Obszar chronionego krajobrazu

Dane podstawowe

  • Biedrusko
  • 1995-01-01
  • 7266,9000
  • Obszar ten obejmuje tereny wyróżniające się krajobrazowo o cennych wartościach przyrodniczych i naukowo-dydaktycznych

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Uchwała Nr XXV/138/95 Rady Gminy Suchy Las z dnia 7 sierpnia 1995 r. Dz.Urz. Woj. PoznańskiegoDz.Urz. z 1995 r. Nr 12/95, poz. 80

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Uchwała Nr XLVI/243/97 Rady Gminy Suchy Las z dnia 22 stycznia 1997 r. o utworzeniu Obszaru Chronionego Krajobrazu BiedruskoDz. Urz. Woj. Poznańskiego
2 Uchwała Nr LI/491/01 Rady Gminy Suchy Las z dnia 13 grudnia 2001 r. w sprawie zmiany uchwał nr XXV/138/95 Rady Gminy Suchy Las z dnia 7 sierpnia 1995 r. i Nr XLVI/243/97 Rady Gminy Suchy Las z dnia 22 stycznia 1997 r. o utworzeniu Obszaru Chronionego Krajobrazu BiedruskoDz. Urz. Woj. WielkopolskiegoDz. Urz. z 2001 r. Nr 162, poz. 4496

Położenie formy ochrony przyrody

  • wielkopolskie
  • poznański
  • Suchy Las (wiejska)

Ochrona

Nie