Obszar chronionego krajobrazu

Dane podstawowe

  • Pogórza Ciężkowickiego (woj. podkarpackie)
  • 1996-01-01
  • 11939,6000
  • Obszar ten wyróżnia się znacznie zróżnicowaną rzeźbą terenu. Dominują tu żyzne lasy bukowe tworzące podgórską formę buczyny karpackiej oraz grądy. Charakterystyczne jest również występowanie wielu gatunków roślin kserotermicznych. Obszar bogaty jest w zabytki kultury materialnej. O wartościach turystycznych świadczy bogata sieć szlaków turystycznych.

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 23/96 Wojewody Tarnowskiego z dnia 28 sierpnia 1996 r. w sprawie wyznaczania obszarów chronionego krajobrazuDz. Urz. Woj. TarnowskiegoDz. Urz. z 1996 r. Nr 10, poz. 60
2 Rozporządzenie Nr 50/2000 Wojewody Małopolskiego z dnia 4 maja 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia obszarów chronionego krajobrazu województwa tarnowskiego Dz. Urz. Woj. MałopolskiegoDz. Urz. z dnia 19 maja 2000 r. Nr 34, poz. 451

Położenie formy ochrony przyrody

  • podkarpackie
  • dębicki
  • Brzostek (miejsko-wiejska), Jodłowa (wiejska), Pilzno (miejsko-wiejska)

Ochrona

Nie


Zarządzanie

Dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego