Obszar chronionego krajobrazu

Dane podstawowe

  • Pojezierze Drawskie
  • 1975-11-17
  • 92616,4000
  • 1. Jezioro Drawsko z licznymi zatokami o mocno wyniesionych przybrzeżnych skarpach, porośniętych starodrzewiami, głównie buczyn Deschampsio Flexuosae-Fagetum, z wieloma niewielkimi wysepkami i dużą wyspą Bielawą; 2. Dolina rz. Drawy z mocno zróżnicowaną roslinnością wodną z Potametea i szuwarową Phragmitetea; 3. Bogactwo nie przeżyźnionych jezior; liczne zbiorniki dystroficzne i oligotroficzne, w tym lobeliowe jezioro Łęka; 4. Duże kompleksy siedlisk olsowych i łęgowych z towarzyszącą im roślinnością źródliskową, szuwarową i ziołoroślową typu okrajkowego; 5. Rozległy kompleks eu- i mezotroficznych lasów liściastych w strefie pagórów morenowych na północy gminy (Nadl. Połczyn Zdrój), z przewagą siedlisk Melico-Fagetum i Deschampsio-Fagetum, z dużym udziałem starodrzewi skupiających leśne gatunki z rzędu Fagetalia; 6. Wyjątkowe bogactwo śródleśnych i śródpolnych oczek wytopiskowych z roślinnością torfowiskową, na terenie całego obszaru; 7. Ok. 45 gatunków chronionych oraz blisko 55 regionalnie zagrożonych wymarciem; 9. Około 30 nieczynnych cmentarzy ewangelickich, w obrębie, których swe stanowiska mają liczne gatunki prawnie chronione; są miejscem występowania pomników przyrody, nierzadko też placówkami starodrzewi, jak również regeneracyjno-degeneracyjnych postaci grądów Stellario-Carpinetum, dużo rzadziej kwaśnej dąbrowy trzcinnikowej Calamagrostio arundinaceae-Quercetum; 10. Parki podworskie ze starodrzewiami między innymi w: Drahimku, Kaleńsku Nowym, Pławnie, Rzepowie oraz pałacowy w Siemczynie; 11. Wyjątkowa ilość, jak na pomorskie gminy, ustanowionych pomników przyrody; 12. 35 użytków ekologicznych przewidzianychdo ochrony, w Planie ochrony DPK, mających chronić głównie biotopy bagienne; kilka użytków z bogatymi populacjami storczyków; 13. Dwa kolejne przewidziane do ochrony użytki ekologiczne UE-1 i UE-2; jeden ze stanowiskiem regionalnie bardzo rzadkiego ostrożenia łąkowego Cirsium rivulare, reprezentującego element górski na niżu; 14. Siedlisko bytowania wielu cennych gatunków ryb, płazów, gadów i ssaków; 15. Kilkadziesiąt alei przydrożnych drzew pełniących funkcje liniowych korytarzy ekologicznych.

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Uchwała Nr X/46/75 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Koszalinie z dnia 17 listopada 1975 r. w sprawie stref chronionego krajobrazuDziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Koszalinie Dz. Urz. WRN w Koszalinie Nr 9, poz. 491975-12-02

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 2/99 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 30 marca 1999 r. w sprawie wykazu aktów prawa miejscowego wydanych przez Woj. Gorzowskiego, Koszalińskiego, Pilskiego, Słupskiego oraz Szczecińskiego obowiązujących na obszarze woj. Zach.Dz. Urz. Województwa ZachodniopomorskiegoDz. Urz. z 1999 r. Nr 7, poz. 711999-03-31
2 Rozporządzenie Nr 19/2003 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 29 sierpnia 2003 r. zmieniające akty prawne regulujące obszary chronionego krajobrazu na terenie województwa zachodniopomorskiego Dz. Urz. Województwa ZachodniopomorskiegoDz. Urz. z 2003 r. Nr 73, poz. 12862003-09-16
3 Rozporządzenie Nr 4/2005 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 22 marca 2005 w sprawie obszarów chronionego krajobrazuDz. Urz. Województwa ZachodniopomorskiegoDz. Urz. z 2005 r. Nr 25, poz. 4972005-03-29
4 Uchwała Nr XXXII/375/09 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 15 września 2009 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazuDz. Urz. Województwa ZachodniopomorskiegoDz. Urz. z 2009 r. Nr 66, poz. 18042009-09-29
5 Uchwała Nr XXXIV/408/09 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie obszarów chronionego krajobrazuDz. Urz. Województwa ZachodniopomorskiegoDz. Urz. z 2010 r. Nr 10, poz. 1962010-02-05
6 Uchwała Nr XLIV/518/10 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 14 września 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/375/09 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 15 września 2009 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazuDz. Urz. Województwa ZachodniopomorskiegoDz. Urz. z 2010 r. Nr 113, poz. 20902010-11-12
7 Uchwała Nr V/43/11 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 8 marca 2011 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXII/375/09 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 15 września 2009 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazuDz. Urz. Województwa ZachodniopomorskiegoDz. Urz. z 2011 r. Nr 45, poz. 7982011-04-11
8 Uchwała Nr XXII/297/13 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 19 lutego 2013 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXII/375/09 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 15 września 2009 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu Dz. Urz. Województwa ZachodniopomorskiegoDz. Urz. z 2013 r. poz. 13682013-03-28
9 Uchwała Nr XXVI/361/13 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 25 czerwca 2013 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXII/375/09 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 15 września 2009 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazuDz. Urz. Województwa ZachodniopomorskiegoDz. Urz. z 2013 r. poz. 27532013-07-22
10 Obwieszczenie Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie obszarów chronionego krajobrazuDz. Urz. Województwa ZachodniopomorskiegoDz. Urz. z 2014 r. poz. 16372014-04-14
11 UCHWAŁA NR XI/222/16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/375/09 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 15 września 2009 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazuDz. Urz. Województwa ZachodniopomorskiegoDz. Urz. z 2016 r. poz. 22392016-06-02
12 UCHWAŁA NR XXX/470/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 27 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXII/375/09 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 15 września 2009 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazuDz. Urz. Województwa ZachodniopomorskiegoDz. Urz. z 2018 r. poz. 14062018-03-27

Położenie formy ochrony przyrody

  • zachodniopomorskie
  • świdwiński, szczecinecki, drawski
  • Kalisz Pomorski (miejsko-wiejska), Borne Sulinowo (miejsko-wiejska), Złocieniec (miejsko-wiejska), Szczecinek (miejska), Drawsko Pomorskie (miejsko-wiejska), Szczecinek (wiejska), Barwice (miejsko-wiejska), Połczyn-Zdrój (miejsko-wiejska), Brzeżno (wiejska), Świdwin (wiejska), Czaplinek (miejsko-wiejska), Wierzchowo (wiejska)
  • Granica obszaru bierze początek w gminie Drawsko Pomorskie w punkcie styku drogi wojewódzkiej nr 175 z drogą krajową nr 20 (działka drogowa nr 5 obręb Drawsko Pomorskie 14) i biegnie w kierunku północno-wschodnim wzdłuż drogi krajowej nr 20 do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 173 (działka drogowa nr 237/1 obręb Drawsko Pomorskie 6), dalej podąża wzdłuż tej drogi wojewódzkiej w kierunku północno-wschodnim, aż do przedłużenia zachodniej granicy działki nr 17 obręb Gogółczyn. W tym miejscu granica skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie wzdłuż zachodniej granicy działki nr 17 obręb Gogółczyn, części południowej i zachodniej granicy działki nr 4/70 obręb Drawsko Pomorskie 3, zachodniej i północno-zachodniej granicy działki nr 2 obręb Gogółczyn, północno-zachodniej granicy działki nr 3 obręb Gogółczyn, zachodniej granicy działek nr 94/10, 45, 44, 41/6, 8/4, 8/2 obręb Zarańsko, aż do styku z drogą powiatową nr 1952Z (działka drogowa nr 5/1 obręb Zarańsko). Od tego miejsca granica biegnie dalej w kierunku północno-zachodnim wzdłuż drogi powiatowej nr 1952Z, aż do skrzyżowania z działką nr 170 obręb Żółte (stanowiącej koryto rzeki Stara Rega). Od tego miejsca granica podąża wzdłuż zachodniej granicy działek nr 161/3, 169, 168, 167 obręb Żółte, południowo-zachodniej granicy działek nr 166, 165 obręb Żółte, zachodniej i północno-zachodniej granicy działki nr 164 obręb Żółte, północno-zachodniej granicy działek nr 162, 161/4, 161/3 obręb Żółte, zachodniej granicy działek nr 270/1, 270/2, 269/2, 269/1, 268/1, 266/2, 266/4, 266/3, 258, 238/24, 238/13, 238/12, 238/11, 238/10, 238/9, 238/8, 238/6, 238/5, 238/4, 238/3, 238/2, 238/1 obręb Nętno, północno-zachodniej granicy działek nr 237, 167, 166/4, 166/3, 166/2, 166/6, 166/5 obręb Nętno i zachodniej granicy działek nr 160, 106/1, 105/2, 102/1, 100/3, 100/1, 99, 98/3, 98/2, 95, 93, 92/1, 138, 88/3, 88/4, 73, 81/2, 78/1, 78/2, 78/3, 76, 74, 72/1, 72/2, 71, 70, 69, 68/1, 68/2, 68/3, 68/4, 68/5, 68/6, 17, 16/3, 16/4, 693 obręb Nętno. Następnie granica biegnie dalej w kierunku północnym wzdłuż zachodniej granicy działek nr 401/7 i 405 obręb Łabędzie, północnej granicy działki nr 408 obręb Łabędzie, zachodniej granicy działki nr 406/9 i północno-zachodniej granicy działek nr 406/8, 406/7, 412, 413/2, 413/1, 414, 408, 415/3, 416/2, 416/3 obręb Łabędzie, aż do styku z drogą wojewódzką nr 162 (działka drogowa nr 17/1 obręb Łabędzie). Granica podąża dalej w kierunku północnym wzdłuż tej drogi wojewódzkiej do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1080Z i biegnie dalej tą drogą powiatową w kierunku wschodnim przez teren gminy Drawsko Pomorskie, a następnie gminy Brzeźno, aż do przedłużenia północno-zachodniej granicy działki nr 645/1 obręb Karsibór. Następnie granica biegnie w kierunku wschodnim północno-zachodnią i wschodnią granicą działki nr 645/1 obręb Karsibór, północno-zachodnią granicą działki nr 650 obręb Karsibór, północno-zachodnią i wschodnią granicą działki nr 649 obręb Karsibór i północno-zachodnią granicą działek nr 655, 654/1, 653/3 obręb Karsibór; następnie przecina rzekę Regę i wkracza na teren gminy Świdwin, podążając dalej w kierunku wschodnim północną i wschodnią granicą działki nr 653/5 obręb Rycerzewko, a następnie w kierunku północno-wschodnim wzdłuż działek nr 6 obręb Rycerzewko i 17 obręb Kapice, stanowiących koryto rzeki Regi do styku z zachodnią granicą działki nr 2/4 obręb Rycerzewko. W tym miejscu granica opuszcza koryto rzeki Regi i podąża w kierunku północnym zachodnią granicą działek nr 2/4 i 2/2 obręb Rycerzewko, aż do styku z drogą powiatową nr 1082Z (działka drogowa nr 4 obręb Rycerzewko). Od tego miejsca granica podąża w kierunku wschodnim wzdłuż tej drogi powiatowej przez terytorium gmin Świdwin, a następnie Połczyn-Zdrój, aż do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 173 (działka drogowa nr 46/2 obręb Gawroniec). W tym miejscu granica skręca w kierunku północnym i biegnie wzdłuż tej drogi wojewódzkiej, aż do przedłużenia północnej granicy działki nr 4/4 obręb Połczyńska. W tym miejscu granica skręca w kierunku wschodnim i biegnie północną granicą działek nr 4/4, 4/6, 4/10, 4/12 obręb Połczyńska do styku z drogą wojewódzką nr 163 (działka drogowa nr 10 obręb Połczyńska). Następnie granica skręca w kierunku północnym i biegnie wzdłuż tej drogi wojewódzkiej, aż do przedłużenia północnej granicy działki nr 22/1 obręb Połczyńska i dalej w kierunku wschodnim północną granicą działek nr 22/1 i 22/2 obręb Połczyńska do styku z drogą powiatową nr 1094Z (działka drogowa nr 76/1 obręb Połczyn-Zdrój 6). Od tego miejsca granica podąża w kierunku południowym wzdłuż tej drogi powiatowej, aż do przedłużenia południowej granicy działki nr 45 obręb Ogrodno. Dalej granica podąża wschodnią granicą działek nr 46 obręb Ogrodno, 179 obręb Gaworkowo oraz 11 obręb Czarnkowie i biegnie dalej w kierunku południowym wzdłuż działki drogowej nr 17 obręb Czarnkowie, skręca wzdłuż południowo-zachodniej granicy działki nr 365/4 obręb Czarnkowie do styku z południowo-zachodnią granicą działki nr 356/1 obręb Popielewo. W tym miejscu granica skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie wzdłuż południowo-zachodniej granicy działki nr 356/1 obręb Popielewo i dalej wzdłuż północnej i wschodniej granicy tej działki, a następnie północno-wschodnią granicą działek nr 361/5 i 362 obręb Czarnkowie, zachodnią i północno-wschodnią granicą działki nr 306 obręb Popielewo, północno-wschodnią i wschodnią granicą działki nr 366/3 obręb Czarnkowie oraz północno-wschodnią granicą działek nr 365, 371 i 376 obręb Czarnkowie. Następnie granica obszaru podąża północno-zachodnią, północną i wschodnią granicą działki nr 374 obręb Kocury, wschodnią granicą działki nr 394 obręb Kocury i wkracza na teren gminy Czaplinek, biegnąc wzdłuż wschodniej granicy działki nr 411 obręb Stare Gonne, północno-wschodniej granicy działek nr 410 i 409 obręb Stare Gonne, wschodniej granicy działek nr 408, 423/1, 437/1, 437/2 obręb Stare Gonne oraz wschodniej granicy działki nr 91 obręb Prosino. W tym miejscu granica przecina drogę powiatową nr 1276Z (działka drogowa nr 103/3 obręb Prosino) i biegnie w kierunku południowym wzdłuż wschodniej granicy działek nr 82, 501/1, 502/1, 86, 89, 113, 68 obręb Prosino. Następnie przecina działkę nr 46/1 obręb Prosino, docierając do wschodniej granicy działki nr 66/1 obręb Prosino i biegnie dalej w kierunku południowym wzdłuż działek drogowych nr 65/1 obręb Prosino i 211 obręb Prosinko, aż do styku z drogą powiatową nr 1973Z (działka drogowa nr 209/2 obręb Prosinko). Od tego miejsca granica podąża w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż tej drogi powiatowej, aż do przedłużenia południowo-wschodniej granicy działki nr 215a obręb Prosinko i biegnie dalej w kierunku wschodnim wzdłuż północno-wschodniej granicy działki nr 207/2 obręb Prosinko, północnej granicy działki nr 268 obręb Prosinko oraz północnej, wschodniej i południowo-wschodniej granicy działki nr 206/2 obręb Prosinko, do styku z działką nr 217 obręb Prosinko, stanowiącej koryto rzeki Drawy. Od tego miejsca granica podąża w kierunku południowym wzdłuż tej działki do przedłużenia wschodniej granicy działki nr 205 obręb Prosinko. W tym miejscu granica opuszcza koryto rzeki Drawy i podąża wzdłuż wschodniej granicy działek nr 205 i 262 obręb Prosinko, północno-zachodniej i południowo-wschodniej granicy działki nr 204 obręb Prosinko do styku z działką nr 218 obręb Prosinko i biegnie od tego miejsca w kierunku wschodnim wzdłuż północnej granicy działek nr 218, 220/2, 193 obręb Prosinko do styku z działką nr 221 obręb Prosinko. W tym miejscu granica skręca w kierunku północnym, biegnąc wzdłuż zachodniej granicy działki nr 221 obręb Prosinko, następnie skręca w kierunku wschodnim i podąża wzdłuż północno-wschodniej granicy działek nr 221, 192, 222, 188/1 obręb Prosinko, północnej granicy działek nr 187, 223, 186, 183/3, 255, 182, 181, 180/1, 180/2, 180/4, 180/1, 179/1 i 177/1 obręb Prosinko. Następnie granica obszaru biegnie wzdłuż wschodniej granicy działek nr 177/1 obręb Prosinko, 41/1 i 49 obręb Kuźnica Drawska. W tym miejscu granica skręca w kierunku północno-wschodnim i podąża wzdłuż działki drogowej nr 293/1 obręb Czarne Wielkie, aż do styku z drogą powiatową nr 1095Z (działka drogowa nr 57/1 obręb Czarne Wielkie), biegnąc tą drogą w kierunku północnym, aż do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1251Z (działka drogowa nr 378 obręb Czarne Wielkie). W tym miejscu granica skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie wzdłuż tej drogi powiatowej, wkraczając na teren gminy Barwice. Na przedłużeniu północnej granicy działki nr 142/6 obręb Polne granica opuszcza drogę powiatową nr 1251Z i biegnie w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż północno-wschodniej granicy działek nr 142/6, 142/4, 145, 146/3, 146/2, 147/2 obręb Polne do styku z drogą wojewódzką nr 171 (działka drogowa nr 236 obręb Polne); następnie biegnie w kierunku południowo-zachodnim wzdłuż tej drogi wojewódzkiej do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1278Z (działka drogowa nr 238 obręb Polne). W tym miejscu granica obszaru skręca w kierunku południowo-wschodnim, podążając wzdłuż tej drogi powiatowej i wkracza na teren gminy Borne Sulinowo. Następnie biegnie dalej w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż drogi powiatowej nr 1278Z, aż do przedłużenia północnej granicy działki nr 364 obręb Komorze, następnie granica podąża w kierunku wschodnim wzdłuż północnej granicy działek nr 364, 363, 362, 361 obręb Komorze, północnej granicy działek nr 360/3, 822/1, 359/1, 358/3 obręb Łubowo i w kierunku północno-wschodnim wzdłuż północno-zachodniej granicy działek nr 264/4, 264/3, 357 obręb Piława, północno-zachodniej granicy działek nr 340/2, 339/2, 338, 322/2, 321/2, 300/2 obręb Okolę, północno-zachodniej granicy działek nr 299/2, 100, 101/1 obręb Uniemino. W tym miejscu przecina drogę powiatową nr 1280Z i podąża dalej, w kierunku północnym wzdłuż zachodniej granicy działek nr 79/5, 79/4, 108, 73/2, 73/1, 74/9, 74/7, 74/5, 74/3, 74/1, 75 obręb Uniemino; północno-zachodniej granicy działek nr 75, 54, 53; północnej granicy działek nr 52, 51/26, 51/25, 51/24, 51/23, 113, 16, 17, 18, 19,20,21, 114,249/4, 129/8,23/2,23/1,25, 117,29 obręb Uniemino; północno-zachodniej i południowo-wschodniej granicy działki nr 249/2 obręb Uniemino. Następnie, w miejscu skrzyżowania dróg powiatowych nr 1266Z (działka drogowa nr 2 obręb Juchowo) i 1282Z (działka drogowa nr 1 obręb Juchowo) granica obszaru skręca w kierunku północnym i biegnie wzdłuż drogi powiatowej nr 1266Z, aż do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1284Z (działka drogowa nr 17/3 obręb Juchowo). W tym miejscu granica obszaru skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie dalej wzdłuż drogi powiatowej nr 1266Z; wkracza ponownie na teren gminy Barwice i podążając w kierunku północnym drogą powiatową nr 1266Z dociera do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 172 (działka drogowa nr 5 obręb Knyki). W tym miejscu granica skręca w kierunku wschodnim i biegnie wzdłuż tej drogi wojewódzkiej, wkraczając ponownie na teren gminy Borne Sulinowo, a następnie na teren gminy Szczecinek i podąża dalej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 172 w kierunku wschodnim, aż do przedłużenia wschodniej granicy działki nr 700/8 obręb Parsęcko. W tym miejscu granica skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie wzdłuż południowo-wschodniej granicy działek nr 700/8, 323, 582 obręb Parsęcko, wschodniej i południowej granicy działki nr 324 obręb Parsęcko, południowo-wschodniej granicy działek nr 338, 583, 335 obręb Parsęcko; przecina Kanał Radacki (działka nr 680 obręb Parsęcko) i dociera do przedłużenia północno-wschodniej granicy działki nr 201/21 obręb Kucharowo gmina Borne Sulinowo. Od tego miejsca granica podąża w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż działki drogowej nr 585/1 obręb Parsęcko gmina Szczecinek do styku z punktem przedłużenia południowo-wschodniej granicy działki nr 201/25 obręb Kucharowo i wkraczając na teren gminy Borne Sulinowo, biegnie w kierunku południowym wzdłuż południowo-wschodniej granicy działki nr 201/25 obręb Kucharowo, wschodniej i południowej granicy działki nr 87/2 obręb Kucharowo, południowo-zachodniej granicy działki nr 201/22 obręb Kucharowo, południowo-wschodniej granicy działki nr 87/1 obręb Kucharowo, wschodniej granicy działek nr 89 i 92 obręb Kucharowo do styku z północno-zachodnią granicą działki nr 2 obręb Kucharowo. W tym miejscu granica skręca w kierunku północnym, podążając wzdłuż północno-zachodniej granicy działki nr 2, zachodniej i północno-zachodniej granicy działki nr 682/9 oraz północno-zachodniej granicy działek nr 682/6 i 86/1 obręb Parsęcko gmina Szczecinek; przecina Kanał Radacki (działka nr 680 obręb Parsęcko) i biegnie dalej wzdłuż zachodniej granicy działek nr 673/2, 673/1, 674, 675 obręb Parsęcko. Następnie skręca w kierunku wschodnim - wzdłuż północnej granicy działki nr 675 obręb Parsęcko oraz północnym - wzdłuż północno-zachodniej granicy działki nr 677/25 i południowo-zachodniej granicy działki nr 313 obręb Parsęcko, osiągając ponownie drogę wojewódzką nr 172. Od tego miejsca granica biegnie ponownie w kierunku wschodnim wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 172, wkraczając na teren gminy Miasto Szczecinek i podąża wspomnianą drogą wojewódzką,aż do skrzyżowania z ul. Kościuszki (działka drogowa nr 4/1 obręb Szczecinek 12). Od tego miejsca granica podąża w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż ul. Kościuszki działkami drogowymi nr 4/2 i 5 obręb Szczecinek 12 oraz 293 i 279/2 obręb Szczecinek 13, aż do przedłużenia południowo-wschodniej granicy działki nr 290/2 obręb Szczecinek 13. Następnie granica biegnie wzdłuż ul. Jasnej działką drogową nr 289 obręb Szczecinek 13, wzdłuż ul. Ordona działkami drogowymi nr 65 i 408 obręb Szczecinek 13 i skręca w kierunku południowym, biegnąc wzdłuż ul. Mickiewicza działkami drogowymi nr 435 i 535 obręb Szczecinek 13, a następnie wzdłuż ul. Marszałka Piłsudskiego działkami drogowymi nr 921 obręb Szczecinek 13 i 268 obręb Szczecinek 20, aż do skrzyżowania z ul. Szczecińską. Od tego miejsca granica obszaru podąża w kierunku południowym wzdłuż ul. Szczecińskiej działką drogową nr 322 obręb Szczecinek 20, a następnie biegnie w tym samym kierunku wzdłuż drogi krajowej nr 20, począwszy od przedłużenia północnej granicy działki nr 92 obręb Szczecinek 12. Biegnąc wzdłuż tej drogi krajowej w kierunku południowym, granica obszaru ponownie wkracza na teren gminy Szczecinek, a następnie gminy Borne Sulinowo i dochodzi do miejscowości Śmiadowo. W punkcie przedłużenia wschodniej granicy działki nr 5 obręb Dąbrowica granica opuszcza drogę krajową nr 20 i skręca w kierunku południowo-zachodnim, biegnąc wzdłuż wschodniej i południowej granicy działki nr 5 obręb Dąbrowica, wschodniej i południowej granicy działki nr 4/2 obręb Dąbrowica, południowej granicy działki nr 10 obręb Dąbrowica, południowo-zachodniej granicy działki nr 9/3 obręb Dąbrowica do styku z wschodnią granicą działki nr 348 obręb Dąbrowica. Od tego miejsca granica podąża w kierunku południowo-zachodnim wzdłuż części wschodniej granicy tej działki oraz wzdłuż południowo-wschodniej granicy działek nr 382 i 19/30 obręb Dąbrowica, a następnie południowo-zachodniej granicy działek nr 19/30, 19/32, 203 obręb Dąbrowica, południowo-wschodniej granicy działki nr 19/34 obręb Dąbrowica, aż do styku z drogą powiatową nr 1289Z (działka drogowa nr 394 obręb Dąbrowica). W tym miejscu granica skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie wzdłuż tej drogi powiatowej, aż do przedłużenia wschodniej granicy działki nr 207 obręb Dąbrowica. Następnie granica biegnie wzdłuż wschodniej granicy tej działki, części północnej granicy działki nr 265 obręb Piława (działka pod wodami jeziora Pile), północnej granicy działki nr 200/2 obręb Śmiadowo, północnej granicy działki nr 165 obręb Krągi, części wschodniej granicy działki nr 265 obręb Piława, wschodniej granicy działki nr 32 obręb Borne Sulinowo 01, północnej i wschodniej granicy działki nr 33/2 obręb Borne Sulinowo 01, południowej granicy działek nr 6, 33/1, 34/2 oraz wschodniej, południowej i zachodniej granicy działki nr 36/1 obręb Borne Sulinowo 01 do styku z częścią zachodniej granicy działki nr 34/2 obręb Borne Sulinowo 01. Granicą tej działki granica obszaru dociera do południowego brzegu jeziora Pile (działka nr 265 obręb Piława) i podąża wzdłuż jego brzegów (po granicy działki ewidencyjnej) w kierunku północnym, a następnie zachodnim, aż do styku z południową granicą działki nr 7/8 obręb Borne Sulinowo 04. Następnie granica obszaru podąża w kierunku zachodnim wzdłuż południowej granicy działki nr 7/8 obręb Borne Sulinowo 04 i dalej południowym brzegiem jeziora Pile (po granicy działki ewidencyjnej), aż do przedłużenia południowej granicy działki nr 1/23 obręb Liszkowo. Od tego miejsca granica biegnie wzdłuż południowej granicy działek nr 1/23, 2/3, 388, 389/2, 390/2 obręb Liszkowo, aż do styku z drogą krajową nr 20 (działka drogowa nr 399 obręb Liszkowo). Następnie granica podąża wzdłuż drogi krajowej nr 20, skręcając w kierunku południowo-zachodnim, aż do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1278Z. Od tego miejsca granica biegnie wzdłuż tej drogi powiatowej w kierunku północno-zachodnim, aż do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1252Z (działka drogowa nr 296/1 obręb Rakowo) i skręca w kierunku zachodnim, biegnąc wzdłuż tej drogi powiatowej do przedłużenia południowo-wschodniej granicy działki nr 112/3 obręb Rakowo. W tym miejscu granica opuszcza drogę powiatową i podąża w kierunku zachodnim wzdłuż działek drogowych nr 293 i 5 obręb Rakowo, wschodniej i południowej granicy działki nr 21/3 obręb Rakowo, południowej granicy działek nr 22/4, 23/4, 24/4, 25/3 obręb Rakowo; następnie granica wkracza ponownie na teren gminy Czaplinek i biegnie wzdłuż południowej granicy działek nr 25/2, 26/2, 291/11, 20/1, 291/7, 291/9 obręb Sikory, południowo-zachodniej granicy działek nr 291/7, 291/12, 291/4, 291/3, 291/6, 288/2 obręb Sikory, południowej granicy działek nr 285/2, 286/1, 279/2, 234, 233, 232, 231, 230 obręb Sikory. Następnie granica przecina działkę drogową nr 298 obręb Sikory i skręcając w kierunku południowo-wschodnim, biegnie wzdłuż północnej granicy działek nr 322, 324/6, 324/7 obręb Sikory, północno-wschodniej granicy działek nr 324/8 i 324/1 obręb Sikory, północnej granicy działek nr 326/3, 326/2, 328/4, 328/3 obręb Sikory, południowo-wschodniej i wschodniej granicy działki nr 328/5 obręb Sikory. W tym miejscu granica skręca w kierunku południowym i biegnie wzdłuż wschodniej granicy działki nr 328/6 obręb Sikory, wschodniej i południowej granicy działki nr 328/11 obręb Sikory; następnie granica biegnie dalej w kierunku południowym wzdłuż części wschodniej granicy działki nr 30/1 obręb Kołomąt oraz wschodniej granicy działki nr 563 obręb Kołomąt, stanowiącej jednocześnie wschodni brzeg jeziora Dołgie Wielkie, do styku z granicą działki nr 2/20 obręb Kołomąt. W tym miejscu granica obszaru skręca w kierunku północno-wschodnim, biegnąc wzdłuż północno-zachodniej granicy działki nr 2/20 obręb Kołomąt, a następnie wzdłuż północno-wschodniej granicy tej działki i skręca w kierunku południowo-zachodnim, podążając wschodnią granicą działek nr 2/20 i 2/10 obręb Kołomąt, wschodnią granicą działek nr 2 i 3 obręb Czaplinek 4, wschodnią i południową granicą działki nr 5/2 obręb Czaplinek 4, południową granicą działek nr 2 i 1/2 obręb Czaplinek 4, aż do miejsca skrzyżowania drogi krajowej nr 20 z drogą powiatową nr 2001Z (działka drogowa nr 7 obręb Czaplinek 4). Od tego miejsca granica biegnie wzdłuż tej drogi powiatowej w kierunku południowym, aż do przedłużenia północno-wschodniej granicy działki nr 14 obręb Czaplinek 4 i podąża dalej wzdłuż północno-wschodniej granicy tej działki, wschodniej granicy działek nr 13 i 15/1 obręb Czaplinek 4; następnie przecina drogę wojewódzką nr 163 (działka drogowa nr 4 obręb Czaplinek 7) i biegnie dalej wzdłuż wschodniej granicy działki nr 30/1 obręb Czaplinek 7, wschodniej i południowej granicy działki nr 6/3 obręb Czaplinek 7, południowej granicy działki nr 7 obręb Czaplinek 7, południowej i zachodniej granicy działki nr 19/3 obręb Czaplinek 7. Następnie podąża wzdłuż południowej granicy działek nr 3, 29, 28/1, 27, 26, 25, 24, 23, 22/2, 22/1 obręb Czaplinek 7. Następnie granica przecina drogę wojewódzką nr 177 (działka drogowa nr 1/6 obręb Czaplinek 8) i biegnie w kierunku południowo-zachodnim wzdłuż wschodniej granicy działek nr 2/4 i 2/5 obręb Czaplinek 6, południowo-wschodniej granicy działek nr 2/6, 3, 4, 5, 7, 6, 7 obręb Czaplinek 6, południowo-wschodniej granicy działek nr 57/3 i 12/15 obręb Niwka, południowo-wschodniej granicy działek nr 57, 92/5, 111, 91 obręb Pławno, południowej granicy działki nr 58/1 obręb Żelisławie; przecina drogę powiatową nr 2000Z (działka drogowa nr 2/2 obręb Żelisławie) i biegnie w kierunku zachodnim wzdłuż południowej granicy działek nr 59/4, 177/13, 177/12, 177/11, 177/14, 177/9, 177/20, 177/19, 177/18, 177/7, 177/6, 177/5, 177/28, 177/29, 177/30, 177/24, 177/23, 177/22, 177/21, 59/4, 2/1, 59/1, 13/4, 13/3, 29/1, 29/2, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 20/1, 19, 17/1, 17, 180, 128, 127, 176/1, 43/4, 43/5, 47/1, 46/1, 120, 51/4, 51/2, 39/4 obręb Żelisławie. Następnie granica wkracza na teren gminy Złocieniec i biegnie wzdłuż południowej granicy działek nr 39/2, 40, 41/1, 28, 29/1, 21/1, 13, 120 obręb Bobrowo i południowo-zachodniej granicy działki nr 3/4 obręb Bobrowo, do styku z drogą powiatową nr 1998Z. Od tego miejsca granica podąża wzdłuż tej drogi powiatowej w kierunku południowo-zachodnim, a następnie południowo-wschodnim, aż do przedłużenia północnej granicy działki nr 84/3 obręb Bobrowo. Od tego miejsca granica podąża wzdłuż północno-wschodniej granicy działek nr 84/3, 97, 112 obręb Bobrowo, północno-zachodniej granicy działki nr 126 obręb Bobrowo, północno-zachodniej i wschodniej granicy działek nr 125 i 141/2 obręb Bobrowo. W tym miejscu granica wkracza na teren gminy Wierzchowo i biegnie wzdłuż wschodniej i południowo-zachodniej granicy działki nr 141/1 obręb Wierzchowo, południowo-zachodniej granicy działki nr 142/1 obręb Wierzchowo, wschodniej granicy działek nr 602, 765, 158/4 obręb Wierzchowo do styku z drogą powiatową nr 2009Z. Następnie biegnie w kierunku południowo-zachodnim i zachodnim wzdłuż tej drogi powiatowej do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1994Z (działka drogowa nr 613/2 obręb Wierzchowo). Następnie granica podąża wzdłuż wschodniej granicy działek nr 247, 249/2, 249/1 obręb Wierzchowo do styku z drogą powiatową nr 1991Z (działka drogowa nr 614/2 obręb Wierzchowo) i biegnie wzdłuż tej drogi powiatowej w kierunku południowo-zachodnim, aż do przedłużenia południowo-zachodniej granicy działki nr 274/2 obręb Wierzchowo. Od tego miejsca granica podąża wzdłuż południowej granicy działek nr 275, 276/1, 276/2, 649/2, 298, 299, 300, 301/1, 303, 304/1, 654, 687, 854/5 obręb Wierzchowo, wschodniej i części południowej granicy działki nr 862/2 obręb Wierzchowo, południowo-wschodniej granicy działek nr 944/1, 944/2, 944/3, 388/1, 773/2, 388/2, 773/7 obręb Wierzchowo, docierając do skrzyżowania drogi powiatowej nr 1985Z i 1986Z (działka drogowa nr 891 obręb Wierzchowo). Następnie granica biegnie wzdłuż drogi powiatowej nr 1985Z w kierunku południowym i południowo-zachodnim. Wkraczając na teren gminy Kalisz Pomorski, granica podąża dalej wzdłuż tej drogi powiatowej, aż do przedłużenia zachodniej granicy działki nr 492/1 obręb Sienica; od tego miejsca granica biegnie wzdłuż południowej granicy działek nr 86, 492/3, 87, 492/2, 89/2, 90, 91, 89/1, 94, 93, 92/6, 92/4 obręb Sienica. Następnie granica podąża w kierunku północno-zachodnim wzdłuż południowo-zachodniej granicy działek nr 50/1, 45, 46/4, 46/3, 46/2, 46/1, 42, 47, 48, 49/1, 49/2, 51/1 obręb Sienica; przecina działkę drogową nr 38 obręb Sienica i biegnie dalej wzdłuż południowej granicy działki nr 37/1 i południowo-zachodniej granicy działek nr 725/1 i 720/1 obręb Sienica. W tym miejscu granica wkracza ponownie na teren gminy Drawsko Pomorskie i biegnie w kierunku północnym wzdłuż południowo-zachodniej granicy działek nr 720/2, 715, 660 obręb Żołędowo i zachodniej granicy działek nr 660, 474, 447 obręb Żołędowo; następnie granica przecina rzekę Drawę (działka nr 6 obręb Karwice) i biegnie od tego miejsca w kierunku zachodnim wzdłuż południowej granicy działek nr 440, 441 i 442 obręb Karwice. Od tego miejsca granica podąża na północ wzdłuż zachodniej granicy działek nr 442, 410, 342, 268, 256, 41/11 obręb Karwice, południowo-zachodniej granicy działek nr 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 obręb Karwice do styku z drogą wojewódzką nr 175 (działka drogowa nr 7 obręb Konotop). Od tego miejsca granica podąża w kierunku północnym wzdłuż tej drogi wojewódzkiej, aż do punktu styku z drogą krajową nr 20 (działka drogowa nr 5 obręb Drawsko Pomorskie 14), który stanowi początek opisu granicy. 2. Jeżeli opis stanowi, że granica biegnie wzdłuż drogi lub działki drogowej oznacza to, że droga lub działka drogowa leżą poza obszarem chronionego krajobrazu.

Ochrona

Nie


Zarządzanie

Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego