Obszar chronionego krajobrazu

Dane podstawowe

  • Wydm Kotliny Toruńsko-Bydgoskiej część wschodnia i zachodnia
  • 1991-09-25
  • 28100,0000
  • OChK Wydm Kotliny Toruńsko-Bydgoskiej jest położony w większości w granicach najwyższej (72-75 m n.p.m) terasy Pradoliny Wisły, pokrytej jednym z największych w Polsce pól wydmowych. Wysokość względna wydm wynosi średnio 10-25 m i dochodzi do 30-45 m. Powierzchnię obszaru pokrywają zwarte kompleksy borów świeżych i częściowo suchych z sosną zwyczajną jako gatunkiem panującym. Omawiany obszar stanowi strefę masowego wypoczynku mieszkańców aglomeracji bydgosko-toruńskiej i pełni ważną rolę w turystyce i rekreacji. W skład tej jednostki wchodzą dwa podobszary obejmujące część wschodnią i zachodnią. Na terenie jednostki znajduje się rezerwat przyrody Łążyn. Przez obszar przebiegają liczne drogi o znaczeniu krajowym i wojewódzkim, a także linie kolejowe. Rejony miast są ważnymi korytarzami infrastruktury technicznej przecinającymi obszar chronionego krajobrazu.

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie nr 9/1991 Wojewody Bydgoskiego z dnia 14 czerwca 1991 r. w sprawie utworzenia 22 obszarów krajobrazu chronionego w województwie bydgoskimDziennik Urzędowy Województwa BydgoskiegoDz. Urz. Woj. Bydg. z dnia 10 września 1991 r. Nr 17, poz. 127

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 ROZPORZĄDZENIE Nr 34/2004 WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 3 grudnia 2004 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu w województwie kujawsko-pomorskim.Dz. Urz. Województwa Kujawsko-PomorskiegoDz. Urz. z 2004 r. Nr 120, poz. 20142004-12-07
2 ROZPORZĄDZENIE Nr 3/05 WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 7 marca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obszarów chronionego krajobrazu w Województwie Kujawsko-Pomorskim.Dz. Urz. Województwa Kujawsko-PomorskiegoDz. Urz. z 2005 r. Nr 28, poz. 5052005-03-16
3 ROZPORZĄDZENIE Nr 11 WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 9 czerwca 2005 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu.Dz. Urz. Województwa Kujawsko-PomorskiegoDz. Urz. z 2005 r. Nr 72, poz. 13752005-06-15
4 ROZPORZĄDZENIE Nr 9/2007 WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obszarów chronionego krajobrazu.Dz. Urz. Województwa Kujawsko-PomorskiegoDz. Urz. z 2007 r. Nr 120, poz. 17812007-10-26
5 ROZPORZĄDZENIE Nr 3/2009 WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 14 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obszarów chronionego krajobrazu w Województwie Kujawsko-Pomorskim.Dz. Urz. Województwa Kujawsko-PomorskiegoDz. Urz. z 2009 r. Nr 36, poz. 7782009-04-17
6 UCHWAŁA Nr VI/106/11 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 21 marca 2011 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazuDz. Urz. Województwa Kujawsko-PomorskiegoDz. Urz. z 2011 r. Nr 99, poz. 7932011-04-22
7 UCHWAŁA NR X/250/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wydm Kotliny Toruńsko-Bydgoskiej – część wschodnia i zachodniaDz. Urz. Województwa Kujawsko-PomorskiegoDz. Urz. z 2015 r. poz. 25712015-08-25
8 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 31 maja 2016 r. Sygn. akt II SA/Bd 181/16Dz. Urz. Województwa Kujawsko-PomorskiegoDz. Urz. z 2018 r. poz. 19602018-04-05

Położenie formy ochrony przyrody

  • kujawsko-pomorskie
  • toruński, Bydgoszcz, bydgoski, inowrocławski
  • Nowa Wieś Wielka (wiejska), Solec Kujawski (miejsko-wiejska), Rojewo (wiejska), Białe Błota (wiejska), Wielka Nieszawka (wiejska), Gniewkowo (miejsko-wiejska), Bydgoszcz (miejska)
  • Granice obszaru oparto o wyraźne, naturalne i antropogeniczne linie terenowe oraz granice administracyjne. Północna granica obszaru swój początek bierze u zbiegu drogi krajowej S-10 (relacji Poznań-Szczecin) i ul. Bydgoskiej we wsi Lisi Ogon. Następnie biegnie w kierunku wschodnim wzdłuż ul. Bydgoskiej i Łochowskiej, aż do jej skrzyżowania z drogą prowadzącą do Zakładów Belma. Od tego momentu granica obszaru biegnie wzdłuż południowej granicy miasta Bydgoszczy (poza niewielkim fragmentem lasu przylegającym od południa do ul. Maciaszka) aż do jej przecięcia z ul. Pijarów. Tu granica obszaru skręca na południe i biegnie ul. Pijarów, aż do jej skrzyżowania z drogą leśną – łączącą ul. Pijarów i ul. Kłosową. Dalej ulicą Kłosową biegnie w kierunku wschodnim do linii kolejowej Bydgoszcz-Inowrocław. W rejonie przecięcia drogi z linią kolejową granica zmienia swój bieg (w kierunku południowym), biegnąc tym samym wzdłuż wspomnianej linii kolejowej. Około 700 m na północ od stacji kolejowej Trzciniec skręca na wschód i biegnie na pograniczu zwartego kompleksu leśnego i łąk do momentu skrzyżowania się z drogą krajową nr 5. Dalej granica biegnie tą drogą, aż do południowych granic zabudowy, znajdującej się po wschodniej stronie drogi. Od tego momentu dalszy bieg granicy obszaru pokrywa się z drogą gruntową, łączącą się z ul. Dąbrową. Na wysokości skrzyżowania tych dróg granica obszaru biegnie w kierunku południowo- wschodnim, wzdłuż ul. Dąbrowa, aż do południowych granic oddziału leśnego nr 66. Następnie skręca ona na wschód, gdzie biegnie drogą leśną pomiędzy oddziałami od numeru 68 do 61, a oddziałami od numeru 118 do numeru 111. W miejscu przecięcia linii rozgraniczającej wspomniane odziały z Szosą Obwodową (droga krajowa nr 10) następuje zmiana kierunku granicy na północno-wschodni. Stąd granica obszaru zaczyna pokrywać się z biegiem z fragmentem Szosy Obwodowej i ul. Prądącińską, aż do jej skrzyżowania z ul. Piątnowską. Dalej granica biegnie wzdłuż linii prostej w kierunku północno-wschodnim, aż do skrzyżowania z ul. Nowotoruńską. Tu skręca w kierunku południowo-wschodnim do przecięcia z drogą krajową nr 10, po czym tą drogą biegnie dalej na wschód. W rejonie wsi Przyłubie, na wysokości skrzyżowania wspomnianej drogi krajowej i linii kolejowej (Bydgoszcz-Toruń) następuje zmiana przebiegu granicy. W tym miejscu zaczyna się ona pokrywać z linią kolejową. Wschodnia granica obszaru natomiast w całości pokrywa się ze wschodnią granicą gminy Solec Kujawski oraz w niewielkim stopniu ze wschodnią granicą gminy Rojewo. Rozpoczyna się ona w miejscu przecięcia linii kolejowej i granic gminy Solec Kujawski (o przebiegu południkowym), dalej biegnie w kierunku południowym, po czym skręca na wschód biegnąc wzdłuż północno-wschodnich granic gminy Rojewo. Granica południowa swój początek bierze na południowy-wschód od osady Bród Kamienny, w rejonie przecięcia dróg leśnych z granicą gminy Rojewo. Dalej niewielkim łukiem (w kierunku północno-zachodnim) przecina Kanał Zielona Struga, po czym łączy się z północą granicą gminy Rojewo. Następnie w kierunku zachodnim granica biegnie fragmentem drogi gminnej oraz blisko 2,5 km odcinkiem drogi leśnej. W rejonie wschodnich granic obrębu nr 161 granica zmienia swój bieg w kierunku południowym, biegnąc początkowo dolną częścią niewielkiej strefy zboczowej, a następnie wzdłuż granic administracyjnych gminy Rojewo. W rejonie Osieka Wielkiego skręca na zachód. Dalej biegnie w tym kierunku w odległości około 120-150 m na północ od Kanału Chrośniańskiego. Następnie granica obszaru prowadzi drogą leśną w okolicach osady Chrośna, po czym skręca na południe drogą gminną i dalej na wschód drogą leśną. Dalej biegnie na wschód wzdłuż granic lasu, po czym skręca na południe. W tym miejscu granica obszaru przebiega przez kompleks łąk i ciek. Dalej skręca na zachód, przecinając drogi leśne. Następnie biegnie 3,7 km odcinkiem drogi leśnej, drogą gminną w pobliżu Dąbrowy Wielkiej oraz wzdłuż granicy lasu, aż do linii kolejowej Bydgoszcz- Inowrocław w pobliżu Nowej Wsi Wielkiej. Dalsza granica biegnie wzdłuż wspomnianej linii kolejowej, po czym skręca na północny-wschód po linii ogrodzenia i dróg leśnych przecinających oddziały leśne nr 138 i 111. Następnie granica skręca na północ aż do drogi gminnej, by później zmienić swój bieg w kierunku zachodnim wzdłuż granic kompleksu leśnego. Nieopodal osady Dobromierz granica skręca na północny-zachód i biegnie wzdłuż drogi gminnej i szlaku – czerwonego do skrzyżowania jej z drogą okalającą od wschodu Jezioro Jezuickie. Następnie biegnie drogą po wschodniej stronie jeziora, aż do skrzyżowania z drogą krajową nr 25, na którym skręca na północny-zachód. Granica biegnie wzdłuż drogi krajowej nr 25, aż do skrzyżowania z drogą krajową nr 10, gdzie skręca w kierunku zachodnim. Od tego miejsca granica biegnie wzdłuż drogi krajowej nr 10, by przed miejscowością Białe Błota skręcić ku północy. Granica zachodnia rozpoczyna się tuż przed miejscowością Białe Błota (jadąc od strony Stryszka). Biegnie ona na północ - począwszy od drogi krajowej nr 10. Omija strefę zabudowy po czym biegnie na południowy-zachód wzdłuż linii kolejowej Bydgoszcz- Inowrocław, aż do skrzyżowania z drogą krajową nr 10. W tym miejscu skręca w kierunku północnym i biegnie drogą nr 10 do skrzyżowania w miejscowości Lisi Ogon. Granice obszaru – część wschodnia. Granice: północna i wschodnia prowadzą w całości po granicy administracyjnej między gminą Gniewkowo (powiat inowrocławski), a gminą Wielka Nieszawka (powiat toruński). Granica południowa prowadzi drogami leśnymi na wschód od Suchatówki, przekracza linię kolejową Toruń-Inowrocław, drogę krajową nr 15 Toruń- Inowrocław i omija od północy zabudowę wsi Suchatówka. Następnie prowadzi drogami leśnymi i polnymi przez wieś Zajezierze, omija od północy Jezioro Stare i dalej granicą miedzy kompleksem leśnym a terenami rolnymi dociera do wsi Godzięba. Granica zachodnia od wsi Godzięba prowadzi drogą leśną w kierunku północnym, od wschodu omija rozległe zagłębienie wytopiskowe i dalej prowadzi granicą administracyjną między gminami Gniewkowo i Rojewo.

Ochrona

Nie


Zarządzanie

Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego