Obszar chronionego krajobrazu

Dane podstawowe

  • Północnego Pasa Rekreacyjnego Miasta Bydgoszczy
  • 1991-09-25
  • 2143,1700
  • Obszar w większości obejmuje lasy i składa się z dwóch części. Część południowa leży na terenie Pradoliny Toruńsko-Eberswaldzkiej, a część północna na obszarze Wysoczyzny Świeckiej. Obszar charakteryzuje wielorakość form morfologicznych obejmujących tereny źródliskowe, m.in. Strugi Myślęcińskiej, Zacisze, Strugi Rynkowskiej. Obszar ten podlega silnej antropopresji ze względu na pełnienie ważnej funkcji rekreacyjnej dla mieszkańców miasta Bydgoszczy (Leśny Park Kultury i Wypoczynku w Myślęcinku oraz duża koncentracja ogródków działkowych).

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie nr 9/1991 Wojewody Bydgoskiego z dnia 14 czerwca 1991 r. w sprawie utworzenia 22 obszarów krajobrazu chronionego w województwie bydgoskimDziennik Urzędowy Województwa BydgoskiegoDz. Urz. Woj. Bydg. z dnia 10 września 1991 r. Nr 17, poz. 127

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 ROZPORZĄDZENIE Nr 34/2004 WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 3 grudnia 2004 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu w województwie kujawsko-pomorskim.Dz. Urz. Województwa Kujawsko-PomorskiegoDz. Urz. z 2004 r. Nr 120, poz. 20142004-12-07
2 ROZPORZĄDZENIE Nr 3/05 WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 7 marca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obszarów chronionego krajobrazu w Województwie Kujawsko-Pomorskim.Dz. Urz. Województwa Kujawsko-PomorskiegoDz. Urz. z 2005 r. Nr 28, poz. 5052005-03-16
3 ROZPORZĄDZENIE Nr 11 WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 9 czerwca 2005 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu.Dz. Urz. Województwa Kujawsko-PomorskiegoDz. Urz. z 2005 r. Nr 72, poz. 13752005-06-15
4 ROZPORZĄDZENIE Nr 9/2007 WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obszarów chronionego krajobrazu.Dz. Urz. Województwa Kujawsko-PomorskiegoDz. Urz. z 2007 r. Nr 120, poz. 17812007-10-26
5 ROZPORZĄDZENIE Nr 3/2009 WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 14 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obszarów chronionego krajobrazu w Województwie Kujawsko-Pomorskim.Dz. Urz. Województwa Kujawsko-PomorskiegoDz. Urz. z 2009 r. Nr 36, poz. 7782009-04-17
6 UCHWAŁA Nr VI/106/11 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 21 marca 2011 r.Dz. Urz. Województwa Kujawsko-PomorskiegoDz. Urz. z 2011 r. Nr 99, poz. 7932011-04-22
7 UCHWAŁA NR X/255/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Północnego Pasa Rekreacyjnego Miasta BydgoszczyDz. Urz. Województwa Kujawsko-PomorskiegoDz. Urz. z 2015 r. poz. 25762015-08-25
8 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 8 czerwca 2016 r. Sygn. akt II SA/Bd 1497/15Dz. Urz. Województwa Kujawsko-PomorskiegoDz. Urz. z 2018 r. poz. 4722018-01-26

Położenie formy ochrony przyrody

  • kujawsko-pomorskie
  • Bydgoszcz, bydgoski
  • Osielsko (wiejska), Bydgoszcz (miejska)
  • Granice obszaru oparto o wyraźne, naturalne i antropogeniczne linie terenowe oraz granice administracyjne. GRANICA CZĘŚCI POŁUDNIOWEJ obszaru bierze początek w północno-zachodnim narożniku oddziału leśnego nr 12-22-2-02-199 i biegnie w kierunku wschodnim, wzdłuż granicy Nadwiślańskiego Parku Krajobrazowego do skrzyżowania z ulicą Bołtucia. Skręca w nią i jej zachodnim brzegiem biegnie do skrzyżowania z ul. Twardzickiego. Północną stroną ulicy Twardzickiego biegnie w kierunku zachodnim, do ulicy Korfantego, którą przecina i biegnie w kierunku zachodnim drogą leśną, aż do jej skrzyżowania z ulicą Jasiniecką, gdzie skręca na południe i biegnie wzdłuż jej zachodniego brzegu. Następnie na wysokości głównego punktu zasilania Jasiniec, granica skręca na południowy zachód, przecinając oddziały leśne 12-22-2-01-227 i 251, aż do osiągnięcia południowej granicy lasu, którą biegnie w kierunku zachodnim (zostawiając na południu tereny ogrodów działkowych, elektrowozowni Bydgoszcz-Wschód, przecinając drogę krajową nr 5, czyli ulicę Armii Krajowej). Po dojściu do ul. Gdańskiej odbija na północ wzdłuż granicy oddziału leśnego nr 12-22-2-01-239, omijając od wschodu i od północy zabudowania stacji wodociągowej przy ulicy Gdańskiej. Na wysokości skrzyżowania ul. Gdańskiej z ul. Rekreacyjną, skręca w nią i jej północną stroną biegnie aż do wiaduktu na linii kolejowej nr 131 (z Bydgoszczy w kierunku Gdańska). Na wysokości wspomnianego wiaduktu odbija w kierunku południowo-zachodnim i granicą najpierw wschodnią, następnie południową i zachodnią oddziału leśnego 12-22-2-02-198 i 221, dochodzi do północno-zachodniego rogu granicy oddziału 221. Tu skręca na północ biegnąc wzdłuż zachodniej granicy oddziału nr 12-22-2-02-199, 200, 201 aż do osiągnięcia granicy Nadwiślańskiego Parku Krajobrazowego - punktu wyjścia. GRANICA CZĘŚCI PÓŁNOCNEJ rozpoczyna się w Osielsku na skrzyżowaniu ul. Centralnej i Zakątek. Następnie biegnie w kierunku wschodnim drogą (będącą przedłużeniem ul. Centralnej) przez las w kierunku miejscowości Jarużyn, do przecięcia z granicą Nadwiślańskiego Parku Krajobrazowego. Tu skręca na południowy zachód i biegnie wzdłuż granicy Parku, a dalej wzdłuż granicy administracyjnej miasta Bydgoszczy, aż do osiągnięcia ponownie granicy Nadwiślańskiego Parku Krajobrazowego. Następnie biegnie wzdłuż granicy Parku w kierunku zachodnim i północnym, aż do przecięcia z nienazwaną strugą biegnącą wzdłuż zachodniej granicy działki ewidencyjnej nr 040306_2.0010.172/19, po czym skręca na północ i granicą lasu dochodzi do skrzyżowania ulic Centralnej i Zaułek w Osielsku.

Ochrona

Nie


Zarządzanie

Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego