Obszar chronionego krajobrazu

Dane podstawowe

  • Dolina Kosówki
  • 2009-03-28
  • 246,0000
  • Obszar obejmuje tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowych ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem.

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Uchwała Nr 480/2009 Rady Miejskiej w Radomia z dnia 23 lutego 2009 r. w sprawie wprowadzenia ochrony w drodze wyznaczenia obszaru chronionego krajobrazu.Dz. Urz. Województwa MazowieckiegoDz. Urz. z 2009 r. Nr 33, poz. 7652009-03-13

Położenie formy ochrony przyrody

  • mazowieckie
  • Radom
  • Radom (miejska)
  • nie określono w akcie prawnym, granice obszaru określa mapa w skali 1:10 000 stanowiąca załącznik nr 1 do uchwały

Ochrona

Nie


Zarządzanie

konieczność zmiany przepisów wskazujących sprawującego nadzór