Park krajobrazowy

Dane podstawowe

  • Kozienicki Park Krajobrazowy
  • 1983-06-28
  • 26233,8300

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Uchwała Nr XV/70/83 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Radomiu z dnia 28 czerwca 1983 r. w sprawie utworzenia Kozienickiego Parku KrajobrazowegoDziennik Urzędowy WRN w RadomiuDz.Urz. WRN w Radomiu, Nr 9 poz. 52 z 1983 r.

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Wojewody Radomskiego z dnia 26.06.1998 w sprawie Kozienickiego Parku Krajobrazowego Dzienni Urzędowy Województwa RadomskiegoDz.Urz. Woj. Rad. Nr 15, poz. 107 z 30 czerwca 1998 r.
2 Rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 marca 1999 r.Dziennik Urzędowy Województwa MazowieckiegoDz.Urz.Woj.Mazowieckiego Nr 10, poz.92,zał. 5, lp. 41z 1999 r.
3 Rozporządzenie Nr 38 Wojewody Mazowieckiego z dnia 23 stycznia 2001 r. w sprawie utworzenia Kozienickiego Parku Krajobrazowego Dz. Urz. Woj. MazowieckiegoDz. Urz. Woj. Maz. Nr 11, poz. 107 z 29 stycznia 2001 r.
4 Rozporządzenie Nr 12 Wojewody Mazowieckiego z dnia 11.02.2002 w sprawie zmiany rozporządzenia nr 38 w sprawie utworzenia Kozienickiego Parku Krajobrazowego Dz.Urz.Woj.Maz.Dz.Urz.Woj.Maz. Nr 41, poz.937
5 Rozporządzenie Nr 8 Wojewody Mazowieckiego z dnia 19.02.2004 zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia Kozienickiego Parku Krajobrazowego Dz. Urz. Woj. Maz.Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 58, poz. 1473
6 Rozporządzenie Nr 23 Wojewody Mazowieckiego z dnia 6.08.2004 zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia Kozienickiego Parku KrajobrazowegoDz. Urz. Woj. Maz.Nr 208, poz. 5581
7 Rozporządzenie Nr 10 Wojewody Mazowieckiego z dnia 4.04.2005 uchylające rozporządzenie Nr 23 Dz. Urz. Woj. Maz.Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 75, poz. 1979
8 Rozporządzenie Nr 11 Wojewody Mazowieckiego z dnia 4 kwietnia 2005 r.w sprawie Kozienickiego Parku Krajobrazowego imienia Profesora Ryszarda Zręby Dz. Urz. Woj. MazowieckiegoDz. Urz. Woj. Maz. Nr 75, poz. 1980 z 9 kwietnia 2005 r.

Położenie formy ochrony przyrody

  • mazowieckie
  • kozienicki, zwoleński, radomski
  • Pionki (wiejska), Pionki (miejska), Głowaczów (wiejska), Jastrzębia (wiejska), Jedlnia-Letnisko (wiejska), Garbatka-Letnisko (wiejska), Kozienice (miejsko-wiejska), Zwoleń (miejsko-wiejska)

Położenie otuliny

  • 36009,6200

Ochrona

  • Ustala się następujące szczególne cele ochrony Parku: 1) zachowanie charakterystycznego lokalnego krajobrazu przyrodniczo-geograficznego Puszczy Kozienickiej, z bogatymi drzewostanami mającymi w dużej części charakter zbliżony do naturalnego tworzonymi między innymi przez występujące na granicy zasięgu jodłę, buk i jawor; 2) zachowanie siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk cennych gatunków roślin, zwierząt i grzybów; 3) zachowanie cennych z punktu widzenia różnorodności biologicznej obszarów ekotonowych na pograniczu obszarów leśnych i nieleśnych, w tym zwłaszcza dolin rzecznych, mokradeł i łąk; 4) dążenie do uzyskania zgodności struktury ekosystemów leśnych (w tym składu gatunkowego drzewostanów) z uwarunkowaniami siedliskowymi.
  • Nie

Nie

Zarządzanie

konieczność zmiany przepisów wskazujących sprawującego nadzór