Park krajobrazowy

Dane podstawowe

 • Szaniecki Park Krajobrazowy
 • 1986-12-19
 • 11289,6000

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Uchwała Wojewódzkiej Rady Narodowej w Kielcach Nr XVII/187/86 z dnia 19 grudnia 1986 r.Dz. Urz. Wojewódzkiej Rady Narodowej w KielcachDz. Urz. z 1987 r. Nr 2, poz. 2 1987-01-10

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 77/2005 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie Szanieckiego Parku KrajobrazowegoDz. Urz. Województwa ŚwiętokrzyskiegoDz. Urz. z 2005 r. Nr 156, poz. 1938 2005-07-20
2 Rozporządzenie Nr 7/2009 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 28 stycznia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Szanieckiego Parku Krajobrazowego Dz. Urz. Województwa ŚwiętokrzyskiegoDz. Urz. z 2009 r. Nr 42, poz. 6192009-02-23
3 Uchwała Nr XLIX/875/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie utworzenia Szanieckiego Parku KrajobrazowegoDz. Urz. Województwa ŚwiętokrzyskiegoDz. Urz. z 2014 r. poz. 31492014-11-25

Położenie formy ochrony przyrody

 • świętokrzyskie
 • buski, kielecki, pińczowski
 • Stopnica (miejsko-wiejska), Chmielnik (miejsko-wiejska), Kije (wiejska), Pińczów (miejsko-wiejska), Solec-Zdrój (wiejska), Busko-Zdrój (miejsko-wiejska)
 • 1. Opis granic Parku, zawiera załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIX/875/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie utworzenia Szanieckiego Parku Krajobrazowego 2. Położenie Parku i jego granice oznaczono na mapie stanowiącej załącznik Nr 2 do w/w uchwały.

Położenie otuliny

 • 13757,0000
 • 1. Opis granic otuliny Parku, zawiera załącznik Nr 3 do uchwały z 2014 r. 2. Położenie otuliny Parku i jej granice oznaczono na mapie stanowiącej załącznik Nr 4 do uchwały z 2014 r.

Ochrona

 • Ustala się szczególne cele ochrony Parku: 1) zachowanie cennych biocenoz z chronionymi i rzadkimi gatunkami flory, fauny i grzybów; 2) zachowanie różnorodności geologicznej, w tym obszarów występowania krasu i rzeźby lessowej; 3) racjonalne wykorzystanie zasobów złóż kopalin; 4) zachowanie naturalnych fragmentów ekosystemów wodnych i wodno - błotnych; 5) zachowanie populacji roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową; 6) zachowanie siedlisk zagrożonych wyginięciem, rzadkich i chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów, w tym w szczególności muraw kserotermicznych, torfowisk i solnisk śródlądowych; 7) zachowanie układów i obiektów zabytkowych, a także miejsc pamięci narodowej; 8) preferowanie zabudowy nawiązującej do regionalnej tradycji i otaczającego krajobrazu; 9) zachowanie wartości historycznych, kulturowych i etnograficznych; 10) zachowanie istniejących punktów i ciągów widokowych; 11) ograniczanie negatywnego wpływu działalności gospodarczej na krajobraz.
 • Nie

Nie

Zarządzanie

Marszałek Województwa Świętokrzyskiego