Park krajobrazowy

Dane podstawowe

 • Doliny Bobru
 • 1989-11-16
 • 10943,0000

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Uchwała Nr VIII/47/89 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Jeleniej Górze z dnia 16 listopada 1989 r. w sprawie utworzenia parku krajobrazowego pod nazwą "Park Krajobrazowy Doliny Bobru"Dziennik Urzędowy Województwa JeleniogórskiegoDz. Urz. z 1989 Nr 16, poz. 207

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 56/92 Wojewody Jeleniogórskiego z dnia 31 grudnia 1992 r. w sprawie ogólnych zasad zagospodarowania i wykorzystania Parku Krajobrazowego Doliny Bobru wraz z otuliną oraz wprowadzenia stosownych ograniczeń, zakazów i nakazów na tym terenieDziennik Urzędowy Województwa JeleniogórskiegoDz. Urz. z 1993 r. Nr 1, poz. 3
2 ZARZĄDZENIE NR 45 WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO z dnia 16 marca 1999 r. w sprawie ustalenia wykazu aktów prawa miejscowego wydanych przez dotychczasowych wojewodów jeleniogórskiego, legnickiego, wałbrzyskiego i wrocławskiego nadal obowiązujących na obszarze Województwa DolnośląskiegoDz. Urz. Województwa DolnośląskiegoDz. Urz. z 1999 r. Nr 6, poz. 2081999-03-26
3 ROZPORZĄDZENIE Nr 38 WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie Parku Krajobrazowego Doliny BobruDz. Urz. Województwa DolnośląskiegoDz. Urz. z 2008 r. Nr 317, poz. 39372008-12-10
4 UCHWAŁA NR LVIII/1026/10 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie Parku Krajobrazowego Doliny BobruDz. Urz. Województwa DolnośląskiegoDz. Urz. z 2010 r. Nr 160, poz. 25092010-09-01
5 UCHWAŁA NR LX/1083/10 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO z dnia 30 września 2010 r. w sprawie Parku Krajobrazowego Doliny BobruDz. Urz. Województwa DolnośląskiegoDz. Urz. z 2010 r. Nr 192, poz. 29032010-10-14

Położenie formy ochrony przyrody

 • dolnośląskie
 • jeleniogórski, lwówecki, Jelenia Góra
 • Lwówek Śląski (miejsko-wiejska), Wleń (miejsko-wiejska), Jelenia Góra (miejska), Lubomierz (miejsko-wiejska), Stara Kamienica (wiejska), Jeżów Sudecki (wiejska)
 • "Park Krajobrazowy Doliny Bobru" wraz ze strefą ochronną zajmuje w całości gminę Wleń, część gmin Jeżów Sudecki, Lubomierz, Lwówek, Śl. oraz fragmenty miast Jelenia Góra i Lwówek Śląski. Granica Parku przebiega następująco: od mostu kolejowego na Bobrze na wschód, południe i południowy zachód wokół wzgórza Krzywoustego do rozwidlenia linii kolejowych Jelenia Góra - Zgorzelec i Jelenia Góra - Szklarska Poręba, dalej wzdłuż trasy linii kolejowej Jelenia Góra - Zgorzelec do przecięcia z drogą kolejową nr 297, dalej do Rybnicy do skrzyżowania z drogą lokalną na Goduszyn, stąd grzbietami wzgórz do Rybnickiej Góry do południowo-zachodniego skraju lasów pod wzgórzem Buczyna, stąd skrajem lasu do wsi Barcinek, w rejonie ośrodka MSW, dalej wzdłuż zachodniego skraju lasu nad ujściem Kamienicy do Bobru do skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 12509 do Pokrzywnika z drogą lokalną do Maciejowca obok Góry Drożnej, dalej tą drogą do Maciejowca w rejonie szkoły, stąd drogami polnymi i skrajem lasu do zbiegu potoku Pilchowickiego z drogą nr 12546 do Pilchowic, stąd wzdłuż linii zabudowy wsi Radomice do terenów kamieniołomu w Radomicach i wokół ich południowej, wschodniej i północnej granicy do południowo-zachodniego skraju lasów poniżej wzgórza Wietrznik w stronę doliny Bobru, stąd skrajem lasów i drogą polną w stronę wsi Klecza z pominięciem jej zabudowań do lasów u podnóża góry Gniazdo, stąd ich południowo-zachodnim i zachodnim skrajem do drogi krajowej nr 1120 z Jeleniej Góry do Pławnej w rejonie góry Radziej, stąd skrajem tej drogi na wschód do wsi Łupki, skąd zachodnim skrajem lasów u podnóża góry Stróżna i drogami polnymi do wsi Marczów, skąd polami na północ w stronę góry Włócznik i wzdłuż zachodniej linii lasów położonych na północ do góry Łopata do wsi Dębowy Gaj, stąd - na zachód do jej zabudowań drogami polnymi do południowego skraju lasów pod Winną Górą z ominięciem terenów wysypiska, stąd na zachód skrajem tych lasów do Lwóweckich Skał, stąd dalej do zbiegu drogi krajowej 297 z linią kolejową Lwówek Śl. - Jelenia Góra, dalej na wschód obok tej linii do jej zbiegu z rzeką Bóbr, stąd na północ skrajem lasu i drogą polną do Płakowic, stąd na wschód skrajem lasów położonych na północ od grzbietu wzgórz między Bobrem a Płakowicami do skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 12348 i nr 12553, stąd dalej na wschód przy drodze wojewódzkiej nr 12548 do skrzyżowania z lokalną drogą do wsi Sobota, stąd wzdłuż tej drogi na południe do Soboty i z ominięciem od zachodu zabudowań tej wsi do drogi wojewódzkiej nr 12507 do wsi Górczyca dalej do wsi Przeździedza, stąd na wschód do terenu parku podworskiego na południe wzdłuż wschodniego skraju lasów położonych nad Bobrem poniżej kulminacji Folwarczna i Grodzina do początku zabudowań wsi Bystrzyca, stąd skrajem lasów do wsi Tarczyn i dalej drogą wojewódzką nr 12554 do jej skrzyżowania z drogą nr 12551, dalej na południowy wschód, wzdłuż tej drogi do wsi Modrzewie, skąd terenami pól do wsi Czernica Dolna, stąd dalej polami na południe do wsi Strzyżowiec (rejon szkoły), stąd na zachód od tej wsi wzdłuż drogi krajowej nr 1120 i z ominięciem Zakładów "Bacutil" oraz wysypiska śmieci w Siedlęcinie do skrzyżowania ww. drogi drogą wojewódzką nr 12503, stąd przez Siedlęcin wzdłuż drogi krajowej nr 1120 do jej przecięcia z linią kolejową Jelenia Góra - Zgorzelec (Szklarska Poręba), stąd dalej do mostu kolejowego nad Bobrem (tj. punktu zamknięcia granicy parku).

Położenie otuliny

 • 12552,0000
 • Granice strefy ochronnej przebiegają następująco: od mostu kolejowego nad Bobrem do skrzyżowania linii kolejowej Jelenia Góra - Zgorzelec wzdłuż tej linii otaczając także Wzgórze Krzywoustego, od ww. skrzyżowania wzdłuż tej linii dalej na południowy zachód i na zachód do skrzyżowania drogi kolejowej nr 297 na północny zachód i północ z ominięciem zabudowań wsi Pasiecznik oraz Wojciechów do Pławnej, tj. do skrzyżowania z droga wojewódzką nr 1120, stąd wzdłuż projektowanego nowego przebiegu drogi krajowej nr 297 z ominięciem zabudowań wsi Mojesz do mostu na Bobrze we Lwówku Śląskim, stąd wzdłuż drogi krajowej nr 364 pod wieś Pleszków i dalej na wschód drogami w części wojewódzką nr 12548 oraz polami do wsi Dłużec na pograniczu ze wsią Twardocice, skąd dalej drogami polnymi do wsi Radomiłowice, skąd dalej na południowy wschód wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 12507 do wsi Bełczyna i Rząśnik oraz wzdłuż drogi nr 12505 do wsi Czernica z ominięciem jej zabudowań do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 12504, stąd wzdłuż tej drogi do wsi Jeżów Sudecki i z ominięciem jej zabudowań od zachodu do zetknięcia się z granicą projektowanego parku, stąd obok ww. granicy do mostu kolejowego nad Bobrem (tj. punktu zamknięcia granicy i Parku oraz jego strefy ochronnej bezpośredniej).

Ochrona

 • 1) zachowanie struktury układu hydrograficznego doliny rzeki Bóbr wraz z łąkami, starorzeczami i terenami podmokłymi oraz innych zbiorników wodnych będących siedliskami chronionych i rzadkich gatunków roślin, zwierząt i grzybów; 2) zachowanie geologicznej i geomorfologicznej różnorodności Parku, w tym licznych form skalnych - grzbietów i kulminacji, zrównań wierzchowinowych i stokowych oraz wychodni skalnych.
 • Nie

Tak

Plan ochrony
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO z dnia 23 marca 2001 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony Parku Krajobrazowego Doliny Bobru i jego otulinyDz. Urz. Województwa DolnośląskiegoDz. Urz. z 2001 r. Nr 28, poz. 2782001-04-03

Zarządzanie

Dyrektor Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych we Wrocławiu