Park krajobrazowy

Dane podstawowe

 • Jeleniowski Park Krajobrazowy
 • 1988-06-10
 • 4218,2000

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Uchwała Nr XXVI/124/88 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Tarnobrzegu z dnia 30 marca 1988 r. w sprawie ustanowienia Jeleniowskiego Parku Krajobrazowego Dz. Urz. Woj. TarnobrzeskiegoDz. Urz. Woj. Tarnobrzeskiego Nr 9 poz. 42 z 1988 r.

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Uchwała Nr XXVIII/279/88 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Kielcach z dnia 10 czerwca 1988 r. w sprawie ustanowienia Zespołu Parków Krajobrazowych Gór Świętokrzyskich Dz. Urz. Woj. KieleckiegoDz. Urz. Woj. Kieleckiego Nr 18, poz. 199 z 1988 r.
2 Rozporządzenie Nr 14/94 Wojewody Kieleckiego z dnia 14 września 1994 r. w sprawie Zespołu Parków Krajobrazowych Gór Świętokrzyskich i Ponidzia Dz. Urz. Woj. KieleckiegoDz. Urz. Woj. Kieleckiego Nr 9, poz. 82 z 1994 r.
3 Rozporządzenie Nr 3 Wojewody Tarnobrzeskiego z dnia 3 kwietnia 1995 r. w sprawie zmiany granic Jeleniowskiego Parku Krajobrazowego ustanowionego na części obszaru województwa tarnobrzeskiegoDz. Urz. Woj. Tarnobrzeskiego Dz. Urz. Woj. Tarnobrzeskiego Nr 4, poz. 71 z 1995 r.
4 Rozporządzenie Nr 336/2001 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 17 października 2001r. w sprawie utworzenia Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego Nr 108 , poz.1272 z 2001 r. z 2002 r. Nr 8, poz. 67 i z 2003r. Nr 6, poz. 84
5 Rozporządzenie Nr 74/2005 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie Jeleniowskiego Parku KrajobrazowegoDz. Urz. Woj. ŚwiętokrzyskiegoDz. Urz. z 2005 r. Nr 156, poz. 1935 z2005-07-20
6 Rozporządzenie Nr 4/2009 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 28 stycznia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Jeleniowskiego Parku KrajobrazowegoDz. Urz. Woj. ŚwiętokrzyskiegoDz. Urz. z 2009 r. Nr 42, poz. 616 2009-02-23
7 UCHWAŁA Nr XLIX/871/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie utworzenia Jeleniowskiego Parku KrajobrazowegoDz. Urz. Województwa ŚwiętokrzyskiegoDz. Urz. z 2015 r. poz. 172015-01-08

Położenie formy ochrony przyrody

 • świętokrzyskie
 • ostrowiecki, kielecki, opatowski
 • Nowa Słupia (wiejska), Baćkowice (wiejska), Łagów (miejsko-wiejska), Sadowie (wiejska), Waśniów (wiejska)
 • 1. Opis granic Parku, zawiera załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIX/871/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie utworzenia Jeleniowskiego Parku Krajobrazowego 2. Położenie Parku i jego granice oznaczono na mapie stanowiącej załącznik Nr 2 do w/w uchwały.

Położenie otuliny

 • 10638,0000
 • 1. Opis granic otuliny Parku, zawiera załącznik Nr 3 do uchwały z 2014 r. 2. Położenie otuliny Parku i jej granice oznaczono na mapie stanowiącej załącznik Nr 4 do uchwały z 2014 r.

Ochrona

 • Ustala się szczególne cele ochrony Parku: 1) zachowanie cennych biocenoz z chronionymi i rzadkimi gatunkami flory, fauny i grzybów; 2) zachowanie różnorodności geologicznej, w tym obszarów występowania rzeźby lessowej; 3) racjonalne wykorzystanie zasobów złóż kopalin; 4) zachowanie populacji roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową; 5) zachowanie siedlisk zagrożonych wyginięciem, rzadkich i chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów; 6) zachowanie układów i obiektów zabytkowych, a także licznych miejsc pamięci narodowej; 7) preferowanie zabudowy nawiązującej do regionalnej tradycji i otaczającego krajobrazu; 8) zachowanie wartości historycznych, kulturowych i etnograficznych; 9) zachowanie istniejących punktów i ciągów widokowych; 10) ograniczanie negatywnego wpływu działalności gospodarczej na krajobraz
 • Nie

Nie

Zarządzanie

Marszałek Województwa Świętokrzyskiego