Park krajobrazowy

Dane podstawowe

  • Ciężkowicko-Rożnowski Park Krajobrazowy
  • 1995-11-16
  • 18247,2000

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 13/95 Wojewody Tarnowskiego z dnia 16 listopada 1995 r. Dz. Urz. Województwa TarnowskiegoDz. Urz. Województwa Tarnowskiego Nr 13, poz. 137 z 1995 r.

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 6/05 Woj. Małopolskiego z dnia 23 maja 2005 r. w sprawie ochrony Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego.Dz. Urz. Woj. MałopolskiegoDz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 309, poz. 2239 z 9 czerwca 2005 r.
2 UCHWAŁA NR XXXVI/546/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 29 maja 2017 roku w sprawie Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku KrajobrazowegoDz. Urz. Województwa MałopolskiegoDz. Urz. z 2017 r. poz. 38942017-06-08

Położenie formy ochrony przyrody

  • małopolskie
  • tarnowski, brzeski
  • Ciężkowice (miejsko-wiejska), Gromnik (wiejska), Rzepiennik Strzyżewski (wiejska), Czchów (miejsko-wiejska), Zakliczyn (miejsko-wiejska)
  • Granica północna poczynając od wschodu biegnie drogą 1 wojewódzką nr 980 z miejscowości Rzepiennik Biskupi, przysiółek Pod Dąbrami w kierunku północno-zachodnim do Rzepiennika Strzyżewskiego, przechodząc przez centrum wsi podąża dalej tą drogą w kierunku Rzepiennika Marciszewskiego, następnie skręca w kierunku południowym na drogę polną. Po około 300 m skręca na północny zachód i grzbietem wzniesienia przez przysiółek Ostrzesze w Rzepienniku Marciszewskim w kierunku miejscowości Golanka dochodzi do drogi gruntowej biegnącej równolegle do rzeki Biała. Drogą tą w kierunku południowym granica Parku biegnie do siedziby Nadleśnictwa w Gromniku. Tu skręca na zachód i przez most na rzece Biała dochodzi do drogi wojewódzkiej nr 977, którą biegnąc w kierunku północnym dochodzi do centrum miejscowości Gromnik. Z Gromnika biegnie drogą nr 1395K w kierunku zachodnim do Brzozowej, do mostu na potoku Brzozowianka. Następnie granica Parku skręca na południowy - zachód i w górę dopływu potoku Brzozowianka biegnie przez przysiółki: Granice w Brzozowej, Nowa Wieś w Faściszowej do Bartnika w Słonej. Tu odbija na zachód i dochodzi do drogi lokalnej w miejscowości Słona, którą dalej w kierunku zachodnim dochodzi do drogi nr 1393K. Dalej w kierunku zachodnim granica biegnie do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 975 w miejscowości Zdonia. Dalej w kierunku zachodnim dochodzi do drogi lokalnej 203393K, którą biegnąc w kierunku północnym dociera do drogi 1410K i biegnie dalej do przeprawy promowej na rzece Dunajec w miejscowości Piaski-Drużków. Granica zachodnia rozpoczyna się od przeprawy promowej w miejscowości Piaski-Drużków. Stąd w kierunku południowo-zachodnim biegnie w górę rzeki Dunajec, jego prawym brzegiem, aż do granicy z powiatem brzeskim. Granica południowa rozpoczyna się na styku granic powiatów brzeskiego i nowosądeckiego i dalej wzdłuż północnej granicy powiatu nowosądeckiego dochodzi do drogi lokalnej Bukowiec-Falkowa. Dalej biegnie drogą lokalną w kierunku północno-wschodnim do przecięcia z drogą nr 200004K w przysiółku Wolackie. Następnie skręca na południowy wschód, drogą lokalną dochodzi do drogi nr 1392K, którą w tym samym kierunku podąża do wsi Bruśnik. Stąd, najpierw na północ a później na wschód, drogą lokalną dociera do rzeki Biała we wsi Pławna. Granica przechodzi na drugą stronę rzeki Biała i drogą wojewódzką nr 981 kieruje się na północny-wschód w stronę miejscowości Zborowice, aby po 300 metrach skręcić w drogę lokalną na wschód i przez przysiółek Zimna Woda dotrzeć do granicy powiatów: tarnowskiego i nowosądeckiego w przysiółku Bucze. Następnie granica Parku odbija w kierunku północnym i biegnąc dalej drogą lokalną dochodzi w miejscowości Zborowice do drogi wojewódzkiej nr 977. Drogą tą biegnie około 200 metrów w kierunku Gorlic, a następnie skręca na drogę lokalną biegnącą w kierunku północno-wschodnim, którą dochodzi do potoku Bieśninka w miejscowości Zborowice. Po jego przecięciu granica prowadzi dalej w kierunku wschodnim, grzbietem wzniesienia przez przysiółek Turkówki do granicy z powiatem nowosądeckim. Granicą administracyjną powiatu dochodzi w kierunku północnym do drogi nr 1391K i po jej przecięciu dalej na północ granica Parku prowadzi drogą lokalną do drogi nr 1390K w miejscowości Ostrusza. Drogą tą skręcając na wschód biegnie do centrum wsi Turza. Granica wschodnia prowadzi drogą nr 1389K od centrum wsi Turza na północ do centrum wsi Rzepiennik Biskupi gdzie łączy się z granicą północną Parku. 1 Ilekroć w opisie granic mowa jest o przebiegu granicy drogą - należy przez to rozumieć przebieg granicy z wyłączeniem drogi, w rozumieniu art. 2, pkt 1 ustawy z dn. 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2017, poz. 128 z późn. zm.).

Ochrona

  • Ustala się następujące szczególne cele ochrony Parku: 1. Ochrona wartości przyrodniczych: a) zachowanie różnych ekosystemów, ze szczególnym uwzględnieniem naturalnych zbiorowisk buczyny karpackiej, bogactwa przyrody żywej, a w szczególności chronionych i rzadkich roślin, grzybów i zwierząt, b) zachowanie cennych form geologicznych z wieloma wychodniami piaskowca ciężkowickiego, c) zachowanie naturalnych wypływów i źródeł wód mineralnych, d) zachowanie korytarzy ekologicznych. 2. Ochrona wartości kulturowych i historycznych: a) zachowanie swoistego charakteru zabudowy wiejskiej i tradycyjnych form architektonicznych, b) wspieranie działań zmierzających do zachowania zabytkowej architektury sakralnej, zabytkowych założeń dworsko - parkowych oraz miejsc związanych z ważnymi wydarzeniami historycznymi, c) wspieranie działań mających na celu zachowanie tradycyjnej funkcji wsi, zwyczajów ludowych oraz popieranie rozwoju miejscowego rękodzielnictwa. 3. Ochrona walorów krajobrazowych: a) zachowanie charakterystycznego krajobrazu rolniczego, b) zachowanie obszarów źródliskowych oraz potoków o przełomowym charakterze, w szczególności Słonianki, Paleśnianki, Rudzanki i Jastrzębianki, c) zachowanie punktów i ciągów widokowych.
  • Nie

Tak

Plan ochrony
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Uchwała Nr LIV/822/18 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego Dz. Urz. Województwa MałopolskiegoDz. Urz. z 2018 r. poz. 75692018-11-072038-10-15

Zarządzanie

Dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego