoczenia; c) współdziałanie w zakresie zachowania walorów kultury niematerialnej 3) ochrona walorów krajobrazowych:a) zachowanie i kształtowanie różnorodnego i harmonijnego krajobrazu, uformowanego historycznie na drodze wzajemnego przenikania elementów przyrodniczych i kulturowych;b) zachowanie punktów, ciągów, osi i przedpól widokowych oraz panoram charakterystycznych dla Parku, w tym w szczególności dla przełomu Wisły w rejonie Piekar, Tyńca i Krakowa;c) ochrona przed przekształceniem terenów wyróżniających się walorami estetyczno-widokowymi;4) społeczne cele ochrony:a) racjonalna gospodarka przestrzenią, hamowanie presji urbanizacyjnej;b) promowanie i rozwijanie funkcji zgodnych z uwarunkowaniami środowiska, w tym szczególnie turystyki, wypoczynku i edukacji
 • Nie

Tak

Plan ochrony
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Uchwała Nr XIII/164/19 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 30 września 2019 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego uwzględniającego zakres planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Skawiński Obszar Łąkowy (PLH 120079) oraz zakres planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dębnicko-Tyniecki Obszar Łąkowy (PLH 120065)Dz. Urz. Województwa MałopolskiegoDz. Urz. z 2019 r. poz. 72632019-10-152039-10-30

Zarządzanie

Dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego