Obszar chronionego krajobrazu

Dane podstawowe

  • Wydm Kotliny Toruńsko-Bydgoskiej część wschodnia i zachodnia
  • 1991-09-25
  • 29247,7300
  • OChK Wydm Kotliny Toruńsko-Bydgoskiej jest położony w większości w granicach najwyższej (72-75 m n.p.m) terasy Pradoliny Wisły, pokrytej jednym z największych w Polsce pól wydmowych. Wysokość względna wydm wynosi średnio 10-25 m i dochodzi do 30-45 m. Powierzchnię obszaru pokrywają zwarte kompleksy borów świeżych i częściowo suchych z sosną zwyczajną jako gatunkiem panującym. Omawiany obszar stanowi strefę masowego wypoczynku mieszkańców aglomeracji bydgosko-toruńskiej i pełni ważną rolę w turystyce i rekreacji. W skład tej jednostki wchodzą dwa podobszary obejmujące część wschodnią i zachodnią. Na terenie jednostki znajduje się rezerwat przyrody Łążyn. Przez obszar przebiegają liczne drogi o znaczeniu krajowym i wojewódzkim, a także linie kolejowe. Rejony miast są ważnymi korytarzami infrastruktury technicznej przecinającymi obszar chronionego krajobrazu.

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie nr 9/1991 Wojewody Bydgoskiego z dnia 14 czerwca 1991 r. w sprawie utworzenia 22 obszarów krajobrazu chronionego w województwie bydgoskimDziennik Urzędowy Województwa BydgoskiegoDz. Urz. Woj. Bydg. z dnia 10 września 1991 r. Nr 17, poz. 127

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 ROZPORZĄDZENIE Nr 34/2004 WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 3 grudnia 2004 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu w województwie kujawsko-pomorskim.Dz. Urz. Województwa Kujawsko-PomorskiegoDz. Urz. z 2004 r. Nr 120, poz. 20142004-12-07
2 ROZPORZĄDZENIE Nr 3/05 WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 7 marca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obszarów chronionego krajobrazu w Województwie Kujawsko-Pomorskim.Dz. Urz. Województwa Kujawsko-PomorskiegoDz. Urz. z 2005 r. Nr 28, poz. 5052005-03-16
3 ROZPORZĄDZENIE Nr 11 WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 9 czerwca 2005 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu.Dz. Urz. Województwa Kujawsko-PomorskiegoDz. Urz. z 2005 r. Nr 72, poz. 13752005-06-15
4 ROZPORZĄDZENIE Nr 9/2007 WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obszarów chronionego krajobrazu.Dz. Urz. Województwa Kujawsko-PomorskiegoDz. Urz. z 2007 r. Nr 120, poz. 17812007-10-26
5 ROZPORZĄDZENIE Nr 3/2009 WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 14 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obszarów chronionego krajobrazu w Województwie Kujawsko-Pomorskim.Dz. Urz. Województwa Kujawsko-PomorskiegoDz. Urz. z 2009 r. Nr 36, poz. 7782009-04-17
6 UCHWAŁA Nr VI/106/11 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 21 marca 2011 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazuDz. Urz. Województwa Kujawsko-PomorskiegoDz. Urz. z 2011 r. Nr 99, poz. 7932011-04-22
7 UCHWAŁA NR X/250/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wydm Kotliny Toruńsko-Bydgoskiej – część wschodnia i zachodniaDz. Urz. Województwa Kujawsko-PomorskiegoDz. Urz. z 2015 r. poz. 25712015-08-25
8 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 31 maja 2016 r. Sygn. akt II SA/Bd 181/16Dz. Urz. Województwa Kujawsko-PomorskiegoDz. Urz. z 2018 r. poz. 19602018-04-05
9 Uchwała nr IX/181/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 września 2019 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wydm Kotliny Toruńsko-Bydgoskiej - część wschodnia i zachodniaDz. Urz. Województwa Kujawsko-PomorskiegoDz. Urz. z 2019 r. poz. 47562019-09-06

Położenie formy ochrony przyrody

  • kujawsko-pomorskie
  • toruński, Bydgoszcz, bydgoski, inowrocławski
  • Nowa Wieś Wielka (wiejska), Solec Kujawski (miejsko-wiejska), Rojewo (wiejska), Białe Błota (wiejska), Wielka Nieszawka (wiejska), Gniewkowo (miejsko-wiejska), Bydgoszcz (miejska)
  • Część zachodnia Granica obszaru umownie rozpoczyna się u zbiegu ulic: Bydgoskiej i Przy Lesie we wschodniej części wsi Lisi Ogon. Prowadzi w kierunku północnowschodnim południową strona ulicy Bydgoskiej i ulicy Łochowskiej (droga powiatowa nr 1926C) do jej skrzyżowania z drogą prowadzącą do Zakładów "Belma" (działka nr 1953). Następnie granicą administracyjną miasta Bydgoszcz i gminy Białe Błota w kierunku południowym, północnozachodnim, zachodnim i ponownie południowym - po zachodniej stronie terenu kolejowego linii kolejowej nr 131 Chorzów Batory - Tczew. Dochodzi do terenu zwartej zabudowy wsi Trzciniec, zmienia kierunek na wschodni na wysokości działki nr 626/15, przekracza linię kolejową i dalej w kierunku południowowschodnim południowym skrajem bocznicy kolejowej (działka nr 1971). Dalej zachodnią i południową granicą działki nr 951, z wyłączeniem nieleśnej części działek 189/1 i 70/2. Zmienia kierunek na północny obejmując działki nr 45/1, 23/1 i dalej biegnie w kierunku wschodnim obejmując działki nr 22/1, 21/1, 42/3, 41, 40, 39 do drogi krajowej nr 25. Dalej na północ omijając od wschodu węzeł "Lotnisko" i w kierunku wschodnim obejmując działki nr 8/4, 15, 14, 8013. Następnie w kierunku południowowschodnim prowadzi zachodnią strona ulicy Dąbrowa (droga nr 200127C). Na granicy z oddziałem 119/2 zmienia kierunek na wschodni obejmując działki nr 119/1, 118/1, 117, 116, 115, 114/5, 113/6, 112/12, przekracza linię kolejową obejmując działkę nr 111/4, 110/4, 101/3, 100/2, 99/3, 98/2, 97/1, 103, 69/1, 212/1, 77, 128, 72,1. Dalej w kierunku północnowschodnim prowadzi wschodnią stroną drogi nr 050817C i dochodzi do drogi krajowej nr 10. Następnie w kierunku wschodnim południowym skrajem drogi krajowej nr 10 aż do wiaduktu nad linią kolejową nr 18 Kutno - Piła Główna. Dalej w kierunku południowowschodnim południową granicą terenu kolejowego tej linii do granicy gmin: Solec Kujawski i Wielka Nieszawka. Ta granicą w kierunku południowy do styku z granicą gminy Rojewo. Następnie w kierunku wschodnim południowym i zachodnim granicą administracyjną gmin: Rojewo i Wielka Nieszawka. Obejmuje działkę 2189/3 od strony południowej i zmienia kierunek na północny prowadząc jej zachodnią stroną. Dochodzi do drogi nr 150218C i prowadzi jej północnym skrajem w kierunku zachodnim. Na końcu działki nr 2202 skręca na zachód i prowadzi zachodnią granicą tej działki. Przekracza Kanał Zielona Struga, obejmuje działkę nr 2192/7 i dochodzi do granicy gmin: Rojewo i Solec Kujawski. Obejmuje od południa działki nr 26174/2 i część działki nr 26175/2, dochodzi do drogi powiatowej nr 2033C. Północnym skrajem tej drogi w kierunki zachodnim, po czym w oddziale nr 27177/1 opuszcza drogę powiatową i prowadzi w kierunku północnozachodnim wyjeżdżoną drogą leśną przez oddziały nr 26177/1, 26178/1, 26156, 26157, 26216, 26159, dochodząc do granicy administracyjnej gmin: Solec Kujawski i Rojewo. Ta granicą w kierunku zachodnim obejmując działkę nr 26160/2, po czym obejmuje działki nr 26161/2, 2161/4, 2182/13, 192, 2182/5, 27. Dalej w kierunku zachodnim granicą gmin: Rojewo i Solec Kujawski do działki nr 2/7. Dalej w kierunku zachodnim północnym skrajem drogi gminnej nr 050830C obejmując działki nr 2/4, 153/6, 153/4, krótko na południe wschodnim skrajem działki nr 125/2 (droga powiatowa nr 1549C) i dalej na południowy-wschód obejmując działki nr 128, 17098/2, 17097/5, 17097/4, 17096/9, 17096/10, 17096/11, 17121/14, 17120/9, 17119/4, 17118/3, 17117/12. Dalej na południe i zachód obejmując działki nr 17141/3, 17169/3, 17169/6, 17170/4, 17171/6. Dalej w kierunku zachodnim północnym skrajem drogi powiatowej nr 1552C aż do linii kolejowej nr 131. Dalej w kierunku północnym wzdłuż wschodniej granicy terenu kolejowego i w kierunku północnowschodnim po wschodnim skraju bocznicy kolejowej do Naftobazy. Omija teren Naftobazy po ogrodzeniu od strony wschodniej, po czym zmienia kierunek na wschodni prowadząc północną stroną drogi (działka nr 83/2). Obejmuje działkę nr 17139/1, po czym drogą leśną na północny-wschód przez działki nr 17138/3, 17137/1, 17111/1. Krótko na północ wschodnią granicą tej ostatniej działki i dalej na zachód północną stroną drogi (działka nr 226/1). Zmienia kierunek na północny obejmując działkę nr 17111/2, a dalej na zachód obejmując działki nr 17087, 17088, 17089, 17090/1, 17091, 17092/1. Następnie na północny-zachód wschodnią stroną drogi (działka nr 59/3). Przecina linię kolejową i dalej północnym skrajem drogi (działka nr 51/5) do skrzyżowania z drogą (działka nr 50). Dalej na południowy-zachód północnym skrajem tej drogi, a następnie północnym skrajem drogi powiatowej nr 1550C (ulica Ogrodowa) do drogi krajowej nr 25. Dalej na północny-zachód wschodnią stroną drogi krajowej nr 25 aż do krańca działki nr 261/1. Stąd na północ obejmując działki nr 261/2, 230/2, 230/3, 231/12, 231/8, 422/9, 422/6, 422/13, 422/10, 231/12. Następnie od wschodu i północy omija węzeł "Stryszek" i prowadzi w kierunku zachodnim i północnozachodnim po północnej stronie drogi krajowej nr 80 aż do zwartej zabudowy wsi Białe Błota. Przed działką nr 295/5 skręca na północ obejmując działki nr 198/4, 157/5, 157/4, 156, 155/3, 154/1, 107/5, 108/3, 108/2, 109/15, 109/13 (przekracza drogę wojewódzką nr 233 - ulica Szubińska), 2017, 68/8, 68/10, dochodzi do nieczynnej linii kolejowej Bydgoszcz - Szubin. Stąd na południowy-zachód prowadzi północnym skrajem terenu kolejowego do skrzyżowania z budowaną drogą ekspresową S5. Na wysokości działki nr 44/8 we wsi Lisi Ogon skręca na wschód i północny-wschód, obejmując działki nr 23 i 10/1, osiąga umowny początek granicy. Część wschodnia Granica umownie rozpoczyna się na styku działek nr 4015/1 i 4015/2 na granicy administracyjnej gmin: Gniewkowo (powiat inowrocławski) i Wielka Nieszawka (powiat toruński).Prowadzi tą granicą w kierunku wschodnim i południowym aż do styku działek nr 4372/4 i 4373/1. Stąd na północny-zachód obejmując fragment północny tej ostatniej oraz działki nr 4322/2, 4333/1, 4334/20 (część), 4292 (część). Przekracza linię kolejową i drogę krajową nr 15 i dalej w tym samym kierunku obejmuje działki nr 4138/1, 4139/1, 4120, 4121/1, 53/2, 4122/3, 4122/1, 4122/2, 49/2, 48, prowadząc po północnej stronie drogi gminnej nr 150317C (działki nr 55 i 86) aż do działki nr 32. Stąd na północ zachodnią granicą tej działki, przecina działkę nr 24, a następnie północną stroną rowu łączącego jezioro Nowe z jeziorem Starym. Dalej północnym brzegiem jeziora Starego obejmując działki nr 4100/6, 4101, przecina działki nr 4102/6 i 4103, 1, obejmuje działki nr 4104, 4125/1, 4125/11, część leśną działki 797/3, działki nr 4126/9, 126/6, 4126/7, 4127/1, 4128, 4129, część leśną działek 4130 i ciągu działek od 67 do 48. Dalej obejmuje działki nr 4131, część leśną działki nr 108, 107 i 106. Cały czas w kierunku zachodnim obejmując działki nr 4134, 6, 7, leśne części działek nr 7, 70 i 66. Dalej w kierunku północnym obejmując działki nr 63 i 4113/8. Dalej w kierunku północnym wschodnim skrajem drogi gminnej nr 150304C do działki nr 39/1. Następnie wschodnią granicą tej działki, obejmując działki nr 4112/4, 4086, części leśne działek nr 4087/7, 85/2, 11/2 i 4087/11. Krótko na południowy-zachód północnym skrajem drogi gruntowej (działka nr 16) obejmując działkę nr 4113/15. Dalej w kierunku północnym granicą administracyjną gmin: Gniewkowo i Rojewo do styku granicy tych gmin a gminą Wielka Nieszawka, osiągając tym samym umowny początek granicy.

Ochrona

Nie


Zarządzanie

Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego