Obszar chronionego krajobrazu

Dane podstawowe

  • Miechowsko-Działoszycki
  • 1995-11-21
  • 41152,0000
  • Miechowsko-Działoszycki Obszar Chronionego Krajobrazu wchodzi w granice mezoregionów Garbu Wodzisławskiego, Wyżyny Miechowskiej i w małym fragmencie Płaskowyżu Jędrzejowskiego (w okolicach Słupi Jędrzejowskiej), będących elementami makroregionu geograficznego Niecki Miechowskiej. Jest to ważny obszar wododziałowy Nidy, Pilicy i Wisły. Na terenach płaskowyżu Jędrzejowskiego i Garbu Wodzisławskiego odsłaniają się osady margliste i opoki kredy środkowej w formie szerokich spłaszczonych garbów ogołoconych z pokryw osadów lodowcowych, które zachowały się w dnach stosunkowo wąskich obniżeń. W kierunku płd. na osadach kredowych pojawiają się początkowo płaty, a następnie zwarta pokrywa osadów lessowych, które całkowicie dominują w krajobrazie Wyżyny Miechowskiej. W M-DOChK zachowała się szata roślinna, która należy do najbardziej interesującej na terenie całej Niecki Nidziańskiej. Na jej bogactwo składają się lasy wśród których największe znaczenie biocenotyczne, naukowe i dydaktyczne maja zbiorowiska grądowe i świetlistej dąbrowy. Stosunkowo duże dobrze wykształcone ich kompleksy zachowały się w okolicach Miechowa, Książa Wielkiego, Wodzisławia, Tunelu, Kozła i Słupi. Najpiękniejsze ich fragmenty chronione są w czterech rezerwatach leśnych: Kwiatków, Kępie, Na Wyżynie Miechowskiej, Lipny Dół i Lubcza, a kilka innych równie cennych zbiorowisk leśnych proponowanych jest do objęcia ochrona rezerwatową m. in. w: uroczysku Chrusty, Sadkach, Bugaju, koło Wodzisławia, Tunelu i w innych okolicach. Zbiorowiska te z uwagi na dużą zmienność siedlisk spowodowaną bogatą rzeźbą terenu, są bardzo bogate pod wzgledem florystycznym. Występuje w nich wiele gatunków rzadkich i chronionych m. in.: zawilec wielkokwiatowy, lilia złotogłów, wawrzynek wilczełyko, róża francuska, kokoryczka okółkowa, bluszcz pospolity i inne. Na odlesionych pagurkach lesowych i stromych zboczach wąwozów lesowych rozwijają się bogate florystycznie i kwietne murawy stepowe z udziałem bardzo wielu rzadkich w skali kraju i chronionych gatunków roslin, m. in.: dziewięćsiła popłocholistnego, dziewięćsiła bezłodygowego, powojnika prostego, miłka wiosennego, wisienki stepowej i innych. Również ze wzgledów kulturowych M-DOChK jest bardzo interesujacy. Zasiedlony już od neolitu przez rolnicze ludy kultury ceramiki wstegowej zachował liczne archeologiczne stanowiska z najbardziej charakterystycznymi formami tzw. kurhanów małopolskich, które zarejestrowano w okolicach Moiechowa, Brzescia, Moczydła, Rzadowic, Sudołu, Dziemierzyc. Kopiec z epoki brazu połozony jest w Szczotkowicach. Grodziska znane są na stanowiskach w Siedliskach i Książu Wielkim, a dwory obronne w Kozłowie, Klimontowie i Korzelowie. Ruiny zamku obronnego zachowały sie w Janowiczkach. Zachowało się wiele zespołów rezydencjalnych i dworsko-parkowych, w tym o wybitnej wartości, założenie krajobrazowo-parkowe pałacu w Książu Wielkim-Mirowie i pałac z parkiem w Mianocicach i Lubczy, dwory i parki w Paszkowie, Przelowie, Niegosławicach, Przezwodach, Opatkowicach, Węchadłowie, Rzędowicach, Zareszynie, Zagorowie, Święcicach, Sancydgniowie i Marchocicach. Zespoły drewnianej zabudowy wsi zachowały się fragmentarycznie w Dąbrowicy i w Cisiej. Na całym obszarze jest ponadto wiele kaplic i kapliczek z rzeźbionymi figurami przydrożnymi w tym też objęte ochroną konserwatorską.

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 12/95 Wojewody Kieleckiego z dnia 29 września 1995 r. w sprawie ustanowienia obszarów chronionego krajobrazu w województwie kieleckimDz. Urz. Woj. KieleckiegoDz. Urz. z 1995 r. Nr 21, poz. 1451995-11-06

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 48/2002 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 23 lipca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia obszarów chronionego krajobrazu w województwie kieleckimDz. Urz. Województwa ŚwiętokrzyskiegoDz. Urz. z 2002 r. Nr 108, poz. 12752002-07-23
2 Rozporządzenie Nr 89/2005 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazuDz. Urz. Województwa ŚwiętokrzyskiegoDz. Urz. z 2005 r. Nr 156, poz. 19502005-07-20
3 Rozporządzenie Nr 17/2009 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 16 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obszarów chronionego krajobrazuDz. Urz. Województwa ŚwiętokrzyskiegoDz. Urz. z 2009 r. Nr 42, poz. 6292009-02-23
4 Uchwała Nr XXXV/622/13 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 września 2013 r. dotycząca wyznaczenia Miechowsko-Działoszyckiego Obszaru Chronionego KrajobrazuDz. Urz. Województwa ŚwiętokrzyskiegoDz. Urz. z 2013 r. poz. 33142013-10-01

Położenie formy ochrony przyrody

  • świętokrzyskie
  • pińczowski, jędrzejowski
  • Działoszyce (miejsko-wiejska), Imielno (wiejska), Słupia (Jędrzejowska) (wiejska), Sędziszów (miejsko-wiejska), Michałów (wiejska), Wodzisław (wiejska)
  • Opis granic Miechowsko-Działoszyckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/622/13 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 września 2013 r. dotycząca wyznaczenia Miechowsko-Działoszyckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu) Miechowsko-Działoszycki Obszar Chronionego Krajobrazu położony jest w południowo-zachodniej części województwa świętokrzyskiego stanowiąc cześć większego obszaru położonego również na terenie województwa małopolskiego. Granica M-DOChK rozpoczyna się od północnego krańca zachodniej granicy obrębu Dąbrowica w gm. Słupia Jędrzejowska i biegnie najpierw w kierunku północno-wschodnim wzdłuż zachodniej granicy tej gminy, a następnie przecinając magistralę kolejową w kierunku wschodnim północną granicą gm. Słupia Jędrzejowska, aż do Rożnicy, a następnie biegnie na południe wzdłuż wschodnich granic obrębów: Słupia Jędrzejowska (gm. Słupia Jędrzejowska), Szałas, Krzelów i Białowieża (gm. Sędziszów). Tutaj granica M-DOChK skręca ponownie na wschód i biegnie północną i północno-wschodnią granicą obrębu Jeżów, a następnie północnymi granicami obrębów Klimontów i Klimontówek (gm. Sędziszów) przecinając linię kolejową Warszawa - Kielce - Kraków do granicy gmin Wodzisław i Sędziszów i dalej tą granicą otaczając obręb Sielec biegnie do granicy obrębu Brzeście (gm. Wodzisław). Dalej biegnie wschodnią granicą tego obrębu, północnymi granicami obrębu Stara Olszówka, Wodzisław do drogi przebiegającej przez miejscowości Łany, Laskowa, następnie południową stroną tej drogi do wschodniej granicy działki nr 911, wzdłuż wschodniej granicy tej działki oraz zachodniej granicy działki nr 912 do rzeki Mozgawy i wzdłuż niej do wschodniej granicy obrębu Wodzisław, granicą tego obrębu, dalej granica biegnie zachodnimi granicami obrębów: Podlesie, Piotrkowice, Zarzecze, Judasze oraz północnymi granicami obrębów: Judasze, Strzeszkowice, (tutaj granica przecina rzekę Mierzawę), Konary, Niegosławice (gm. Wodzisław) oraz Sędowice, Opatkowice Cysterskie (gm. Michałów), a następnie Opatkowice Pojałowskie i Zegartowice (gm. Imielno). Potem w kierunku południowo-wschodnim i południowym, wschodnią granicą obrębu Tur Piaski, fragmentem północnej granicy obrębu Wrocieryż, północnymi granicami obrębów: Jelcza Wielka i Jelcza Mała, wschodnimi granicami obrębów: Jelcza Mała i Zagajówek i południowymi granicami obrębów: Zagajówek, Zagajów, Karolów (gm. Michałów), wschodnią granicą obrębów: Wola Lubecka, Lubcza (gm. Wodzisław), Węchadłów (gm. Michałów), Zagórze, Dziewięczyce, Wolica, Szyszczyce, Januszowice, Kwaszyn (gm. Działoszyce). Dalej po granicach obrębów Kujawki i Sudół biegnie na południowy zachód zgodnie z południową granicą gminy Działoszyce, aż do granicy województw świętokrzyskiego i małopolskiego w okolicy m. Łopaty. Tutaj granica M-DOChK leżącego na terenie województwa świętokrzyskiego skręca w kierunku północno-zachodnim zgodnie z przebiegiem fragmentu granicy wschodniej województwa świętokrzyskiego, aż do Droblina, skąd skręca generalnie na zachód biegnąc dalej po granicy województwa, aż do miejsca styku województw małopolskiego, śląskiego i świętokrzyskiego w okolicach m. Przełaj. Dalej granica ta biegnie fragmentem zachodniej granicy gm. Sędziszów, a następnie południową i zachodnią granicą gminy Słupia Jędrzejowska do północnego krańca zachodniej granicy obrębu Dąbrowica w tej gminie, gdzie zamyka się opisywany obszar.

Ochrona

Nie


Zarządzanie

Marszałek Województwa Świętokrzyskiego