Obszar chronionego krajobrazu

Dane podstawowe

  • Pojezierze Wałeckie i Dolina Gwdy (woj. wielkopolskie)
  • 1989-07-01
  • 58375,0000
  • Wielkie bogactwo walorów krajobrazowych stanowią: urozmaicona rzeźba terenu z rozległymi kompleksami leśnymi, malownicze głęboko wciete doliny licznych rzek, moreny czołowe i doliny rynnowe z licznymi jeziorami, miejsca lęgowe i ostoje rzadkich i ginących zwierząt, m.in. tracza nurogęsi, orła bielika, orlika krzykliwego, żubra i bobra, oraz miejsca zlotów i przelotów żurawi, gęsi i kaczek. Obszar Wyróżnia się znaczną ilością obiektów objętych różnymi formami ochrony. Często spotykane są pomniki przyrody, wśród których wyróżniają się buki nad jez. Wielki Bytyń, stanowiące osobliwość natury.

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Uchwała Nr IX/56/89 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Pile z dnia 31 maja 1989 r. w sprawie ustanowienia obszarów chronionego krajobrazu w województwie pilskimDz. Urz. Woj. PilskiegoDz. Urz. Nr 11, poz. 951989-06-16

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 1/90 Wojewody Pilskiego z dnia 27 grudnia 1990 roku zmieniające uchwałę Wojewódzkiej Rady Narodowej w Pile w sprawie ustanowienia obszarów chronionego krajobrazu w województwie pilskimDz. Urz. Woj. PilskiegoDz. Urz. Nr 2 poz. 21991-03-15
2 Rozporządzenie Nr 5/98 Wojewody Pilskiego z dnia 15 maja 1998 r. w sprawie ustanowienia obszarów chronionego krajobrazu w województwie pilskimDz. Urz. Woj. PilskiegoDz. Urz. Nr 13, poz. 831998-06-16
3 Rozporządzenie Nr 212/06 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 29 listopada 2006 r. w sprawie obszaru chronionego krajobrazu "Pojezierze Wałeckie i Dolina Gwdy" - wyrokiem WSA w Poznaniu IV SA/Po 709/10 stwierdzono nieważność aktuDz. Urz. Województwa WielkopolskiegoDz. Urz. z 2006 r. Nr 201, poz. 47702006-12-14
4 Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 27 stycznia 2011 r. Nr IV SA/Po 709/102011-01-27

Położenie formy ochrony przyrody

  • wielkopolskie
  • pilski, złotowski
  • Krajenka (miejsko-wiejska), Okonek (miejsko-wiejska), Piła (miejska), Złotów (wiejska), Lipka (wiejska), Szydłowo (wiejska), Jastrowie (miejsko-wiejska), Tarnówka (wiejska), Kaczory (wiejska)

Ochrona

Nie


Zarządzanie

Konieczność zmiany przepisów wskazujących sprawującego nadzór